Dvě cesty pro investice do realit

Hospodářské noviny - - Peníze - David Mazáček

ředitel Institutu strategického investování při VŠE

Koupě nemovitostí předsta‑ vují jednu z nejoblíbeněj‑ ších a nejrozšířenějších in‑ vestičních možností. Výho‑ dou je dobrá odolnost jejich ceny vůči inflaci. S růstem inflace roste i cena nájmů, a tím pádem i hod‑ nota daného bytu nebo domu.

Z pohledu drobného střadate‑ le v Česku přichází v úvahu buď přímá koupě bytu, nebo investice do nemovitostních fondů.

Investice do koupi bytu může‑ me dále rozdělit na dvě podskupi‑ ny. Investice v Praze a Brně a ne‑ movitosti v ostatních městech republiky. Při koupi bytu v Praze nebo v Brně, kde jsou trhy s reali‑ tami pružnější, se může jednat až o trojnásobek cen v regionálních městech.

Investor by tak měl velmi pečli‑ vě zvážit, jak rychle bude své pení‑ ze investované do bytu chtít zís‑ kat zpět. V regionálních městech dosáhne vyšší výnosnosti, menší kapitálové náročnosti, ale prodej může trvat déle. Musí dobře znát lokální trh.

V Praze cena nových bytů na přelomu roku překročila 90 ti‑ síc korun za metr čtvereční včetně daní. Na pražském trhu je zároveň poprvé od devadesátých let citel‑ ný převis poptávky nad nabídkou. Hlavní město trpí nedostatkem bytů.

V současnosti je v Praze v prů‑ měru prodáno okolo 5500 nových bytů ročně. To ovšem nepokrývá celkovou poptávku po bydlení, re‑ spektive poptávku, která zahrnuje i investice do bytů za účelem pro‑ nájmu. Nedostatečná nabídka vede k růstu nájemného, ze kterého lze obvykle pokrýt měsíční splátku hy‑ potečního úvěru.

Budeme‑li předpokládat situaci prodeje takového bytu po deseti letech za stejnou cenu, bude činit roční výnos 7,1 procenta (při hypo‑ téce na 25 let s tříprocentním úro‑ kem a měsíční platbě tří tisíc korun do fondu oprav). V případě, že hod‑ nota bytu ročně vzroste o dvě pro‑ centa, a pokryje tedy inflaci, pak bude výnos 9,7 procenta.

Na kapitálovém trhu lze inves‑ tovat jednak do otevřených nemo‑ vitostních fondů. Těch je v Česku i přes rostoucí oblibu burzovních investic pouze několik. Největším je fond REICO České spořitelny. Průměrná výnosnost těchto fon‑ dů se pohybuje od tří do sedmi procent.

Je nicméně možné investovat mnohem menší částky, než je kapi‑ tálový vklad do koupi bytu. A skr‑ ze tyto fondy je možné dosáhnout lepšího rozložení míry rizika tím, že jsou peníze investovány do růz‑ ných typů nemovitostí. Proto obli‑ ba investic do nemovitostních fon‑ dů každým rokem roste.

Druhou možností je investice do realitního projektu společně s developery ve formě koupě dlu‑ hopisů nebo přímá spoluvlastnic‑ ká účast. Obě formy těchto inves‑ tic vyžadují schopnost orientovat se na developerském trhu a samo‑ zřejmě i nemalé odborné znalosti.

V České republice v posled‑ ní době stoupá zájem o investice do nemovitostních fondů. Nicmé‑ ně zvláště v oblasti dluhopisového financování, ale i u investic do stá‑ vajících výnosových nemovitostí zaostává nabídka pro drobné in‑ vestory na českém trhu za zeměmi západní Evropy. Tam jsou podob‑ né investice běžně rozšířené i mezi drobnými investory.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.