2. ODDÍL Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Ekonom - - PRILOHA: JAK NA DANE -

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta

Řádky 36 až 36a

Na tomto místě (viz obr. 13) budete postupně sčítat hodnoty uvedené v před‑ chozí části přiznání a případně i jeho přílohách. Začněte řádkem 36, na který přeneste údaj z výše uvedeného řád‑ ku 34. Pokud budete vyjímat příjmy ze zaměstnání v zahraničí, uveďte na řádek 36a rozdíl mezi hodnotou na řádku 36 a částkou těchto vyjíma‑ ných příjmů (včetně skutečného či fiktivního pojistného). Na řádku 36a už vám tak zbydou pouze příjmy ze za‑ městnání včetně pojistného, u kterých metodu vynětí neuplatňujete. Nemáte‑li takové zahraniční příjmy, přeneste na řádek 36a pouze hodnotu z řádku 36.

Řádky 37–41

Nyní pokračujte vyplněním řádku 37, kam vepište údaj z řádku 113 Přílo‑ hy č. 1.

Pokud máte nějaké kapitálové příjmy, následující řádek 38 již máte vyplněný. V opačném případě zůstává prázdný, a proto přejděte rovnou k řádkům 39 a 40. Do nich uveďte údaj z řádků 206 a 209 Přílohy č. 2.

Do řádku 41

vyplňte součet řádků 37, 38, 39 a 40 a přejděte k řádku 41a.

Do něj vepište buď přímo částku uve‑ denou na řádku 41, nebo částku na řádku 41 sníženou o zisky, které vám plynou z podnikání, kapitálového majetku, pro‑ nájmu či ostatních aktivit (viz výše BOD 2, BOD 3, BOD 4 a BOD 5) ze za‑ hraničí, u nichž se pro zamezení dvojímu zdanění uplatní metoda vynětí.

Údaje o svých zahraničních pří‑ jmech pak ještě nezapomeňte uvést do zvláštního seznamu, jehož for‑ mulář si můžete stáhnout na webo‑ vých stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/da‑ nove‑tiskopisy/databaze‑aktualnich‑da‑ novych‑tiskopisu.aspx?rok=2018&lan‑ g=cs&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405b a který přiložte k přiznání.

Vyjde‑li vám na řádku 41a záporná hodnota, jedná se o ztrátu, kterou budete moci využít v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Přeneste ji na řádek 61 čtvrtého oddílu přiznání, ale již bez znaménka minus.

Řádek 42

Nyní přejděte k řádku 42, kam se uvede součet řádku 36a a kladné hodnoty z řádku 41a. Zápornou hodnotu ne‑ zohledňujte a pouze uveďte hodnotu z řádku 36a. Příjem ze zaměstnání není možné snížit o případné ztráty z vašich ostatních aktivit.

Řádek 43

Řádek 43 vyplňte, pouze pokud se vás týká solidární zvýšení daně. Bude zde uveden rozdíl úhrnu příjmů ze závis‑ lé činnosti od všech zaměstnavate‑ lů a úhrnu vyňatých příjmů ze závis‑ lé činnosti ze zdrojů v zahraničí.

Řádek 44

Do řádku 44 uveďte část nebo celou ztrátu z minulých období, kterou chcete v tomto přiznání uplatnit.

Ve zdaňovacím období 2017 můžete uplatnit pouze ztráty vzniklé v le‑ tech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 ma‑ ximálně přitom do výše částky uvedené na řádku 41a.

Část uplatňované ztráty, kterou nevy‑ užijete v tomto zdaňovacím období, si můžete přenést do následujících zdaňo‑ vacích období. V tomto přiznání máte ale letos poslední šanci uplatnit ztrátu za rok 2012.

Vždy proto uplatňujte ztráty podle jejich vzniku, a to od nejstarší po nejnovější.

Pokud ztrátu z předchozích období uplatníte, nezapomeňte ještě vyplnit samostatnou přílohu přiznání – je ke stažení na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/ cs/danove‑tiskopisy/databa‑ze‑aktual‑ nich‑danovych‑tiskopisu.aspx?rok =2018&lang=cs&tiskdruh=TDFU&dan =T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405/P6.

