TIPY NA VÝLETY

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Kar­lo­vy Va­ry spo­lu s další­mi ev­rops­ký­mi lázeňs­ký­mi měs­ty Ev­ro­py če­ka­jí na ofi­ciální zap­sá­ní do Sez­na­mu svě­to­vé­ho kul­turního a přírod­ního dě­dict­ví (UNESCO). K výz­na­mným památ­kám pa­tří Měst­ské di­vad­lo, Mlýns­ká ko­loná­da, kos­tel Sv. Máří Mag­da­le­ny a rus­ký or­to­dox­ní kos­tel Sv. Pe­tra a Pav­la. V ne­jb­ližším okolí sto­jí za zhléd­nu­tí rozh­led­na Dia­na nad Grand­ho­t­e­lem Pupp, po­z­o­ruhod­ný his­to­rický kom­plex go­tické­ho hr­a­du, re­ne­s­ančního a ba­ro­kního zám­ku s ex­po­zicí Re­lik­viáře sv. Mau­ra v Bečo­vě nad Te­plou, ro­man­ti­cké měs­to Lo­ket ne­bo Sva­tošs­ké ská­ly, kam se může­te vy­dat na za­půjčených ho­tel­o­vých elek­tro či re­tro ko­lech.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.