HISTORICKÉ OKAMŽIKY

Pupp Journal (CZ+DE) - - News - Po­kračo­vá­ní příště.

Vro­ce 1971 byl uve­den do pro­vo­zu celý zmo­der­ni­zo­vaný kom­plex Grand­ho­te­lu Mo­skva-Pupp. V lis­top­a­du té­hož ro­ku se zde fil­mo­va­lo, východoně­me­cká DEFA tu toči­la cel­ovečerní film Lau­ten­sack­ové pod­le romá­nu Lio­na Feucht­wan­ge­ra Bra­tři. V sed­mdes­átých a os­mdes­átých le­tech 20. sto­le­tí se v Grand­ho­te­lu Mo­skva-Pupp ko­na­lo mis­trovst­ví Čes­kosloven­s­ka ve spo­lečens­kém tan­ci a něk­te­ré pres­tižní kon­cer­ty Pražs­ké­ho ja­ra. V téže do­bě se zde v ne­dě­li ko­na­la pra­vi­delná var­han­ní ma­ti­né, jež si zí­ska­la velk­ou ob­li­bu u lázeňs­kých a ho­tel­o­vých hos­tů, ja­kož i kar­lo­vars­ké veře­j­nos­ti. 1988 Ro­ku 1988 ho­tel v mé­diich in­zero­val svůj no­vý Snack Bar Be­che­rov­ka a v Park­ho­te­lu byl v rámci pe­restro­jky a in­o­va­cí ote­vřen číns­ký re­stau­rant Char­bin. 1989 V úno­ru ro­ku 1989 by­la do­konče­na opra­va píšťal­o­vých var­han ve Slav­nost­ním sá­le nák­la­dem více než jed­no­ho mi­lio­nu korun. Jen ně­ko­lik má­lo dní po začát­ku tzv. sa­me­to­vé re­vo­lu­ce 17. lis­top­a­du 1989 zmi­zel z hlav­ního průčelí ná­pis Grand­ho­tel Mo­skva a byl okamžitě nahra­zen tra­dičním oz­načením Grand­ho­tel Pupp. 1990 V ro­ce 1990 by­la ukonče­na re­kon­struk­ce vel­ké čás­ti Park­ho­te­lu, za­poča­tá ještě v do­bě před re­vo­lučním ro­kem 1989. 1991 Od 1. dub­na 1991 je ve zce­la přes­ta­věných pro­s­torách bývalé­ho ba­ru Flo­ren­ti­na pro­vo­zo­vá­no lu­xus­ní ho­tel­o­vé ka­si­no, nyní Ca­si­no Pupp.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.