DÁRKOVÉ VOUCHERY

HLEDÁTE NE­ZA­PO­ME­NU­TELNÝ DÁ­REK VHODNÝ PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST?

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Věnu­j­te svým blíz­kým, přá­telům, ko­le­gům ne­bo ob­chod­ním part­nerům dár­ko­vý vou­cher Grand­ho­te­lu Pupp. Dárkové še­ky mo­hou být uplat­ně­ny na lázeňs­ké pro­ce­du­ry ne­bo gas­tro­no­mi­cké služ­by. Vouchery mu­sí být rea­li­zo­vá­ny v do­bě své plat­nos­ti a před­lože­ny při přícho­du do ho­te­lu. Pro výji­meč­né pří­leži­tos­ti, ja­ko je svateb­ní dar, ju­bi­le­um, narozeniny, Vám při­pra­ví­me spe­ciální dár­ko­vý vou­cher, kterým ob­daro­va­né­mu vy­jádří­te svo­ji lás­ku a ob­div k ně­mu. Dár­ko­vý vou­cher si může­te vy­bí­rat na něk­terý z po­bytů z naší ak­tuální na­bíd­ky, ne­bo aranžmá po­bytu se­s­ta­ví­me dle Vašich před­s­tav. Na­po­věz­te nám, kte­ré služ­by ma­jí být zahr­nu­ty, na­př. večeře v jed­nom z našich re­stau­ran­tů, pro­ce­du­ry v Pupp Roy­al Spa ne­bo láhev ví­na.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.