Živelní pohroma za slunečného dne

Lidove noviny - - Tv + Počasí - KAMILA SMEJKALOVÁ

Nedávné zemětřesení vmalebném italském městečku Amatrice je tragická událost s katastrofálními následky. Snad nebude považováno za neuctivé, pokud poslouží jako částečná inspirace tohoto jazykového sloupku.

Jeho téma je slovotvorné a týká se používání přídavných jmen živelní a živelný ve spojení se slovy jako katastrofa, pohroma, událost apod. V případě zemětřesení se totiž jedná o živelní pohromu. Živelní znamená vlastně „způso- bený živly“či „vztahující se k živlům“, v tomto případě je tím ničivým živlem země. Mezi živelní pohromy můžeme dále zahrnout ty, které jsou způsobeny ostatními živly, tedy ohněm (požáry), vodou (povodně) či větrem (vichřice). Často spojení živelní pohroma používáme tehdy, když je chceme odlišit od pohrom způsobených lidmi (války, teroristické útoky apod.). Ne že by původním viníkem živelní katastrofy nemohl být také člověk, ale tím bezprostředním ničitelem je právě onen živel.

Ze slovotvorného hlediska jsou zajímavá samotná přídavná jména odvozená od výrazu živel. Mezi variantou živeln-í a živeln-ý je významový rozdíl. Podoba živelní je čistě vztahová (mluvíme o vztahových přídavných jmé-

JAZYKOVÉ OKÉNKO

nech), což znamená, že můžeme toto přídavné jméno definovat jako „týkající se živlů, vztahující se k živlům“v obecném smyslu. Naproti tomu příponou -ný se obvykle odvozují tzv. jakostní přídavná jména, která vyjadřují přímo hodnocení kvality a intenzitu vlastnosti. Živelný tedy znamená „neovladatelný, prudký, divoký, nezkrotný, spontánní“. V případě spojení s pohromou se obvykle používá varianta živelní, protože i když taková událost je zároveň prudká, neovladatelná, divoká apod., za podstatné se považuje právě to, že je způsobena živly, týká se živlů (tato varianta se používá i ve spojení s pojištěním). Živelný je naproti tomu třeba potlesk, vývoj, můžeme mít živelné hnutí nebo živelnou stávku.

Popsaný významový rozdíl mezi obecným vztahem a hodnocením se obvykle projevuje tam, kde existují varianty s příponami -ní a -ný. Rozlišujeme tedy trestní právo a trestný čin, sluneční svit a slunečný den, srdeční operaci a srdečného člověka apod. Přestože jsou obě varianty občas zaměňovány, má jejich rozlišování dobrý důvod. Například zábavní pořad se týká zábavy (na rozdíl od např. naučného), ale neznamená to, že skutečně bude zábavný, tedy vtipný, veselý. Máme mnoho pořadů zábavních, ale o něco méně těch (záměrně) zábavných.

Autorka pracuje v jazykové poradně ÚJČ AV ČR

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.