PŘÍLOhA č. 2

Ekonom - - PRILOHA: JAK NA DANE -

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona)

Do části daňového přiznání týkající se příjmů z nájmu (viz obr. 11) uveďte příjmy z následujících činností: Příjmy z nájmu nemovitého majetku. Příjmy z nájmu movitého majetku, pokud nájem není vaší živností a záro‑ veň není pouze příležitostný. (Podniká‑ te‑li, myslete na to, že do tohoto dílčího základu daně nepatří nájem majetku, který máte zařazený ve vašem ob‑ chodním majetku. Ten musíte zdanit spolu s příjmy z vašeho podnikání, a bude tak součástí Přílohy č. 1. Stejně tak je potřeba rozlišovat mezi nájmem nemovitosti a poskytováním ubyto‑ vacích služeb (např. prostřednictvím Airbnb) – u ubytovacích služeb se rovněž jedná o příjmy z podnikání, které je potřeba uvést v Příloze č. 1.) Je‑li váš nájem movitých věcí pouze příležitostný, příjmy v přiznání uveďte do skupiny ostatních příjmů. Stejně jako u příjmů z podnikání se můžete i zde rozhodnout, zda si budete evidovat příjmy i výdaje, nebo výdaje uplatníte paušálem. Pokud se rozhodne‑ te pro druhý zmíněný způsob uplatňo‑ vání výdajů, zaškrtněte tuto variantu v úvodu přílohy. Stejně tak si pouze letos můžete vybrat, zda uplatníte vyšší, nebo nižší limit výdajového paušálu. Za předpokladu, že uplatníte nižší limit výdajového paušálu, můžete uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhod‑ nění na děti i v případě, že by jinak podmínky pro jejich uplatnění nebyly splněny. V tomto případě zaškrtněte políčko v úvodu přílohy „Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procen‑ tem z příjmů“. V opačném případě, tj. pokud uplatníte vyšší limit výdajového paušálu, nebudete moci současně uplat‑ nit slevu na manželku a daňové zvýhod‑ nění na děti. Vyšší i nižší sazby výdajo‑ vých paušálů platné pro rok 2017 jsme pro vás shrnuli v tabulce č. 2. Budete‑li však vykazovat jeden rok skutečné výdaje a další rok se rozhodnete přejít na výdaje paušální, nebo obráceně, jste povinni provést úpravu základu daně obdobným způsobem jako při ukončení podnikání nebo pronájmu obchodního majetku.

Máte‑li pronajímaný majetek ve spo‑ lečném jmění manželů, bude se danit pouze u jednoho z vás. Pokud tedy pronajímáte například dva byty ve spo‑ lečném jmění manželů, buď zdaníte veškeré příjmy z nájmu obou bytů jen vy, anebo jen druhý z manželů.

Budete‑li tím vyvoleným vy, uveďte tuto skutečnost rovněž hned v úvodu přílohy. Jste‑li v tuzemsku daňovým rezidentem a máte příjmy z pronájmu dosažené v zahraničí, nezapomeňte do přiznání uvést i tyto příjmy (a s nimi související výdaje) přepočtené na české koruny. Postup přepočtu najdete v pasáži „Měna a zaokrouhlování“.

V této souvislosti si vyhledejte smlou‑ vu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou.

V příslušném článku smlouvy, podle toho, zda pronajímáte nemovitost nebo movitou věc, si ověřte, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují, a v závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 ne‑ bo 23) si zjistěte, která z metod zame‑ zení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.

Budete‑li aplikovat metodu zápočtu, budete muset vyplnit rovněž Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz BOD 9) a Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění. Budete‑li uplatňovat metodu vynětí, Přílohu č. 3 vyplňovat nebudete, ale Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění vyplnit musíte. Seznam smluv o zame‑ zení dvojího zdanění naleznete na webo‑ vých stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvo‑ ji‑zdaneni/prehled‑platnych‑smluv).

Řádky 201–202

Celkovou výši dosažených příjmů uveďte na řádek 201. Jsou‑li mezi těmito příjmy zahrnuty také příjmy z nájmu nemovitých věcí, vyčleňte příslušnou částku těchto příjmů na řádku 201a. Skutečné, respektive paušální výdaje pak uveďte na řádek 202. Pokud uplat‑ ňujete paušální výdaje a máte příjmy z nájmu vyšší než 2 miliony korun (resp. 1 milion korun), mějte na paměti, že 30procentní paušální výdaje jsou omezeny absolutní částkou 600 tisíc korun (resp. 300 tisíc korun). Jestliže

tedy zaškrtnete, že uplatňujete výdaje procentem z příjmů, neměla by se na řádku 202 objevit částka převyšující 600 tisíc korun (resp. 300 tisíc korun).

Pokud vedete účetnictví, přeskočte řádky 201 až 202 a začněte přílohu vyplňovat až na řádku 203. Zde uveďte hospodářský výsledek, který vychází z vašeho účetnictví.

