Z

Hospodářské noviny - - Peníze -

ákladem je, aby byl při tisku či skenování doku‑ mentů s osobními údaji přístup k těmto infor‑ macím prokazatelně omezen jen na oprávněné osoby. Dalším aspektem je zabezpečení přenášených a uchovávaných informací v elektronické podobě šifro‑ váním. Typické příklady z praxe zahrnují například si‑ tuaci, kdy je tisk dokumentů umožněn pouze po před‑ chozí autentizaci (PIN, čipová karta) přímo u tiskárny, což zaručuje, že si dokumenty vytiskla konkrétní oso‑ ba, která je navíc od okamžiku vytištění měla pod kont‑ rolou. A platí to i při skenování, které by nemělo probí‑ hat na sdílené úložiště, kde má k souborům přístup každý, ale třeba do osobní sdílené složky, do systému pro správu dokumentů s regulovanými přístupovými právy či do e‑mailové schránky. Jsou v tiskárně uchovávána i po provedení tiskové úlohy. Dokumenty obsahující osobní údaje skončí v nespráv‑ ných rukou na výstupním zásobníku tiskárny. Neexistuje dostatečný přehled o pohybu dokumentů (například v kolika existují kopiích, kdo je vytiskl nebo zkopíroval).

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.