HISTORICKÉ OKAMŽIKY

Pupp Journal (CZ+DE) - - Editorial - Po­kračo­vá­ní příště.

Struč­né ději­ny Grand­ho­te­lu Pupp a celé ro­di­ny sep­sa­la na kon­ci 19. sto­le­tí for­mou stro­jo­pi­su paní Ma­rie Pup­po­vá, ro­zená Mat­to­ni. V ro­ce 1912 je­jí syn Karl Pupp u pří­leži­tos­ti čty­ři­ce­ti­le­té­ho trvá­ní fir­my tu­to his­to­rii do­plnil a dne 16. břez­na 1912 ji na psacím stro­ji sep­sal pod náz­vem Ge­schich­te der Fa­mi­lie Pupp. Text se stal dů­leži­tou opo­rou při se­s­ta­vo­vá­ní kni­hy Příběh Grand­ho­te­lu Pupp.

1912 Do­konče­na přes­tav­ba Park­ho­te­lu Pupp

1923 Do­konče­na mo­der­ni­za­ce Grand­ho­te­lu Pupp, všech­ny po­ko­je ma­jí vlast­ní kou­pel­ny

1925 Pos­ta­veny vel­ké kon­cert­ní var­ha­ny ve Slav­nost­ním Sá­le (fir­ma O. Rie­ger, Kr­nov)

1925 Té­hož ro­ku na stě­ny sál­o­vé­ho scho­diště na­mal­o­val kar­lo­vars­ký malíř Wil­helm Schnei­der im­po­zant­ní obra­zy Vří­delní ví­la a Ob­je­vení Vříd­la

1927 Grand­ho­tel Pupp pa­tří k ne­jle­pším na světě, je po­važo­ván za nej­větší ho­tel ne­jen Čes­kosloven­s­ka, ale i celé Ev­ro­py, svým hos­tům na­bízí čty­ři sta po­ko­jů

1934 For­mou draž­by byl ko­nečně zak­ou­pen dům Boží oko, původ­ní stav­ba však by­la v ro­ce 1937 strže­na

1938 Slav­nost­ní ote­vření no­vé­ho do­mu Boží oko s pro­s­to­ry, jež by­ly na deset let pro­naja­ty fir­mě E. Braun Co. Karls­bad-Wi­en – em­blé­my s ini­ciála­mi té­to fir­my jsou dod­nes vi­dět na fasádě nad Ca­fé Pupp

1944 Grand­ho­tel Pupp sloužil ja­ko la­za­ret

1946 Grand­ho­tel Pupp přechází pod národ­ní správu

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.