GRAND­HO­TEL PUPP OBDRŽEL OCENĚNÍ ZA VYNIKAJÍCÍ HO­TEL­O­VÉ SLUŽ­BY "TRI­PAD­VI­SOR ® CER­TI­FI­CA­TE OF EX­CEL­LENCE"

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Znám­ku vy­so­ké úrov­ně ho­tel­o­vých služeb udělu­je cesto­va­tel­ský por­tál na zák­la­dě hod­no­cení hos­tů. Pro os­vědčení “Cer­ti­fi­ca­te of Ex­cel­lence” mu­sí být ho­tel dlo­uho­d­o­bě hod­no­cen min. 4 z možných 5 kva­li­ta­tiv­ních bo­dů. Do­da­tečným krité­riem je pak in­di­vi­duální přez­ko­umá­ní všech re­cen­zí během pos­led­ních 12 mě­síců. Ze sez­na­mu všech pro­vo­zů po celém světě zís­ká to­to pres­tižní ocenění jen při­b­ližně 10 procent z nich.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.