Kar­lo­vy VA­RY°

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Nej­větší a ne­jz­námější láz­ně v Čes­ké re­pu­bli­ce by­ly za­lože­ny ko­lem ro­ku 1350. O dva­cet let poz­ději jim cí­sař Ka­rel IV. udě­lil sta­tus měs­ta. Kar­lo­vy Va­ry jsou měs­tem léči­vých pra­menů. Vy­věrá zde při­b­ližně 100 pra­menů růz­né vy­dat­nos­ti, z nichž dvanáct je za­chy­ce­no a od počát­ku 19. sto­le­tí užívá­no k léčeb­ným účelům. Je­jich te­plo­ta se po­hy­bu­je od 42 °C do 72 °C. Sym­bo­lem a pul­zu­jícím srdcem láz­ní je Vříd­lo, trys­ka­jící do výše 15 me­trů.

Dů­leži­tou součás­tí kar­lo­vars­ké lázeňs­ké léč­by je pit­ná kú­ra. Pra­meny se od se­be liší te­plo­tou a množst­vím plyn­né­ho oxi­du uhličité­ho, pro­to je nut­né do­držo­vat pře­dep­sa­né pra­meny, množst­ví a do­bu pití. Pit­ná léčba se do­po­ruču­je větši­nou před jíd­lem, při pro­cház­ce, po­ma­lu po doušcích. Ved­le po­zi­tiv­ního vli­vu na trá­vení, cel­ko­vou zdra­vot­ní kon­di­ci a zvýšení imu­ni­ty pod­po­ru­je také čištění or­ga­nis­mu.

Zák­la­dem lázeňs­ké léč­by je in­di­vi­duální léčeb­ný plán, který ur­čí lé­kař během vs­tup­ního vyše­tření. Ma­ximálního efek­tu se dosáh­ne u lázeňs­ké léč­by trva­jící 14 dní a dé­le, avšak i kra­tší well­ness po­byty jsou dnes nez­byt­nou součás­tí naše­ho ži­vo­ta. Preven­tiv­ně půs­obí na or­ga­nis­mus, uvolní čl­o­vě­ka od stre­su a nas­tar­tu­jí je­ho další os­ob­ní roz­voj. Vhod­né je opa­ko­vat lázeňskou léčbu dva­krát ročně s půl­roční přes­távk­ou.

Vše, co je tře­ba vědět o kar­lo­vars­ké léčbě, na­jdou návštěv­níci v pu­bli­ka­cích kar­lo­vars­ké­ho lázeňs­ké­ho lé­kaře MUDr. Pav­la Šol­ce. Sro­zu­mi­telným ja­zy­kem čtenáře sez­na­mu­je s tím, co je­di­nečná kar­lo­vars­ká léčba na­bízí.

Der größ­te und be­kann­tes­te Ku­r­ort der Tsche­chi­schen Republik wur­de um 1350 ge­grün­det. Zwan­zig Jah­re spä­ter er­teil­te ihm der Kai­ser Ka­rel IV. das Sta­tut ei­ner Stadt. Kar­lo­vy Va­ry ist Stadt der Heil­quel­len. Hier ent­sprin­gen et­wa 100 Qu­el­len ver­schie­de­ner Er­gie­big­keit. Zwölf da­von wer­den ge­för­dert und seit Be­ginn des 19. Jahr­hun­derts zu Heil­zwe­cken ge­nutzt. Ih­re Tem­pe­ra­tur liegt zwi­schen 42 ° C und 72 ° C. Sym­bol und pul­sie­ren­des Herz der Stadt ist die, in ei­ne Hö­he von 15 m sprit­zen­de Spru­del­quel­le.

Ein wich­ti­ger Be­stand­teil der Karls­ba­der Kur­be­hand­lung ist die Trink­kur. Die Qu­el­len un­ter- schei­den sich durch ih­re Tem­pe­ra­tur und die Men­ge des gas­för­mi­gen Koh­len­di­oxids, so­dass die vor­ge­schrie­be­nen Qu­el­len, die Men­ge und die Dau­er der Trink­kur ein­zu­hal­ten sind. Die Trinkthe­ra­pie wird meis­tens vor dem Essen, beim Spa­zie­ren­ge­hen, lang­sam in klei­nen Schlu­cken emp­foh­len. Ne­ben dem po­si­ti­ven Ein­fluss auf die Ver­dau­ung, das ge­sam­te ge­sund­heit­li­che Be­fin­den und die Er­hö­hung der Im­mu­ni­tät för­dert sie auch die Rei­ni­gung des Or­ga­nis­mus.

Die Grund­la­ge der Kur­be­hand­lung ist der in­di­vi­du­el­le Be­hand­lungs­plan, den der Arzt wäh­rend der Ein­gangs­un­ter­su­chung fest­legt. Der ma­xi­ma­le Ef­fekt wird bei ei­ner Kur­be­hand­lung von län­ger als 14 Ta­ge er­reicht, je­doch sind heu­te auch kür­ze­re Well­nes­sAuf­ent­hal­te un­ab­ding­ba­rer Be­stand­teil un­se­res Le­bens. Sie wir­ken vor­beu­gend auf den Or­ga­nis­mus, be­frei­en den Men­schen vom Stress und star­ten sei­ne wei­te­re per­sön­li­che Ent­wick­lung. Ge­eig­net ist es, die Kur­be­hand­lung zwei­mal jähr­lich mit halb­jäh­ri­ger Pau­se zu wie­der­ho­len.

In Kar­lo­vy Va­ry wer­den auf

Al­les Wis­sens­wer­te zur Karls­ba­der Be­hand­lung fin­den die Be­su­cher in den Pu­bli­ka­tio­nen des Karls­ba­der Kur­arz­tes MUDr. Pa­vel Šolc. In ver­ständ­li­cher Spra­che macht er den Le­ser mit dem In­halt und dem An­ge­bot der Karls­ba­der The­ra­pie be­kannt.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.