Součástí nájemného z bytů, nebyto‑ vých prostor nebo jejich částí nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním, například topení, voda či elektřina. Zálohy na tyto služby, které po uplynutí roku zúčtujete se sku‑ tečnými výdaji za tyto služby, proto nezahrnujete do zdanitelných příjmů, ani platby za tyto služby nezahrnujete do daňových výdajů. Uplatňujete‑li k pří‑ jmům z pronájmu skutečné výdaje, platí zde takřka stejná pravidla jako u výdajů u podnikání.

Na řádek 202 tak můžete uvést napří‑ klad následující výdaje: odpisy pronajímaného majetku, výdaje na opravy pronajímaného majetku, úroky z úvěru, pokud byl pronajímaný majetek pořízen na úvěr, zaplacenou daň z nemovitého majetku v případě nájmu nemovitého majetku, skutečné nebo paušální výdaje na do‑ pravu vlastním silničním motorovým vozidlem, které je používané při nájmu, rezervu na opravu hmotného majetku.

Řádek 203

Částku na řádku 203 dostanete odečte‑ ním řádku 202 od řádku 201, anebo zde napíšete výsledek hospodaření převzatý z účetnictví. Pokud je rozdíl kladný, byl dosažen zisk, záporný rozdíl představu‑ je ztrátu z pronájmu.

Řádky 204 ‑205

Na řádcích 204 a 205 jsou uvedeny částky snižující a zvyšující základ daně. Tyto položky jsou podrobně popsány výše v BODU 2 u příjmů z podnikání.

Řádek 206

Řádek 206 je součtovým řádkem dílčího základu daně z nájmu. Vyčíslíte jej sečtením řádků 203 a 204 a odečtením řádku 205.

Doplňujícími údaji jsou u dílčího základu daně z nájmu údaje o výši rezerv. Uvádí se výše rezerv na počátku a na konci zdaňovacího období. Pokud rezervy tvoříte, nezapomeňte příslušnou částku také převést na samostatný účet v bance, a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Toto opatření platí pro rezervy, jejichž tvorba započala od roku 2009 dále.

A ještě poznámka na závěr: příjmy z nájmu nepodléhají pojistnému na so‑ ciální zabezpečení a zdravotní pojištění, nicméně ovlivní výši vašich záloh na daň z příjmů pro příští rok, pokud se na vás povinnost platit zálohy bude vztahovat.

Jak na příjmy z pronájmu

Kadlecovi v roce 2017 pronajímali chatu, kterou společně zakoupili v roce 2010, za 550 tisíc korun. Pan Kadlec zakoupil v roce 2017 k úpravě okolí chaty za 50 tisíc korun sekací traktůrek, který od počátku napůl pronajímá sousedovi.

Za nájem chaty obdrželi Kadlecovi v roce 2017

35 tisíc korun, za spotřebované energie v chatě 2500 korun a pan Kadlec dostal v roce 2017 od souseda za pronájem traktůrku 5 tisíc korun.

V roce 2017 manželé provedli na chatě opravy za

8 tisíc korun a zaplatili daň z nemovitých věcí ve výši 550 korun.

Kadlecovi se musejí dohodnout, kdo z nich uvede oba dva příjmy z nájmu ve výši 40 tisíc korun do svého přiznání.

Příjem za spotřebované energie v nájmu nezohlední ani jeden z nich.

Jelikož jsou Kadlecovi bystří, vědí, že se musejí rozhodnout, zda budou vykazovat výdaje paušálem, nebo budou evidovat skutečné výdaje.

Klíčem k jejich rozhodnutí bude porovnání výhodnosti obou variant, tzn. zda by paušální výdaje ve výši 30 procent z příjmů ve výši 40 tisíc korun, tj.

12 tisíc korun, byly vyšší, nebo nižší než skutečné výdaje.

Skutečnými výdaji mohou být: odpisy chaty, které by při použití zrychlené metody odpisování mohly být v prvním roce odpisování 18 334 korun, náklady na provedené opravy ve výši 8 tisíc korun, zaplacená daň z nemovitých věcí ve výši 550 korun, 50 procent z odpisů u sekacího traktůrku, tj. v přípa‑ dě zrychlených odpisů v prvním roce odpisování

5 tisíc korun.

Kadlecovým se tedy vyplatí uplatnit výdaje ve skutečné výši, protože jsou vyšší, než by byly paušální výdaje.

Bude‑li příjem z nájmu uvádět do svého přiznání pan Kadlec, zaškrtne v úvodu přílohy č. 2 políčko „Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů“a příjem 40 tisíc korun uvede na řádek 201. Jelikož 35 tisíc byl příjem za nájem nemovitosti, uvede pak ještě tuto částku na řádek 201a.

Skutečné výdaje ve výši 31 884 korun pak napíše na řádek 202. Zisk ve výši 8116 korun pan Kadlec uvede na řádek 203 a současně i na řádek 206.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.