CENÍK | PREIS­LIS­TE

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Po­kud není uve­de­no jinak, stor­no či případ­né změ­ny uby­to­vá­ní Vám zdarma pro­ve­de­me ne­j­poz­ději do 16. ho­di­ny dne před­cháze­jícího sta­no­vené­mu a pot­vr­ze­né­mu příjez­du dle míst­ního ča­su ho­te­lu. V přípa­dě pozd­ního stor­na ne­bo ne­do­jez­du Vám bu­de úč­to­vá­no 100% ce­ny prv­ní no­ci uby­to­vá­ní. Při zkrá­cení Vaše­ho po­bytu o 1–3 dny Vám bu­de úč­to­vá­no 100 % ce­ny ne­rea­li­zo­vaných služeb a v přípa­dě zkrá­cení o další více než 3 dny 50 % ne­rea­li­zo­vaných služeb. Při zrušení lázeňs­ké­ho po­bytu v do­bě kra­tší než 7 dní před příjez­dem či je­ho zkrá­cení bu­de úč­to­vá­na plná ce­na za všech­ny ob­jed­na­né služ­by. Bu­de­me Vás rá­di in­for­mo­vat o pro­bíha­jících vel­kých ak­cích v našem ho­te­lu během Vaše­ho po­bytu. Vs­tup se zvířa­ty do Grand­re­stau­ra­ntu není po­vo­len. V Grand­ho­te­lu Pupp ne­má­me je­diný den vol­na, pro­to Vás pro­sí­me o po­ch­o­pení, po­kud pro­bíha­jí nut­né údržbo­vé práce. Dress Co­de: SMART CA­SU­AL So­fern nicht an­ders ver­ein­bart, ist ein kos­ten­lo­ses Stor­no bis 16 Uhr MEZ des der fest­ge­leg­ten und be­stä­tig­ten An­rei­se vor­an­ge­hen­den Ta­ges mög­lich; im Fal­le des spä­te­ren Stor­nos oder der Nicht­an­rei­se wird Ih­nen ei­ne Ge­bühr in Hö­he von 100 % der ers­ten Über­nach­tung in Rech­nung ge­stellt. Bei ei­ner Kür­zung Ih­res Auf­ent­hal­tes um 1–3 Tage wer­den Ih­nen 100% des Prei­ses der nicht in An­spruch ge­nom­me­nen Leis­tun­gen so­wie im Fal­le der Kür­zung um wei­te­re mehr als drei Tage 50 % des Prei­ses der nicht in An­spruch ge­nom­me­nen Leis­tun­gen ver­rech­net. Bei ei­ner Stor­nie­rung des Kur­auf­ent­hal­tes in­ner­halb von we­ni­ger als 7 Ta­gen vor der An­rei­se oder bei sei­ner Kür­zung wird für al­le be­stell­ten Leis­tun­gen der vol­le Preis be­rech­net. Wir in­for­mie­ren Sie ger­ne über gro­ße Ver­an­stal­tun­gen im Hau­se wäh­rend Ih­res Auf­ent­hal­tes. Die Tie­re dür­fen nicht mit ins Grand­re­stau­rant. Da es beim Grand­ho­tel Pupp kei­nen Ru­he­tag gibt, bit­ten wir um Ver­ständ­nis, dass In­stand­hal­tungs­ar­bei­ten wäh­rend des lau­fen­den Be­trie­bes durch­ge­führt wer­den müs­sen.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.