VÍTE, ŽE…

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

ro­ku 1907 po­býval v Grand­ho­te­lu Pupp také an­gli­cký král Ed­ward VII. Tra­du­je se hu­morná his­tor­ka o tom, že Ed­ward VII. v Kar­lo­vých Va­rech jis­tým ne­do­pa­třením „vy­na­lezl puky“na páns­kých kal­ho­tech: Když an­gli­cký král Ed­ward VII. v ro­ce 1907 při­jel do Varů, bydlel sa­mo­zře­jmě u Pup­pů. Od­po­led­ne před slav­nost­ní večeří v Pup­pu, jíž měl před­se­dat, se šel pro­jít do blíz­ké­ho le­sa. Při­tom si nóbl pán rozt­rhal no­ha­vice, což by­lo s oh­le­dem na blížící se din­ner vel­mi ži­nant­ní. Aby zjed­nal nápra­vu, král spěšně vt­rhl do ne­jb­ližšího krám­ku s oblečením na Sta­ré louce. Na re­gá­le spa­tři­la Je­ho Výs­ost slou­pec páns­kých kalhot. An­g­ličan č. 1 dlo­u­ho ne­váhal a rych­le si vy­bral no­vé kal­ho­ty. Vy­sok­ou návštěvou sa­mot­né­ho krá­le přek­va­pený ma­ji­t­el krá­mu chtěl dlo­u­hým ležením zmač­ka­né kal­ho­ty vyžehlit, leč král to z ne­dostat­ku ča­su od­mítl. Nav­lékl si po­mač­ka­né kal­ho­ty a odkvačil do Pup­pu, kde pro­nesl slav­nost­ní pro­jev ke kar­lo­vars­ké high so­cie­ty. Při je­ho řeči Kar­lo­varští žas­li, ze­j­mé­na pak dá­my, ne­boť vi­dě­ly, že pa­nov­ník hr­dé­ho Al­bi­o­nu má na kal­ho­tech vpře­du a vzadu jaké­si po­di­v­né kli­ka­té čá­ry a rýhy. Ně­co ta­ko­vé­ho ve svě­taz­nalých Kar­lo­vých Va­rech ještě ne­vi­dě­li. Nik­do z pří­tom­ných se však neod­vážil v té­to věci ně­co zep­t­at. Dru­hý den us­pořádal kar­lo­vars­ký sta­ros­ta v Pup­pu na počest an­gli­cké­ho krá­le snída­ni. A hle – všich­ni kar­lo­varští pá­no­vé se ve Slav­nost­ním sá­le ob­je­vi­li s lé­pe či hůře nažeh­lený­mi puky na svých kal­ho­tech. Když se jich král zep­tal, jaké že to ma­jí na sobě ko­mi­cké no­ha­vice, by­lo mu řeče­no, že Kar­lo­varští v žád­ném přípa­dě nech­tějí za­os­tat za pos­led­ním výkři­kem an­gli­cké módy, který jim vče­ra Je­ho Ve­ličenst­vo před­ved­lo.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.