Řádek 45

Jako poslední v rámci této části přizná‑ ní vyplňte řádek 45, do něhož uveďte rozdíl mezi řádkem 42 a 44, neboli váš základ daně snížený o uplatněnou daňo‑ vou ztrátu. Chcete odečíst některou z následujících odčitatelných položek? dary na veřejně prospěšné účely a odběry krve, orgánů či krvetvorných buněk, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky na penzijní připojištění, pen‑ zijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření, pojistné na soukromé životní pojištění, zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, výdaje při realizaci výzkumu a vývoje, výdaje na podporu odborného vzdělávání.

Ano – přejděte na BOD 7 (níže) Ne – přejděte na BOD 8 (str. 59) BOD 7 Nezdanitelné části zá‑ kladu daně, odčitatelné položky a daň celkem Posuňte se ve formuláři na: 3. ODDÍL Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem Pokud se vám zdá váš základ daně vysoký, není důvod k panice. Následující část bude tou, která bude vaši daňovou povinnost snižovat: Nyní vyplňte příslušné řádky ve 3. od‑ dílu přiznání (viz obr. 14) podle uplatňo‑ vaných odčitatelných položek. Jste‑li v tu‑ zemsku daňovým nerezidentem, můžete si uplatnit nezdanitelné části základu daně (vyjma odpočtů na výzkum a vývoj a podporu odborného vzdělávání) pouze v případě, že jste daňovým rezidentem některé ze zemí EU nebo EHP a zároveň vaše příjmy ze zdrojů v České republi‑ ce dosahují alespoň 90 procent vašich celosvětových příjmů. U odečtu úroků z úvěru na bytové potřeby se druhá podmínka vztahuje pouze na smlouvy o úvěru uzavřené po 1. lednu 2008.

Řádek 46

Pokud jste v průběhu roku 2017 věno‑ vali na veřejně prospěšné účely dar, popřípadě více darů, jejichž úhrnná hodnota činila alespoň tisíc korun nebo přesáhla 2 procenta ze základu daně uvedeného na řádku 42, uveďte tuto částku na řádek 46.

Můžete si odečíst až 15 procent ze základu daně. Pamatujte přitom, že se nemusí jednat pouze o peněžitý dar. Odečíst můžete i hodnotu věcného daru či bezplatně vykonané služby, a to v rámci celé Evropské unie, Lichtenštejn‑ ska, Norska nebo Islandu.

Každý dar, jehož hodnota se objeví v řádku 46 vašeho daňového přiznání, je třeba finančnímu úřadu doložit potvrze‑ ním o jeho poskytnutí.

Podle platných pravidel se za veřej‑ ně prospěšný účel považuje zejména financování vědy, vzdělání, výzkumu, vývoje, kultury, školství, ochrany zvířat, politických stran (včetně evrop‑ ských), odstraňování následků živelní pohromy na území České republiky, Evropské unie, Lichtenštejnska, Norska nebo Islandu, popřípadě financování oblasti sociální, zdravotnické, tělový‑ chovné, ekologické, náboženské nebo charitativní.

Podobně můžete obdarovat i fyzic‑ kou osobu, podmínkou však je, že tato osoba je poskytovatelem zdravotnických služeb, provozuje školu nebo školské zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat či ohrožených druhů. Odečíst si můžete také dary na zdravot‑ nické prostředky, popř. další pomůcky, poživatelům invalidního důchodu nebo nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby.

Pokud jste v průběhu roku bezplatně darovali krev či její složky, nezapomeň‑ te, že každý takový odběr je považován za dar na zdravotnické účely v hodnotě 3 tisíc korun. Jestliže jste v roce 2017 darovali dokonce orgán či krvetvorné buňky (např. kostní dřeň), můžete si odečíst částku 20 tisíc korun. Na řá‑ dek 46 v takovém případě uveďte pří‑ slušnou částku.

Řádek 47

Pokud jste v roce 2017 zaplatili úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, uveďte je na řá‑ dek 47. Podmínkou zde je, že: jste úvěr použili na financování svých bytových potřeb, popřípadě potřeb svých blízkých, to jest manžela/man‑ želky, dětí, rodičů nebo prarodičů,

14

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.