NO­BEL PE­ACE AT ANY PRI­CE

Pupp Journal (CZ+DE) - - News - www.fil­mo­va­mis­ta.cz

Kar­lo­vy Va­ry a Grand­ho­tel Pupp jsou ob­líbe­né ne­jen u fa­noušků fil­mu. Co­by fil­mo­vou lo­ka­ci si je pro své na­táčení vy­bíra­jí čas­to čes­ké i zahra­niční štá­by. V Grand­ho­te­lu Pupp se tak hos­té na začát­ku srp­na ocit­li v těs­né blíz­kos­ti děje jed­né z epi­zod norské­ho se­riálu No­bel, který půj­de do vy­sí­lá­ní v ro­ce 2016. Při dalším na­táčení v Kar­lo­vých Va­rech js­me v Grand­ho­te­lu Pupp hos­ti­li Brenda­na Fra­se­ra, Mar­ciu An­ne Cross, ale také ja­pons­ké hvěz­dy fil­mu Nao­to Ta­ken­a­ka a Natsu­na Wa­tan­a­be.

Karls­bad und das Grand­ho­tel Pupp sind nicht nur bei den Film­fans be­liebt. Sie wer­den oft von in – und aus­län­di­schen Film­stä­ben als Dreh­ort ge­wählt. An­fang Au­gust ge­lang­ten die Gäs­te im Grand­ho­tel Pupp so in die un­mit­tel­ba­re Nä­he des Ge­sche­hens ei­ner der Epi­so­den der nor­we­gi­schen Se­rie No­bel, die im Jah­re 2016 aus­ge­strahlt wird. Bei wei­te­ren Dreh­ar­bei­ten in Karls­bad hat man im Grand­ho­tel Pupp Bren­dan Fra­ser, Mar­cia An­ne Cross, aber auch die ja­pa­ni­schen Film­stars Nao­to Ta­ken­a­ka und Natsu­na Wa­tan­a­be be­wir­ten kön­nen.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.