PŘÍLOhA č. 2

Ekonom - - PRILOHA: JAK NA DANE -

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)

Řádky 1–4

V této části přiznání (viz obr. 12) uveďte na řádky 1 až 4 všechny své ostatní příjmy a s nimi související výdaje podle jejich druhu bez ohledu na to, zda pocházejí z České republiky, nebo ze zahraničí.

Přepočet proveďte dle pravidel uvede‑ ných v úvodu této části článku, přičemž zahraniční příjmy musí uvádět jen tuzemský daňový rezident.

Plynou‑li vám jako českému daňo‑ vému rezidentovi příjmy ze zahraničí, vyhledejte smlouvu o zamezení dvojí‑ mu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, a ověřte si v jejích příslušných ustanoveních, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují. Pokud smlouva přiznává nárok na zdanění i zahraničnímu státu a byla skutečně nějaká zahraniční daň sražena nebo zaplacena, vyhledejte si v závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 ne‑ bo 23), která z metod zamezení dvo‑ jímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.

Seznam smluv o zamezení dvo‑ jímu zdanění naleznete na webo‑ vých stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvo‑ ji‑zdaneni/prehled‑platnych‑smluv).

Označení „ostatní“mají tyto příjmy proto, že nepatří do žádné ze skupin příjmů uvedených v předchozích bodech.

Jejich výhodou je, že nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a rovněž neovlivní vaši zálohovou povinnost na příští rok. Zákon o daních z příjmů mezi ně řadí zejména následující příjmy: Z příležitostných činností nebo z pří‑ ležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, které nejsou provozovány podnika‑ telem, například příjmy z prodeje ovoce z vlastní zahrady, a také. příjmy z provozu výroben elektřiny, ke které‑ mu není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem (A). Pokud jste v uplynulém roce takové příjmy měli a jejich celková výše nepřekročila 30 tisíc korun, zdaňovat je nemusíte a do přiznání je neuvádí‑ te – do této částky jsou totiž osvobo‑ zené. Pokud jste ovšem obdrželi více, zdanit musíte veškeré tyto příjmy, nikoli pouze částku převyšující 30 ti‑ síc korun.

Z prodeje vlastních nemovitostí (B), movitých věcí (C), cenných papí‑ rů (D), nesplníte‑li podmínky osvobo‑ zení (viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“).

Z převodu účasti (E) na s. r. o., na k. s. nebo z převodu členských práv k družstvu, rovněž pouze nesplníte‑li podmínky osvobození (opět viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“).

Ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských (F).

Přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky (s výjimkou uvedenou v boxu „Příjmy, které zdaňovat nemu‑ síte“) a ostatní příjmy jinde neuvedené (F). Bezúplatné příjmy (G), nesplníte‑li podmínky pro osvobození (viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“).

Sloupce 1–2

Jestliže tedy některý z výše uvedených příjmů máte, uveďte nejprve do sloup‑ ce 1 jeho druhové označe‑ ní (písmeno v závorkách

ve výše uvedeném výčtu) včetně slovní‑ ho popisu a jeho výši do sloupce 2.

Než však toto uděláte, raději si ještě jednou ověřte, zda váš příjem náhodou není osvobozený (opět viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“).

Sloupec 3

Pokud váš příjem podmínky osvobození nesplní, uveďte jej do přiznání a přiřaďte k němu do sloupce 3 i výdaje, které jste prokazatelně vynaložili na jeho dosažení.

V této souvislosti si dejte pozor na dva specifické případy:

U zemědělské výroby můžete namís‑ to skutečných výdajů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve stejné výši, jakou mohou uplatnit zemědělci, pro které je tato činnost podnikáním – tedy 80 procent, maximálně však

1 600 000 korun (resp. 800 000 korun v případě, že chcete v daňovém přizná‑ ní za rok 2017 uplatnit slevu na man‑ želku/manžela nebo daňové zvýhod‑ nění na děti).

U příjmů ze zahraničí si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, ověřte si v příslušných ustanoveních této smlouvy, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují a v závěrečných člán‑ cích (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zda‑ nění se na váš příjem bude vztahovat; bude‑li to metoda vynětí, příjmy sice v Česku vyjmete ze zdanění (viz BOD 6 – Řádky 37–41), ale může se stát, že si u nich nebudete moci uplat‑ nit související výdaje v plné výši.

Při vyplňování příjmů a výdajů do jed‑ notlivých řádků uvádějte vždy součtové hodnoty za jednotlivé druhy příjmů.

