NOVOROČNÍ OSLAVY

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

GALAVEČER 29.12.2016

Slav­nost­ní večeře a ta­neční pro­gram ve Slav­nost­ním sá­le. Ce­na 150 EUR/os­oba

ČESKÝ A ME­ZINÁROD­NÍ BUFET 30.12.2016

Slav­nost­ní večeře s hud­bou. Ce­na 56 EUR/os­oba

SILVESTROVSKÁ SHOW 31.12.2016

Sil­vestrovs­ký ga­la­pro­gram ve Slav­nost­ním sá­le před­s­ta­ví před­ní čes­ké a zahra­niční ar­tis­ty a ta­nečníky. K pos­le­chu a tan­ci hra­je ži­vá ka­pe­la, ser­ví­ru­je se slav­nost­ní sil­vestrovs­ké me­nu s půl­nočním přípit­kem a půl­noční bufet. Vs­tup do No­vé­ho ro­ku roz­září vel­ko­le­pý ohňostroj před Grand­ho­t­e­lem Pupp. Od půl­no­ci silvestrovská dis­ko­té­ka v Be­cher's Ba­ru.

NOVOROČNÍ KON­CERT 1.1.2017

Slav­nost­ní kon­cert ve Slav­nost­ním sá­le od 14:00 hod. Vs­tup­né od 15 EUR/os­oba Vs­tup na akce není pod­míněn uby­to­vá­ním v Grand­ho­te­lu Pupp. Spo­lečens­ký oděv nut­ný. Vs­tup na akce do Slav­nost­ního sálu vhod­ný pro dě­ti od 10 let. Ka­pa­ci­ta ak­cí je ome­ze­na, re­zer­va­ce míst pro­bíhá dle ter­mí­nu při­je­tí ob­jed­náv­ky. Mís­ta jsou re­zer­vo­vá­na do 19:30 hod., kdy začíná ser­vis me­nu, po­té usa­zení ne­ga­ran­tu­je­me. Právo změn ter­mínů a cen vyhra­ze­no.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.