Daňové přiznání pro zaměstnance

Ti co mají příjmy pouze ze zaměstnání, mohou stejně jako loni použít zkrácený tiskopis.

Ekonom - - PRILOHA: JAK NA DANE -

Stejně jako loni mají zaměstnanci, kteří si podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 sami, nikoliv prostřednictvím svého zaměstnavatele, možnost učinit toto podání na zkráceném tiskopise, který má pouze dvě strany. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění.

A pro koho je vlastně tento formulář určen?

Formulář je určen pro rezidenty i nerezidenty pobírající pouze příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnání) mající zdroj na území České republiky.

Tento tiskopis není určen pro poplatníky: s příjmy z podnikání; s příjmy z nájmů; s kapitálovými příjmy; s ostatními příjmy dle § 10; s příjmy ze zdrojů ze zahraničí; kteří podávají dodatečné daňové přiznání.

Pokud tedy máte některé z výše uvedených příjmů, musíte vyplnit klasický čtyřstránkový formulář, jímž jsme vás podrobně provedli na předešlých stránkách.

Formulář daňového přiznání je k dispozici v papírové podobě na každém finančním úřadu nebo územním pracovišti, v elektronické podobě si jej můžete zdarma stáhnout na internetu nejlépe na stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2018&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405/D, vzor č. 2.

Kromě našeho podrobného návodu vám při vyplnění přiznání mohou pomoci i oficiální pokyny (číslo tiskopisu 25 5405/D/1), které si stáhnete na stejných webových stránkách Finanční správy.

Budete-li přiznání vyplňovat ručně v papírové podobě, hodnoty uvádějte pouze do řádků s bílým podkladem, a to čitelně hůlkovým písmem. Řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně. Nebude-li vám vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů stačit, uveďte další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a počet listů příloh uveďte na konci formuláře v části Přílohy DAP na řádku „Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a další přílohy výše neuvedené“. Nevyplněné řádky a oddíly bez věcné náplně proškrtněte.

Částky v následujících oddílech uvádějte v celých korunách. A nyní se můžete pustit do vyplňování formuláře.

Záhlaví

(viz obr. 1)

První část první strany daňového přiznání je čistě informativní a slouží zejména pro vyplnění administrativních informací a k podrobné identifikaci poplatníka.

Do prvních dvou rámečků s názvem „Finančnímu úřadu pro“a „Územnímu pracovišti v, ve, pro“napište název vašeho místně příslušného finančního úřadu sídlícího v krajském městě nebo v Praze a jeho územního pracoviště, kterému přiznání podáváte. Podívejte se na předchozí informace v části „Kde přiznání podat“. Pro vyhledání správného územního pracoviště a finančního úřadu, pod který spadá, doporučujeme využít webové stránky Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/ financni-sprava/organy-financni-spravy/ uzemni-pracoviste/vyhledavani-up).

Řádek 01

Na řádek 1 vyplňte vaše rodné číslo i s lomítkem. Máte-li za lomítkem pouze tři číslice, ponechejte poslední políčko nevyplněné. Jestliže vám rodné číslo nebylo přiděleno, vyplňte vaše datum narození např. ve formátu RRMMDD/0000. Tedy například poplatník narozený 8. ledna 1976 napíše 760108/0000.

Řádek 02

Označte křížkem, zda podáváte řádné, nebo opravné daňové přiznání. Opravné přiznání je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného přiznání (v tomto případě budou zaškrtnuty obě varianty). Řádným přiznáním se přitom rozumí to přiznání, které podáváte jako první v řadě za příslušné zdaňovací období (více viz část „Termíny pro podání přiznání“). Opravným přiznáním se rozumí to, které je podáno před uplynutím lhůty pro podání řádného přiznání, ale není podáno jako první. Zpravidla se využívá tehdy, když chcete některé údaje v řádném přiznání ještě opravit a lhůta pro podání ještě neuplynula. Opravné přiznání vyplňujte

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.