EDI­TO­RI­AL

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Váže­né dá­my, vážení pá­no­vé, pro­ži­je­me se­zó­nu, která se py­šní hned ně­ko­li­ka ju­bi­lei. O nich a dalších ak­cích se doč­te­te v našem no­vém Pupp Jour­nalu a po­těší nás, po­kud v něm na­j­de­te za­jí­ma­vou na­bíd­ku také pro Váš po­byt v Grand­ho­te­lu Pupp a v Kar­lo­vých Va­rech. Kar­lo­vy Va­ry ma­jí své­ho cti­te­le, slav­né­ho poe­tu Jo­han­na Wolf­gan­ga von Goe­the. V ro­ce 1807 vy­jádřil svou lás­ku a ob­div k měs­tu nás­le­du­jícícm šes­ti­ve­r­ším: Hned víkend 6.–8.5. přiláká řa­du návštěv­níků na zahájení lázeňs­ké se­zó­ny a tra­diční svě­cení pra­menů, his­to­rický průvod Kar­la IV. měs­tem, Food Fes­ti­val Kar­lo­vy Va­ry a Porcelá­no­vé slav­nos­ti. Ať už při­je­de­te v plné se­zóně ne­bo v příjem­ných klid­nějších dnech, nen­ech­te si ujít pro­cház­ku po ko­lonádách, návštěvu méně známých kar­lo­vars­kých pamě­tihod­nos­tí a za­ví­te­j­te na kávu a de­zert do Ca­fé Pupp, kam Vás zve tým naší cu­krár­ny. Zážit­ky a pře­de­vším spo­leč­né zážit­ky jsou zá­ruk­ou báječných vz­pomí­nek. Pře­je­me Vám jen ty krás­né zažít u nás v Kar­lo­vých Va­rech. Sehr ge­ehr­te Da­men, sehr ge­ehr­te Her­ren, wir er­le­ben ei­ne Sai­son, die sich gleich meh­re­rer Ju­bi­lä­en rüh­men kann. Dar­über wie auch über wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen kön­nen Sie in un­se­rem neu­en Pupp Jour­nal nach­le­sen. Es wird uns ei­ne Freu­de sein, wenn Sie da­rin auch für Ih­ren Auf­ent­halt im Grand­ho­tel und in Karls­bad ein in­ter­es­san­tes An­ge­bot fin­den. Karls­bad hat sei­nen Ver­eh­rer, den be­rühm­ten Poe­ten Jo­hann Wolf­gang von Goe­the. Im Jah­re 1807 schrieb Goe­the ei­nen Sechs­zei­ler, der voll­kom­men sei­ne Lie­be und Be­wun­de­rung zu Karls­bad aus­drück­te: Gleich das Wo­che­n­en­de vom 6. bis 8. 5. wird ei­ne Rei­he von Be­su­chern an­lo­cken – zur Er­öff­nung der Kur­sai­son und der tra­di­tio­nel­len Qu­el­len­wei­he, zum his­to­ri­schen Um­zug Karls IV. durch die Stadt, zum Food-Fes­ti­val Karls­bad und zu den Por­zel­lan-Fest­lich­kei­ten. Ob Sie nun in der Hoch­sai­son oder in den an­ge­neh­men ru­hi­ge­ren Ta­gen kom­men, las­sen Sie sich ei­nen Spa­zier­gang durch die Ko­lon­na­den oder ei­nen Be­such der we­ni­ger be­kann­ten Karls­ba­der Se­hens­wür­dig­kei­ten nicht ent­ge­hen und kom­men Sie auf Kaf­fee und Ku­chen ins Ca­fé Pupp, wo­hin Sie hier­mit von un­se­rem Zu­cker­bä­cker­team recht­herz­lich ein­ge­la­den wer­den. Er­leb­nis­se, vor al­lem ge­teil­te Er­leb­nis­se sind ei­ne Ga­ran­tie für wun­der­ba­re Er­in­ne­run­gen. Wir wün­schen Ih­nen, bei uns in Karls­bad nur lau­ter schö­ne Din­ge zu er­le­ben.

Kar­lo­vy Va­ry Co jsem ta­dy poz­nal, pro­žil, co mi od­sud vni­k­lo do žil, co jsem bla­ha při­jal vděčně, moh' bych líčit ne­ko­nečně. Ste­jný dík nechť po­ví, kdo tu byl již, i ti no­ví. Karls­bad Was ich dort ge­lebt, ge­nos­sen, Was mir all dort­her ent­spros­sen Wel­che Freu­de, wel­che Kennt­nis, Wär' ein all­zu­lang Ge­ständ­nis! Mög es je­den so er­freu­en, Die Er­fah­re­nen, die Neu­en!

Andrea Pfef­fer-Fer­klo­vá Ge­nerální ře­di­tel­ka Ge­ne­ral­di­rek­to­rin

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.