DOPŘEJTE SI CHVÍLE RELAXACE, NECHTE ODPLYNOUT STRES A NAPĚTÍ. ZAVŘETE OČI A KONCENTRUJTE SE NA PŘÍJEM­NÉ PŮSOBENÍ PROCEDUR.

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Ne­jstarší for­mou te­ra­pie je masáž. Kla­si­cká masáž je zaměřená hlav­ně na re­ge­ne­r­a­ci kost­ně- sval­o­vé­ho apará­tu. Urychlením cir­ku­lace zle­pšu­je lo­kální me­ta­bo­lis­mus a záso­bení tká­ní kys­líkem, uvolňu­je sval­o­vé napětí. Re­flex­ní masáž je zaměřená na od­stranění re­flex­ních změn v ob­las­ti po­hy­bo­vé­ho apará­tu, ne­jčas­těji v ob­las­ti pá­teře a s ov­liv­něním ve­ge­ta­tiv­ního ner­vo­vé­ho sys­té­mu. Aro­ma­masáž kom­bin­u­je klad­né účin­ky ruční masáže a aro­mao­le­jů, je­jichž von­né esence půs­obí na cen­trální ner­vo­vou sous­ta­vu a při­spíva­jí ke kom­plex­ní­mu působení na or­ga­nis­mus.

Per­lič­ko­vá kou­pel využívá mi­kro­masáže kůže bu­blinka­mi vz­du­chu. Ve­de ke zle­pšení pro­krvení a cel­ko­vé re­la­x­a­ci or­ga­nis­mu. Pří­sa­do­vá kou­pel využívá účin­ku te­plé kou­pe­le a spe­ci­fické­ho působení pří­sad ( pi­vo, ví­no, sy­ro­vát­ka). Kou­pel ve vaně s přímě­sí kys­ličníku uhličité­ho ve­de ke zle­pšení krev­ního oběhu, po­kle­su krev­ního tla­ku a cel­ko­vé re­la­x­a­ci.

Ba­hen­ní kou­pel spo­ju­je účin­ky te­plé kou­pe­le a přímě­si pe­lo­idu (bahna) s výraz­ným účin­kem na všech­ny chro­nické pa­to­lo­gické sta­vy po­hy­bo­vé­ho apará­tu, pře­de­vším klou­bů. Ba­hen­ní ob­kla­dy / par­afan­go půs­obí pro­ti­zá­nět­li­vě, re­gen­e­ru­jí poš­ko­ze­né tká­ně, zvyšu­jí pro­krvení, půs­obí pro­ti bo­les­tem a křečím, je do­saže­no efek­tu příjem­né­ho pro­hřátí a uvolnění svalů. Za­ned­ba­telný není ani je­jich po­zi­tiv­ní úči­nek pro­ti ce­lu­lit­i­dě. Raše­li­no­vé kou­pe­le se vzácný­mi přímě­se­mi jsou je­di­neč­né díky svým léčeb­ným, re­ge­ne­r­ačním a om­la­zu­jícím účin­kům.

Dů­leži­tou součás­tí kar­lo­vars­ké lázeňs­ké léč­by je pit­ná kú­ra. Pra­meny se od se­be liší te­plo­tou a množst­vím plyn­né­ho oxi­du uhličité­ho, pro­to je nut­né do­držo­vat pře­dep­sa­né pra­meny, množst­ví a do­bu pití. Pit­ná léčba se do­po­ruču­je větši­nou před jíd­lem, při pro­cház­ce, po­ma­lu po doušcích. Ved­le po­zi­tiv­ního vli­vu na trá­vení, cel­ko­vou zdra­vot­ní kon­di­ci a zvýšení imu­ni­ty pod­po­ru­je také čištění or­ga­nis­mu.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.