P

Hospodářské noviny - - Peníze -

ůvodně se zdálo, že ve světě internetu věcí bu‑ dou spolu navzájem komunikovat výhradně stroje (M2M). Dnes sem ovšem stále více vstu‑ puje lidský faktor.

Například v oblasti rozšířené reality nebo umělé in‑ teligence. Ta v IOT hraje čím dál větší roli, ať už jde o strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, rozpo‑ znávání obrazu či rozhodování v neuronových sítích.

Rozšířená realita zase uživateli IOT zprostředkuje kontextově orientované vhledy reagující třeba na kon‑ krétní dotazy. Příkladem může být takzvaná chytrá do‑ kumentace se stohy manuálů, k dispozici v brýlích ser‑ visních techniků, jež pohotově zodpoví ad hoc dotazy typu: Jaký je při dnešním počasí správný tlak v potrubí?

Tedy mix uložených údajů se živými daty. Tyto apli‑ kace mají využití ve výrobních procesech i v zákaznic‑ kých službách.

Sbližování IOT s ostatními technologiemi však nekončí na úrovni aplikací. V architektuře internetu věcí se začí‑ ná významně prosazovat technologie blockchainu. Po síti distribuovaná, kódovaná a decentralizovaná da‑ tabáze objektů, respektive bloků, vhodná pro bezpeč‑

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.