Základní vzor Smlouvy o zřízení služebnosti

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE -

podle § 1274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), kterou uzavřely níže uvedeného dne tyto smluvní strany:

1. Valentýn Valenta, RČ 490101/102, trvale bytem Krátká Ves 15, 301 20

jako vlastník na straně jedné (dále též jen „vlastník“)

2. Štěpán Šádek, RČ 650525/1515 , trvale bytem Krátká Ves 96, 301 20

jako oprávněný na straně druhé (dále též jen „oprávněný“)

v následujícím znění:

1. Úvodní ustanovení

1 520 m2, v k. ú. Krátká Ves, (dále jen „pozemek“).

1.2 Vlastník touto smlouvou zřizuje na pozemku ve prospěch oprávněného služebnost stezky a cesty podle § 1274 až § 1277 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1.3 Služebnost stezky a cesty podle této smlouvy se zřizuje bezplatně.

1.4 Služebnost nezakládá oprávněnému právo vláčet po služebném pozemku břemena nebo právo průhonu.

2. Zápis služebnosti

2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že ke vzniku služebnosti stezky a cesty dojde až jejím vkladem do katastru nemovitostí. Návrh na vklad služebnosti podle této smlouvy podá oprávněný do tří dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Oprávněný též uhradí poplatky spojené s návrhem na vklad.

2.2 Pokud katastrální úřad vyzve navrhovatele k odstranění nedostatků návrhu na vklad práva služebnosti dle této smlouvy, zavazují se obě smluvní strany ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem tyto nedostatky odstranit.

2.3 V případě, že příslušný katastrální úřad návrh vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu zamítne nebo zastaví řízení, zavazují se obě smluvní strany neodkladně odstranit nedostatky, pro které byl návrh zamítnut nebo zastaveno řízení o povolení tohoto vkladu, a podat nový návrh na povolení vkladu práva dle této smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními NOZ a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky.

3.2 Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom a jeden je určen pro příslušný katastr nemovitostí.

3.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami.

3.4 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami. V Krátké Vsi dne 26. října 2016 Valentýn Valenta Štěpán Šádek Jde o obecný vzor, který nemusí zohledňovat konkrétní případ a individuální potřeby. Zdroj: DostupnyAdvokat.cz

„Lze se dohodnout na úplatě za služebnost. Většinou bývá alespoň pokryta povinnost přispívat na údržbu například cesty.“Ondřej Preuss, advokát

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.