Pokud máte například příjmy z prodeje různých akciových titulů nebo jste pro‑ dali více nemovitostí, uveďte hodnoty těchto příjmů do přiznání souhrnně, stejně jako výdaje na ně vynaložené.

Tím prakticky dojde ke vzájemné kompenzaci zisků a ztrát v rámci jednot‑ livých druhů příjmů.

U prodeje akcií patří mezi výdaje zpra‑ vidla pořizovací cena akcií a případné vedlejší výdaje, např. poplatky spojené s jejich nákupem a prodejem.

U prodeje nemovitostí kromě jejich pořizovací ceny také např. daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí).

Máte‑li tedy například příjem z pro‑ deje akcií společnosti X ve výši 20 a vý‑ daje na tyto akcie 30, a současně z pro‑ deje akcií společnosti Y příjem 30 a vý‑ daje 10, uveďte do sloupce 1 druh příjmu D, do sloupce 2 celkový příjem 50 a do sloupce 3 výdaj ve výši 40. Ve sloupci 4 se poté uvede celkový výsle‑ dek ve výši + 10.

Na závěr ještě jedna poznámka – pokud jste si v úvodu přílohy našli, že váš příjem z prodeje některých akcií je osvobozen, nemůžete se osvobození vzdát.

A to ani v případě, kdyby šlo o ztrá‑ tový prodej, kterým byste tak mohli vykompenzovat zisk u příjmu, kde jste na osvobození nedosáhli.

Sloupec 4

V posledním řádku tabulky uveďte do sloupce 4 součet kladných rozdí‑ lů mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů, tedy součet kladných částek uvedených výše ve sloupci 4.

Případné ztráty lze totiž kompenzovat jen v rámci jednoho druhu ostatních příjmů, ale nikoli vzájemně mezi jed‑ notlivými druhy, a už vůbec ne oproti dalším příjmům, jako jsou příjmy z pod‑ nikání, nájmu apod. Tím, že sečtete pouze kladné rozdíly, je této kompenza‑ ci zamezeno.

V součtové kolonce sloupce 4 v přizná‑ ní tedy může být uvedena pouze hod‑ nota vyšší nebo rovná nule. Máte‑li tak například ztrátu z obchodování s cen‑ nými papíry a zároveň zisk z prodeje nemovitosti (což obojí patří do skupiny „Ostatní příjmy“), zdaníte zisk z prode‑ je nemovitosti a ztráta z obchodování s cennými papíry vám propadne.

V součtovém řádku 4 byste v tomto případě uvedli pouze zisk, a ztráty z obchodování s cennými papíry byste si dále nevšímali.

Sloupec 5

V tabulce pro výpočet dílčího základu daně pro ostatní příjmy už zbývá vyplnit jen sloupec 5, který navíc někdy zůstává prázdný. Pouze v některých případech se do něj k jednotlivým druhům příjmů uvádějí speciální kódy, které finanční úřad potřebuje pro kontrolu dodržení příslušných ustanovení zákona: Pokud jste na daný druh příjmu do‑ sáhli ze zemědělské výroby a uplat‑ ňujete výdaje procentem z příjmů (80 procent), vyplňte kód „p“. Pokud vám daný druh příjmu plyne z majetku, který máte ve společném jmění manželů (nezapomeňte, že pokud vám příjmy plynou z majetku ve společném jmění manželů, příjem zdaní pouze jeden z vás), vyplňte kód „s“.

Pokud vám dané příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, vyplňte kód „z“. Pokud je v tabulce uveden bezúplatný příjem (druh příjmu „G“) a jedná se o nemovitost, uveďte ve sloupci 5 kód „n“.

Řádky 207–209

Nyní pokračujte s vyplněním údajů pod tabulkou. Do řádku 207 uveďte součet částek z tabulky ze sloupce 2 podle jednotlivých druhů příjmů.

Do řádku 208 uveďte součet částek výdajů z téže tabulky ze sloupce 3. Pokud u některého druhu příjmů převyšují výdaje příjmy, zahrňte do součtu výdaje maximálně do výše příjmů.

Na závěr už zbývá jen vyplnit řá‑ dek 209, kam uvedete rozdíl mezi řád‑ ky 207 a 208.

Pokud jste počítali správně, měla by vám na řádku 209 vyjít stejná hodno‑ ta, jaká je uvedena v úhrnu kladných rozdílů jednotlivých příjmů v posledním řádku tabulky ve sloupci 4.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.