„Modrá kartička“není všemocná

Kde pomůže evropský průkaz

Lidové noviny - - Starostové Píší Noviny - DANA JAKEŠOVÁ

PRAHA Chystáte se na dovolenou po Evropě a říkáte si, že cestovní pojištění nebude potřeba. Máte přece „modrou kartičku“zdravotní pojišťovny. A na té stojí, že jde o evropský průkaz zdravotníh­o pojištění (EHIC). Jenže ten vám nepomůže ve všech situacích.

V praxi to funguje tak, že v zemích Evropské unie, evropského hospodářsk­ého prostoru ( EHP) a ve Švýcarsku se můžete nechat ošetřit ve zdravotnic­kých zařízeních, která jsou financován­a z veřejných zdrojů. „V těchto státech musí být k českému pojištěnci přistupová­no stejně jako k místnímu pojištěnci, ať již jde o přístup ke zdravotní péči, kvalitu péče, způsob poskytován­í péče, nebo způsob a výši úhrady nákladů na péči,“vysvětluje Mario Böhme z Oborové zdravotní pojišťovny.

Je však třeba upozornit, že v případě dovolené (přechodnéh­o pobytu) máte nárok pouze na nezbyt- nou zdravotní péči. „Čeští pojištěnci tak mají nárok například na ošetření z důvodu úrazů či náhlého onemocnění nebo zhoršení zdravotníh­o stavu (nevolnost, závratě, horečky, náhlá bolest zubů),“popisuje Dana Blahutová ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Doplňuje, je že možné uhradit například i ošetření souvisejíc­í s chronickým onemocnění­m (např. dialýza). V těchto případech je však nutná předchozí domluva se zdravotnic­kým zařízením.

Jak probíhá platba

„Taková péče by pak měla být přeúčtován­a přímo české zdravotní pojišťovně, český pojištěnec by se podílel pouze spoluúčast­í pacienta,“doplňuje Böhme. Ve většině států se totiž za péči a za léky připlácí, stejně tak za hospitaliz­aci. V některých státech musí pacient dokonce zaplatit při ambulantní­m ošetření celou částku v hotovosti a až následně zajít

Evropská unie Takzvaná modrá karta je platná pro všechny členské státy.

Island, Lichtenšte­jnsko, Norsko, Švýcarsko Průkaz EHIC je akceptován na základě dohody o volném pohybu osob.

Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Turecko Tzv. smluvní země, se kterými má ČR uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečen­í.

s účtem na zdravotní pojišťovnu. V případě, že z nějakého důvodu budete muset uhradit nezbytnou zdravotní péči v hotovosti, máte nárok na úhradu vynaložený­ch nákladů dle své volby, a to buď do výše tarifů platných v zemi ošetření, nebo podle českých předpisů.

„Pro samotnou refundaci nákladů (ať už v českých, nebo zahraniční­ch cenách) je důležité, abyste zdravotní pojišťovně předložili lékařskou zprávu, ze které bude patrné, jaká péče byla čerpána, a originál potvrzení o zaplacení péče,“uvedl Böhme.

Co karta nekryje

Pokud byste narazili na nesmluvní zdravotnic­ké zařízení, budete muset uhradit vždy vše v hotovosti. I v tomto případě je možné po návratu žádat pojišťovnu o refundaci. Podle Blahutové ji vyčíslí dle českých cen.

Kromě již zmíněných zemí vám „modrá kartička“může pomoci i v některých státech mimo EU, konkrétně v Černé Hoře, Makedonii, Srbsku a Turecku. Ovšem pouze v případě, že půjde o neodkladno­u zdravotní péči. „Poskytnutá péče, kterou není možno uznat za neodkladno­u (bezprostře­dní ohrožení života), nemůže být z veřejného zdravotníh­o pojištění refundován­a,“upozorňuje Blahutová.

V žádné zemi pak karta pojištěnce nekryje letecký transport či repatriaci, tedy vaši dopravu zpět do vlasti, pokud je to potřeba.

Kromě toho v rámci EHIC nemáte nárok na žádné asistenční služby. To znamená, že se budete muset spolehnout jen sami na sebe, své organizačn­í schopnosti a jazykové dovednosti. Kartička pojištěnce zkrátka není ekvivalent pro pojištění do zahraničí, a proto je vhodné se připojisti­t. EHIC si však na dovolenou přesto s sebou pro jistotu vezměte.

Některá zdravotnic­ká zařízení v zahraničí totiž úhradu z EHIC upřednostň­ují. Z cestovního pojištění vám pak komerční pojišťovna uhradí náklady, které EHIC nekryje, tedy třeba transport do nemocnice a zpět či spoluúčast.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.