Hana Moučková (57)

Hospodářské noviny - - Události - Michal Šenk michal.senk@economia.cz

Vpracovně Tyršova domu v Praze má Hana Moučko‑ vá mnoho různých kamín‑ ků z cest. Čerpá z nich sílu. Odsud energická dáma koordinu‑ je blížící se XVI. všesokolský slet. Ve funkci starostky Sokola, na vr‑ cholu organizace sdružující 160 ti‑ síc členů, je od roku 2011. Slet, který se koná jednou za šest let, bude její druhý „starostovský“.

Na akce v pražské Eden Aréně, O2 areně, v Národním divadle nebo při průvodu hlavním městem se za‑ čátkem července sjede 20 tisíc So‑ kolů a dalších lidí z jejich doprovo‑ du, a to nejen z Česka, ale i z mno‑ ha krajanských spolků od USA po Austrálii. „Nejde jen o tento je‑ den sletový týden. Předchází tomu desítky dalších regionálních sletů,“připomíná Moučková.

Její kolegové a vůbec všichni, kteří s ní přicházejí pravidelně do styku, o ní říkají, že je „rázná“. Sama Moučková raději používá vý‑ raz „pracovitá“.

K Sokolu se dostala jednak přes svou aktivní sportovní činnost a také díky dědečkovi, který byl náčelníkem organizace. „Dnes už se ke sportování tolik nedostanu, snad jen na in‑line brusle a ob‑ čas ke sportovní střelbě. A hodně chodím, jsem v turistickém oddí‑ le,“poznamenává sokolka číslo 1. Ve 156leté historii této organizace je vůbec první ženou v jejím čele.

Hrdé hnutí

„Kam čert nemůže, nastrčí žen‑ skou, říká se. Podepsala bych to. Jak jsem se k vedení Sokola do‑ stala? Po pádu Sazky před sedmi lety byla kritická situace s finan‑ cováním sportu, nikdo se nehr‑ nul do nejistoty. A všichni najed‑ nou: Hanko, dělej to ty,“vzpomíná Moučková.

V roce 1999 v Sokole začala ří‑ dit oddělení správy nemovitého majetku. Převzala tehdy krabice od banánů plné papírů bez ladu a skladu, z restitucí a podobně. „Za dva roky se nám vše podařilo vložit do elektronické evidence,“upozorňuje na počin, díky němuž podrobně poznala veškeré majet‑ ky Sokola, strukturu celého spol‑ ku a spoustu jeho členů. Ti jí pak uvěřili, že organizaci nejen udrží, ale i posune dál.

Jaký Sokol dnes podle ní je? Co je to vlastně za spolek? Každý se o něm učil ve škole, o jeho histo‑ rii i hodnotách. Mnozí mají osobní zkušenost z různých sportovních oddílů nebo alespoň z plesů, které se konaly v sokolovnách řady obcí a měst.

„Jsme hrdé hnutí, jehož činnost byla v minulosti čtyřikrát pozasta‑ vena a čtyřikrát znovu obnovena. Ze dvou třetin jsou naši členové mladší 26 let a fungujeme napříč generacemi od dvouletých dětí, které cvičí s rodiči, po seniory, kteří u nás hledají kontakt s lidmi,“po‑ pisuje starostka.

„Rozvíjíme všestrannostní nevý‑ konnostní sport, ale i sport výkon‑ nostní a také uměleckou činnost. V Sokole máme 250 uměleckých tě‑ les. A dalším naším úkolem je pečo‑ vat o nadstavbu, která nás odlišuje od jakýchkoliv sportovních a dal‑ ších organizací stojících na hod‑ notách jako demokracie, toleran‑ ce, láska k vlasti a boj za svobodu,“upřesňuje Moučková. Hana Moučková starostka České obce sokolské

V Česku je dnes přes 1100 tělo‑ cvičných jednot a 750 sokoloven. Hodnota majetku spolku, který je kromě střešní organizace rozdělen na 42 místně příslušných žup, se blíží deseti miliardám korun.

Rozpočet na činnost se v letech mimo slet pohybuje okolo 100 mi‑ lionů korun. Kvůli sletu vždy o další miliony naroste. Zajistit to, aby byl stále vyšší, je pro Moučkovou klí‑ čovým úkolem.

Dnes mě berou

A v tomto směru Sokol pyšně hlásí přelomový krok: „Čerstvě se nám podařilo nejen zajistit komerční partnery pro slet, ale i dlouhodo‑ bější sponzoring. To se v novodobé historii spolku nikdy nestalo.“Jde o firmy ČEPS a Ondrášovka a brzy možná přibudou ještě další.

