Základní vzor smlouvy o koupi bytu

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE -

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), kterou uzavřely níže uvedeného dne tyto smluvní strany:

1. Prodávající: Cyril Petr, r. č. 530525/0011, trvale bytem Kolín, Lesní 1, 280 01, OP 123456789

2. Kupující: Jiří Krátký, r. č. 620111/1111, trvale bytem Kolín, Luční 2, 280 02, OP 987654321

1. Úvodní ustanovení

1.1 Prodávající prohlašuje, že vlastní následující nemovité věci (dále Byt):

a) jednotku č. 12, vymezenou dle zákona o vlastnictví bytů a umístěnou ve 3. nadzemním podlaží budovy č. p. 12 na pozemku parc. č. 675 v k. ú. Lhota

b) s vlastnictvím jednotky neoddělitelně spojený spoluvlastnický podíl ve výši 7822/976457 z celku na společných částech budovy č. p. 12 (bytový dům) na pozemku parc. č. 298 v k. ú. Lhota.

Byt je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj na LV č. 1 ( jednotka) a LV č. 3 (budova) to vše v k. ú. Lhota.

2. Převod

2.1 Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá Byt a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že Byt od prodávajícího převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu.

2.2 Vlastnické právo k Bytu přechází na kupujícího vkladem tohoto práva do katastru nemovitostí s účinky zpětně ke dni, kdy bude návrh na vklad doručen příslušnému katastrálnímu úřadu. Do té doby prodávající nesmí s Bytem disponovat jinak než dle této smlouvy.

2.3 Smluvní strany výslovně svolují k tomu, aby byl podle této smlouvy na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu příslušného katastrálního úřadu proveden vklad údajů o právních vztazích touto kupní smlouvou založených.

3. Kupní cena

3.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu ve výši 1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun) formou advokátní úschovy u advokáta Petra Pavla, a to na zvláštní účet označený „advokátní úschova“123456/0800. Podrobnosti stanoví zvláštní smlouva o advokátní úschově.

4. Vyklizení a předání Bytu

4.1 Prodávající je povinen Byt vyklidit a předat ho kupujícímu nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy bude katastrálním úřadem proveden vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí.

„Profesionálně sepsaná smlouva od advokáta vás obvykle vyjde na několik tisíc korun. Záleží na ceně nemovitosti a třeba i na lokalitě.“Ondřej Preuss, advokát

4.2 Smluvní strany ujednaly, že i po uzavření kupní smlouvy až do vyklizení a předání Bytu kupujícímu je prodávající povinen řádně hradit veškeré náklady spojené s užíváním Bytu a jeho údržbou.

4.3 O předání Bytu bude smluvními stranami sepsán protokol.

5. Poplatková povinnost

5.1 Správní poplatek za řízení o provedení vkladu věcných práv na základě této smlouvy uhradí prodávající.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Prodávající má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení se splněním své povinnosti uvedené v čl. 3.1 této smlouvy déle než čtrnáct dnů.

6.2 Kupující má právo odstoupit od této smlouvy, když bude zjištěno, že na Bytu váznou právní vady neuvedené v této smlouvě, nebo bude prodávající v prodlení se splněním své povinnosti uvedené v čl. 4.1 déle než čtrnáct dní.

6.3 Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato smlouva a závazky z ní vyplývající nabývají platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, přičemž její věcně právní účinky nastanou provedením vkladu práv do katastru nemovitostí s účinky zpětně ke dni podání návrhu na vklad.

7.2 Veškeré dodatky a změny této smlouvy musí být činěny v písemné formě a musí být schváleny a podepsány oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

7.3 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží jeden a jeden stejnopis bude předložen příslušnému katastrálnímu úřadu s návrhem na vklad.

7.4 Smlouva obsahuje úplný konsensus smluvních stran o jejím obsahu a v tomto smyslu také nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání, sliby anebo prohlášení.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.