PŘIJĎTE HÝČKAT SVÉ TĚ­LO A DUŠI DO SANSEI!

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Sa­lon Sansei je rájem tha­js­kých masáží. At­mos­fé­ra pros­lun­ě­né­ho Ori­entu, vůně exo­tické­ho dře­va a kvě­tin, kouz­lo tónů ori­ginální tha­js­ké hud­by, to vše na Vás dých­ne v příjem­ných, styl­o­vě zařízených pros­to­rech. Če­ká na Vás milý per­sonál a ne­jle­pší tha­js­ké ma­sér­ky, kte­ré se své­mu um­ění nauči­ly v pres­tižních školách v Tha­js­kém král­ovst­ví.

Tha­js­ká masáž je účin­ným pro­s­třed­kem pro léčbu při sval­o­vých po­tížích, ale i při léčbě dlo­uho­d­o­bých chro­nických one­mocnění. Ne­méně dů­ležitým cí­lem tha­js­ké masáže je har­mo­ni­za­ce mys­li a tě­la, cel­ko­vá tě­les­ná i psychická úle­va. Během masáže dochází k pro­hýbá­ní, pro­ta­ho­vá­ní a prot­lačo­vá­ní en­er­ge­tických bo­dů v tě­le a op­ti­ma­liza­ci tě­les­ných en­er­ge­tických to­ků. Den­ně 9:00–21:00 | Täg­lich 9:00–21:00 | Tel.: 353 226 637

www.sansei.cz

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.