Za co podpoří vládu? Komunisté zveřejňují první požadavky

Hospodářské noviny - - Události - Veronika Neprašová Veronika.neprasova@economia.cz

Nejen s požadavky sociálních demokratů se bude muset vyrovnat hnutí ANO, bu‑ de‑li chtít získat pro svou vládu v Poslanecké sněmovně pod‑ poru. Cenu za hlasy svých poslanců nyní začala odhalovat i KSČM. Do‑ sud deklarované zdanění církev‑ ních restitucí nebo zákon o obec‑ ném referendu přitom nebudou to jediné, co budou komunisté od příštího premiéra a vlády chtít.

Na kabinet budou klást komu‑ nisté nároky i v oblasti zahranič‑ ní politiky. „Budeme požadovat, aby naše kroky byly vždy v soula‑ du s Chartou OSN, s mezinárod‑ ním právem. A aby naši vojáci byli vysíláni jen na místa, o nichž roz‑ hodne Rada bezpečnosti OSN,“řekl HN šéf komunistů Vojtěch Filip. Reaguje tím na odpor členské zá‑ kladny, kterou o víkendu rozzuřily výroky ministrů v demisi Marti‑ na Stropnického a Karly Šlechto‑ vé schvalující americko‑spojenec‑ ký zásah v Sýrii. Ten mandát Rady bezpečnosti nezískal. Česká vláda vysílá vojáky nejen do misí OSN, ale rovněž do spojeneckých operací NATO (Afghánistán) nebo Evrop‑ ské unie (například Mali).

Filipův požadavek přichází pár dní před celostátním sjezdem stra‑ ny, na kterém bude obhajovat funkci předsedy KSČM. A i když sám je pod‑ poře vlády spíše nakloněn, straníkům hodlá ukázat, že laciné to pro hnutí ANO nebude. Chtějí se například vy‑ jadřovat i k osobám příštích ministrů. „Budeme mít požadavky na patřič‑ nou kvalifikaci, vzdělání a manažer‑ ské schopnosti ten který resort uří‑ dit,“vzkazuje Filip Andreji Babišovi, potažmo jinému příštímu premiérovi.

Předseda KSČM poprvé otevře‑ ně ani nevyloučil, že se nakonec věci podle představ ANO podařit nemusí. „Třeba nebudu přesvědčo‑ vat nikoho, protože se nám do toho vyjednávacího týmu o vládě ne‑ bude chtít,“odpověděl na otázku, zda se bude snažit kolegy na sjez‑ du ke vstřícnosti vůči příští vládě přesvědčit. Že to v tomto ohledu uvnitř strany vře, připouští i mís‑ topředseda Josef Skála. „Zvlášť po vládních úlitbách západním spojencům (vydání hackera Ni‑ Vojtěch Filip kulina do USA, vyhoštění ruských diplomatů a schvalování zásahu v Sýrii, pozn. red.). Třaskat to ur‑ čitě bude i na sobotním sjezdu,“myslí si Skála.

Zatímco šéf komunistů nechce prozradit, jakou podobu by vzá‑ jemná dohoda o vládní podpoře měla mít, Josef Skála je otevřeněj‑ ší. „Nejsem zdaleka sám, kdo říká už dlouho a nahlas, že mezi oběma partnery – a zřejmě i třetím do par‑ ty – by měl být uzavřen písemný závazek. A uvádět jasně i dosta‑ tečně detailně, co každý musí a co nesmí,“říká.

Jestli budou takové podmínky pro ANO akceptovatelné, ale není jisté. Šéf vlády v demisi Andrej Ba‑ biš ani předseda poslaneckého klu‑ bu Jaroslav Faltýnek na dotaz HN neodpověděli. A ani v minulosti otevřeně žádný z čelných předsta‑ vitelů ANO neřekl, jaké požadav‑ ky komunistů by za podporu vládě vyměnili a které už jsou pro stranu nepřípustné.

Minimálně část poslanců ANO by ale podle dřívějších vyjádření mohla mít s podmínkami komu‑ nistů v oblasti zahraniční politiky problém. Navíc pokud by je měla stvrdit písemná dohoda určující i sankce. „Nemůžeme nikomu za‑ kázat, aby podpořil námi sestave‑ nou vládu, ale odmítám, aby to bylo podmíněné nějakou dohodou a aby SPD a KSČM mluvily do sestavení vlády,“řekl HN minulý týden jeden z nejhlasitějších odpůrců spojenec‑ tví, místopředseda zahraničního výboru Jaroslav Bžoch.

Budeme mít požadavky na kvalifikaci, vzdělání a manažerské schopnosti příštích ministrů. předseda KSČM

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.