CENÍK | PREIS­LIS­TE

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Dress Co­de: SMART CA­SU­AL Bu­de­me Vás rá­di in­for­mo­vat o pro­bíha­jících vel­kých ak­cích v našem ho­te­lu během Vaše­ho po­bytu. Vs­tup se zvířa­ty do Grand­re­stau­ra­ntu není po­vo­len. V Grand­ho­te­lu Pupp ne­má­me je­diný den vol­na, pro­to Vás pro­sí­me o po­ch­o­pení, po­kud pro­bíha­jí nut­né údržbo­vé práce.

Wir in­for­mie­ren Sie ger­ne über gro­ße Ver­an­stal­tun­gen im Hau­se wäh­rend Ih­res Auf­ent­hal­tes. Die Tie­re dür­fen nicht mit ins Grandrestaurant. Da es beim Grand­ho­tel Pupp kei­nen Ru­he­tag gibt, bit­ten wir um Ver­ständ­nis, dass In­stand­hal­tungs­ar­bei­ten wäh­rend des lau­fen­den Be­trie­bes durch­ge­führt wer­den müs­sen.

Po­kud není uve­de­no jinak, stor­no či případ­né změ­ny uby­to­vá­ní Vám zdarma pro­ve­de­me ne­j­poz­ději do 16. ho­di­ny dne před­cháze­jícího sta­no­vené­mu a pot­vr­ze­né­mu příjez­du dle míst­ního ča­su ho­te­lu. V přípa­dě pozd­ního stor­na ne­bo ne­do­jez­du Vám bu­de úč­to­vá­no 100 % ceny prv­ní no­ci uby­to­vá­ní. Při zkrá­cení Vaše­ho po­bytu o 1–3 dny Vám bu­de úč­to­vá­no 100 % ceny ne­rea­li­zo­vaných služeb a v přípa­dě zkrá­cení o další více než 3 dny 50 % ne­rea­li­zo­vaných služeb. Při zrušení lázeňs­ké­ho po­bytu v do­bě kra­tší než 7 dní před příjez­dem či je­ho zkrá­cení bu­de úč­to­vá­na plná ce­na za všech­ny ob­jed­na­né služ­by.

So­fern nicht an­ders ver­ein­bart, ist ein kos­ten­lo­ses Stor­no bis 16 Uhr MEZ des der fest­ge­leg­ten und be­stä­tig­ten An­rei­se vor­an­ge­hen­den Ta­ges mög­lich; im Fal­le des spä­te­ren Stor­nos oder der Nicht­an­rei­se wird Ih­nen ei­ne Ge­bühr in Hö­he von 100 % der ers­ten Über­nach­tung in Rech­nung ge­stellt. Bei ei­ner Kür­zung Ih­res Auf­ent­hal­tes um 1–3 Ta­ge wer­den Ih­nen 100 % des Prei­ses der nicht in An­spruch ge­nom­me­nen Leis­tun­gen so­wie im Fal­le der Kür­zung um wei­te­re mehr als drei Ta­ge 50 % des Prei­ses der nicht in An­spruch ge­nom­me­nen Leis­tun­gen verrechnet. Bei ei­ner Stor­nie­rung des Kur­auf­ent­hal­tes in­ner­halb von we­ni­ger als 7 Ta­gen vor der An­rei­se oder bei sei­ner Kür­zung wird für al­le be­stell­ten Leis­tun­gen der vol­le Preis be­rech­net.

Ho­tel­o­vé po­ko­je jsou si­tuo­vá­ny v čás­ti Grand­ho­te­lu Pupp Ri­ver Si­de a v no­vějším kříd­le Park Si­de. Po­ko­je Park Si­de jsou vzh­le­do­vě mo­dernější s výraz­nějším de­si­gnem, opro­ti to­mu po­ko­je Ri­ver Si­de v ho­tel­o­vé čás­ti z 18. sto­le­tí na­bíze­jí více ele­gan­ce v pros­to­rech s tra­dičním štu­ko­vaným de­ko­rem a kom­fort­ním styl­o­vým zařízením.