Loňský rok byl podle Moučko‑ vé po kauze kolem možných do‑ tačních podvodů na ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro celé sportovní pro‑ středí složitý. Sokol, stejně jako další sportovní svazy, tři čtvrtiny roku neobdržel z dotačních titulů ani korunu. Navíc se dlouho nevě‑ dělo, jakou dobu bude tato situace trvat. Dotace tvoří asi 80 procent veškerých nákladů na chod Sokola.

„Cvičitelé, kteří jsou navíc po‑ většinou dobrovolníky, tak hradi‑ li aktivity oddílů v mnoha přípa‑ dech z vlastní kapsy,“připomíná Moučková.

„Nechceme se samozřejmě spo‑ léhat jen na státní dotace, už v roce 2015 jsme zvýšili členské spolko‑ vé příspěvky z 300 na 500 korun. K tomu si členové sami hradí další příspěvky v jednotlivých tělocvič‑ ných jednotách od stovek po tisíce korun ročně,“dodává.

Šéfka Sokola je jednou ze zhruba 20 osobností napříč sportovními organizacemi od Českého olym‑ pijského výboru přes Českou unii sportu po jednotlivé sportovní sva‑ zy, které nedávno vytvořily pracov‑ ní skupinu, jež má úřadům slou‑ žit jako poradní orgán při tvorbě legislativy. Zejména nové úpravy zákona o podpoře sportu, která se nyní připravuje na MŠMT.

„Jsme v kontaktu s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou, s ministrem školství v demisi a jeho náměstky a pracu‑ jeme na patnácti konkrétních ob‑ lastech, včetně parametrů jednotli‑ vých dotačních programů,“popisu‑ je Moučková. Nyní se dotační pro‑ gramy zaměřené na mládež týkají jen výkonnostního sportu s dětmi od šesti let věku. Sokol i další or‑ ganizace chtějí podporu také pro nevýkonnostní sport a pro děti mladší šesti let, které cvičí s rodiči.

Mezi úředníky zabývajícími se sportem a funkcionáři svazů či oddílů příliš zástupkyň něžného pohlaví není. „Zpočátku si na mě jako ženu museli kolegové zvyk‑ nout. Často jsem cítila despekt. Dů‑ ležité pro mě bylo vnímat všechny vazby mezi kolegy tak, jak to umí snad jen ženy. Dnes mě berou,“soudí Moučková.

Tvrdí také, že ženy v jakékoliv profesi to se svými kariérami mají složitější než muži. Domnívá se ale, že se s tím moc dělat nedá a že kdo se chce prosadit, prosadí se. „Z vlastní zkušenosti vím, jaké to je, když se jako matka o dítě sta‑ ráte sama. A jaké to má limity. Až nyní se mohu plně realizovat, mám dospělého syna, nemám povinnos‑ ti k rodině, mohu být v práci, jak dlouho chci.“ ■ Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1993 pracovala v oblasti nemovitého majetku a investiční výstavby, od roku 1999 byla vedoucí majetkosprávního oddělení České obce sokolské.

■ V roce 2011 se stala první ženou v čele sokolského hnutí od jeho vzniku v roce 1862.

■ Ve střešní organizaci hnutí dohlíží na více než 1100 tělocvičných jednot, 750 sokoloven. Celkem reprezentuje 160 tisíc Sokolů v Česku.

■ Do budoucna má plány více pracovat i se zahraničními komunitami Sokolů a oddíly v cizině.

■ Má dospělého syna. Sama dál aktivně sportuje, zabývá se například sportovní střelbou. Ráda cestuje a věnuje se turistice. Nejvíce ji baví návštěvy Skandinávie. „Miluju místo na severním cípu Dánska, kde se spojuje Severní moře s Baltem. Vidíte i rozdílné barvy obou moří,“říká. Do nového ročníku ankety

TOP ŽENY ČESKA

můžete kandidátky nominovat na stránce

www.topzenyceska.cz

Zpočátku si na mě jako ženu museli kolegové zvyknout. Často jsem cítila despekt. Důležité pro mě bylo vnímat všechny vazby mezi kolegy tak, jak to umí snad jen ženy.

Foto: HN – Milan Bureš

Hana Moučková ve svém království Kanceláře České obce sokolské jsou v horních patrech Tyršova domu na pražské Malé Straně. Pod nimi je prostorná tělocvična.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.