VÍTE, ŽE… WIS­SEN SIE, DASS…

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Náš dlo­u­ho­le­tý ko­le­ga pan La­dis­lav He­jcman byl oceněn pre­zi­den­tem Čes­ké bar­mans­ké aso­ci­ace Bc. Alešem Svo­ja­novs­kým za pod­po­ru obo­ru bar­m­anst­ví. Všich­ni srdečně blahopře­je­me a Vás hos­ty zveme při­jít si vy­chut­nat drink namíchaný mis­trem bar­ma­nem a je­ho tý­mem do Malé Dvor­a­ny. Un­ser lang­jäh­ri­ger Kol­le­ge, Herr La­dis­lav He­js­man, wur­de vom Prä­si­den­ten der Tsche­chi­schen Bar­kee­per-As­so­zia­ti­on Bc. Aleš Svo­ja­novs­ký für die Un­ter­stüt­zung der Bar­kee­per-Bran­che ge­wür­digt. Wir gra­tu­lie­ren al­le recht herz­lich und la­den Sie, un­se­re Gäs­te, ein, ei­nen vom Meis­ter Bar­kee­per und sei­nem Team ge­mix­ten Drink im Club Malá Dvor­a­na zu ge­nie­ßen. Srp­no­vá výs­ta­va pražs­ké­ho fo­to­gra­fa An­ge­la Pur­ger­ta – Prv­ní re­pu­bli­ka, pře­nes­la di­váky do ob­do­bí vrchol­né ele­gan­ce no­vě vz­ni­ka­jící re­pu­bli­ky, plné na­dšení pro es­te­tické ucho­pení krá­sy čl­o­vě­ka, ale i dušev­ní poho­dy plné to­leran­ce, vzájem­né úc­ty a po­ch­o­pení. Výtěžek z výs­ta­vy v část­ce 22 000 Kč byl pře­dán Kra­js­ké­mu děts­ké­mu domo­vu pro dě­ti do 3 let v Kar­lo­vých Va­rech. Die Au­gust­aus­stel­lung des Pra­ger Fo­to­gra­fen An­ge­lo Pur­gert – Die Ers­te Re­pu­blik – ver­setz­te die Be­trach­ter in die Ära der Ho­che­le­ganz der neu ent­ste­hen­den Re­pu­blik, vol­ler Be­geis­te­rung für die äs­the­ti­sche Auf­fas­sung der Schön­heit des Men­schen, aber auch der geis­ti­gen Be­hag­lich­keit vol­ler To­le­ranz, ge­gen­sei­ti­ger Ach­tung und Ver­ständ­nis. Der Er­lös der Aus­stel­lung in ei­nem Be­trag von 22 000 CZK wur­de dem Be­zirks­kin­der­heim für Kin­der ab 3 Jah­ren in Kar­lo­vy Va­ry – Karls­bad über­reicht. Kte­ré ji­né měs­to než Kar­lo­vy Va­ry se může py­šnit oz­načením Měs­to fil­mu. Každo­ročně na začát­ku čer­vence se zde koná Me­zinárod­ní fil­mo­vý fes­ti­val, ne­j­pres­tižnější fil­mo­vý fes­ti­val ka­te­go­rie A ve střed­ní a východ­ní Ev­ropě. Le­tošní­mi výz­na­mný­mi hos­ty by­li Willem Da­foe, Je­an Re­no, Char­lie Kauf­man. Kar­lo­vy Va­ry po­s­kyt­ly ku­li­su bez­poč­tu fil­mo­vých sním­ků. Na­pos­le­dy se tu pro­cháze­ly hvěz­dy Je­an Re­no a iko­na asi­js­ké­ho fil­mu Andy Lau. Film s náz­vem The Ad­ven­tu­rers bu­de mít pre­mié­ru v ro­ce 2017. Tra­dičně v říj­nu jsou v Grand­ho­te­lu Pupp oceňo­vá­ny ne­jle­pší pro­pa­gační spo­ty a do­ku­men­tární fil­my, kte­ré při­spíva­jí k roz­vo­ji me­zinárod­ního cestov­ního ru­chu. Pořa­da­te­lem je Čes­ká cen­trá­la cestov­ního ru­chu – CzechTou­rism. Fes­ti­val Tour­film os­la­ví v příštím ro­ce již svůj 50. ročník. Wel­che an­de­re Stadt als Kar­lo­vy Va­ry – Karls­bad kann sich der Be­zeich­nung ‘ Stadt der Fil­me' rüh­men? All­jähr­lich fin­det hier An­fang Ju­li das In­ter­na­tio­na­le Film­fes­ti­val statt, das pres­ti­ge­volls­te Fes­ti­val der Ka­te­go­rie A in Mit­tel- und Ost­eu­ro­pa. Zu den dies­jäh­ri­gen be­deu­ten­den Gäs­ten ge­hör­ten Willem Da­foe, Je­an Re­no, Char­lie Kauf­man. Karls­bad bot in der Ver­gan­gen­heit die Ku­lis­se für un­zäh­li­ge Film­auf­nah­men. Letz­tens dreh­ten hier der Star Je­an Re­no und die asia­ti­sche Fil­mi­ko­ne Andy Lau. Der Film mit dem Na­men The Ad­ven­tu­rers wird im Jah­re 2017 ur­auf­ge­führt. Tra­di­tio­nell wer­den im Ok­to­ber im Grand­ho­tel Pupp die bes­ten Wer­be­spots und Do­ku­men­tar­fil­me preis­ge­krönt, die zur Ent­wick­lung des in­ter­na­tio­na­len Rei­se­ver­kehrs bei­tra­gen. Der Ver­an­stal­ter ist die Tsche­chi­sche Zen­tra­le für Tou­ris­mus – CzechTou­rism. Das Fes­ti­val Tour­film fei­ert im kom­men­den Jahr be­reits sei­nen 50. Ge­burts­tag.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.