Ohlasy čtenářů

MF DNES - - LUŠTĚNÍ -

/Chcivám poděkovatza em otivnípovídání.Při č te níněk te rých o táze k jse m ne o do lala, vyhledalasicitovanoupíseň aposlechla siji.Fre ddie M e rcury byl hude bníik o nou,ale panFreestone nam ězapůsobil jako člověk a přítel.Potěšilo m ě,že m už,k te rý pro še l ce lý svět,naše l do m o v u nás./INKA

/Nem ohuzůstatbez o de zvy,pro to že již něk o lik le tpracujise zeleným ipotravinam iG W –chlorellou pyrenoidosouašťávouzm ladého ječm ene.Jejich užívánípozitivně ovlivňuje průb ěh ne m o ci,jak o u je ro ztro uše ná skleróza.HanuRobinsonjsem osobně zažilapřikoncertním vystoupení Ohro že ný druh v naše m m ěstě.V e lice jiobdivujia m ocjífandím

/S ve lk ým zájm e m jse m sipře č e tla ro zho vo r. Spe ciálně č ásto pse ch bych po de psala ihned.Asibyprospělo,kdybyM ádlovy m yšle nk y do razily k většině pe jsk ařů a jejich svědom í.Nejspíšpřevládá názor, že vše vyře šíim igranti,pře ce sine budou lidé snižovatživotníúroveň proto, aby živiliděti! V ždyťpře ce pe jsk ů ne ní nikdydost,nebudoujejichpočetom ezo vatk vůliděte m ! D ík y panu M ádlo vi za správné názory./M.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.