Každý po­koj si díky uni­kát­ní ar­chi­tek­tuře ho­te­lu za­cho­vává svůj oso­bitý vzh­led. Všech 228 po­ko­jů na­bízí kom­fort­ně zařízenou kou­pel­nu s va­nou a/ne­bo sprchou, to­aletu, k dis­po­zi­ci je fén, žu­pan, pan­tof­le, ho­tel­o­vá kos­me­ti­ka a do­plňky, po­ko­jo­vý tre­zor, in­ter­ne­to­vé při­po­jení, te­le­fon s pří­mou vol­bou, pra­cov­ní stůl, mi­ni­bar, te­le­vi­zor se satelit­ním příj­mem. Na výběr jsou kuřácké a ne­kuřácké po­ko­je s velk­ou pos­telí ty­pu king ne­bo od­dě­lený­mi pos­te­le­mi twin. Je za­jištěn den­ní úkli­do­vý ser­vis včet­ně večerní služ­by odes­týlá­ní a 24- ho­di­no­vá po­ko­jo­vá služba. Výběr míst­ního a zahra­ničního den­ního tis­ku na re­cep­ci.

Něk­te­ré po­ko­je mo­hou být pro­po­je­ny a ro­zšíře­ny o další lož­ni­ci. V přípa­dě Vaše­ho záj­mu Vám rá­di zaš­le­me na­bíd­ku. Vy­bra­né po­ko­je jsou svým vy­ba­vením přiz­půso­be­ny han­di­ca­po­vaným hos­tům. Pří­mo u ho­te­lu je k dis­po­zi­ci roz­lehlé hlída­né par­ko­viště.

PRIEZD OD 14:00 HOD - OD­JEZD DO 11:00 HOD

Die Ho­tel­zim­mer sind im Be­reich des Grand­ho­tels Pupp Ri­ver Si­de und im neue­ren Flü­gel Park Si­de ge­le­gen. Die Zim­mer Park Si­de sind vom Äu­ße­ren mo­der­ner mit ei­nem mar­kan­te­ren De­sign, dem­ge­gen­über bie­ten die Zim­mer Ri­ver Si­de im Ho­tel­be­reich aus dem 18. Jahr­hun­dert mehr Ele­ganz in Räu­men mit tra­di­tio­nel­lem Stuck­de­kor und stil­vol­ler Kom­fort­ein­rich­tung.

Dank der ein­zig­ar­ti­gen Ar­chi­tek­tur des Ho­tels be­wahrt sich je­des Zim­mer sei­ne in­di­vi­du­el­le No­te. Al­le 228 Zim­mer bie­ten ein kom­for­ta­bel ein­ge­rich­te­tes Bad mit Wan­ne und/oder Du­sche, Toi­let­te, in­dem ein Haar­trock­ner, Ba­de­man­tel, Pan­tof­feln, Ho­tel­kos­me­tik und Ac­ces­soires, ein Zim­mer­safe, In­ter­net­an­schluss, Te­le­fon mit Di­rekt­wahl, ein Ar­beits­tisch, Mi­ni­bar und Fern­se­her mit Sa­tel­li­ten­emp­fang zur Ver­fü­gung ste­hen. Zur Aus­wahl ste­hen Rau­cher – und Nicht­rau­cher­zim­mer mit ei­nem gro­ßen Bett des Typs King oder ge­trenn­ten Bet­ten Twin. Ge­währ­leis­tet sind der täg­li­che Rei­ni­gungs­ser­vice, ein­schließ­lich des abend­li­chen Bet­ten­machSer­vices, und ein Zim­mer­ser­vice rund um die Uhr. Aus­wahl der lo­ka­len und aus­län­di­schen Ta­ges­pres­se an der Re­zep­ti­on.

Ei­ni­ge Zim­mer kön­nen ver­bun­den und um ein zu­sätz­li­ches Schlaf­zim­mer er­wei­tert wer­den. Im Fal­le Ih­res In­ter­es­ses sen­den wir Ih­nen gern ein An­ge­bot. Aus­ge­wähl­te Zim­mer sind durch ih­re Aus­stat­tung den Be­dürf­nis­sen be­hin­der­ter Gäs­te an­ge­passt. Di­rekt beim Ho­tel steht ein aus­ge­dehn­ter be­wach­ter Park­platz zur Ver­fü­gung.

AN­REI­SE AB 14:00 UHR - ABREI­SE BIS 11:00 UHR

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.