Andrej Babiš řekl, že si v Česku lze objednat trestní stíhání. Co jeho slovům říkáte? Je to skutečně možné? Co v tomto směru očekáváte od ministra spravedlnosti roberta Pelikána?

Respekt - - Fokus Anketa -

DAnielA ZemAnOVá prezidentka Soudcovské unie Čr

Andrej Babiš tyto výroky pronesl v projevu k poslancům Poslanecké sněmovny. Tedy nikoli před soudem nebo jiným orgánem činným v trestním řízení, kde by vystupoval výhradně jako obviněný a měl právo se bránit jakýmikoli prostředky. Byl na politické půdě a jednal jako premiér země. V této situaci ve snaze o očištění své osoby zpochybnil fungování a stabilitu státu, jednoznačně tedy v pozici premiéra upřednostnil své soukromé zájmy nad těmi veřejnými. Existuje nespočet negativních jevů, které mohou nastat. Andrej Babiš neuvedl žádný konkrétní údaj, který by nasvědčoval tomu, že trestní stíhání v jeho věci bylo zahájeno svévolně či zjevně bezdůvodně. Ministr spravedlnosti Pelikán by měl společnosti srozumitelně vysvětlit, že náš právní řád poskytuje nástroje, které může využít každý, kdo si myslí, že trestní stíhání je proti němu vedeno bez důvodu. A pokud tyto nástroje nepovažuje za dostatečné, měl by uvést, z jakých důvodů k tomu dospěl, a jako ministr spravedlnosti ujistit občany, že tento stav napraví a jakým způsobem.

tOmáš SOKOl advokát

Výrok jako takový neslyším poprvé. V tomto případě je ale problém rozlišit, zda jej říká obviněný, který má pocit nespravedlivě zahájeného stíhání, což je mimochodem paradox, protože každé trestní stíhání je takto formálně zahajováno pro dobro obviněného, anebo premiér a nedávný ministr financí. Tedy stávající i minulý ústavní představitel a informovaná osoba. To ze své občanské perspektivy nedokážu rozlišit. Asi nikde ve světě nelze vyloučit exces spočívající v zahájení trestního stíhání na objednávku. Tedy ani u nás, když nějaký zaběhlý a fungující objednávkový systém vylučuji. Sám o sobě by takový exces nebyl nic pěkného, ale není to problém, který by ohrožoval stabilitu státu anebo důvěryhodnost justice. Ostatně jde o první krok a důležité je, jak se s ním celý justiční mechanismus vypořádá v následujících fázích, včetně případného soudního řízení, které je, kromě jiného, kontrolou práce policie a státního zastupitelství. Pokud se ale takto vyjadřuje premiér otevřeně, nahlas a ještě navíc v Poslanecké sněmovně, důvěrou v justici to nutně musí či může otřást, protože nevíme, zda nemá nějaké speciální, privilegované informace z titulu své funkce nebo svého předchozího působení. Ač jej lidsky chápu, protože mně ta konstrukce jeho obvinění také nepřipadá moc přesvědčivá, tohle asi mlčením přejít nelze. Receptem na řešení této situace je, aby ministr spravedlnosti požádal přímo premiéra, což je subordinačně trochu obtížně představitelné, ale možné, ať se konkrétně vyjádří, z čeho dovozuje, že v nějakém konkrétním případě, anebo dokonce většinově k takovéto manipulaci trestního řízení dochází. Případně aby ministr spravedlnosti požádal nejvyššího státního zástupce, který může ze své funkce úkolovat podřízené orgány včetně orgánů policejních, aby byl pan premiér vyslechnut a bylo zjištěno, zda lze z jeho výpovědi získat důkazy o takovéto činnosti. Jedině tím a případným sdělením výsledku šetření může být skvrna na justici ulpělá odstraněna. Alternativou je mezi poslanci tak oblíbená vyšetřovací komise, která by se zabývala stavem justice, respektive policie z hlediska toho, zda je skutečně možné, anebo dokonce běžné objednat si trestní stíhání.

PAVel šámAl předseda nejvyššího soudu

Žádný ústavní činitel, tím méně premiér, by neměl podobná slova pronášet bez důkazů, respektive aniž by je prakticky okamžitě doplnil konkrétními podklady či příklady, jež by bylo možné – tak jak je to v každém právním státě běžné – prošetřit. Zpochybňování fungujícího právního systému může vést ke ztrátě důvěry veřejnosti ve spravedlivou justici. Policii, státním zástupcům i soudům takové prohlášení komplikuje jejich práci při hledání spravedlnosti. Podobné výroky z úst předsedy vlády, pokud by je veřejnost začala vnímat jako jakýsi společenský úzus, by mohly vést v konečném důsledku k rozpadu demokratického právního státu. Justice je totiž jedním z jeho pilířů a důvěra ve spravedlnost patří k hlavním principům fungování občanské společnosti. Chtěl bych zdůraznit, že právě policie, státní zastupitelství, následně případně i soudy mohou jako jediné v konkrétní trestní věci zjistit skutkový stav a posoudit, zda došlo ke spáchání trestného činu, či nikoli. Je potřeba jim umožnit, aby měly možnost získat veškeré relevantní podklady a dopřát jim pro tuto nelehkou práci také přiměřený čas, potřebný klid a důvěru. S ohledem na to bohužel nemohu souhlasit s vyjádřením pana ministra, že jde jen o bouři ve sklenici vody. Opět se ukazuje, že justice, která nemá zastřešující orgán typu Nejvyšší rady soudnictví, nena-

jde v podobných případech u stranického ministra zastání. Očekával bych, že se ministr spravedlnosti za justici postaví, ovšem v protikladu s tím má svoji logiku také předpoklad, že ministr nebude veřejně kritizovat předsedu své vlastní strany. Důrazně se ozvat proto musí sama justice, alespoň prostřednictvím jednotlivých předsedů nejvyšších soudů nebo hlasem nejvyššího státního zástupce. Pokud by tak učinil orgán typu Nejvyšší rady soudnictví, zastřešující celou justici, měla by taková slova jistě větší váhu a vyslala by výraznější signál vůči veřejnosti.

KAteřinA šimáČKOVá soudkyně Ústavního soudu

Justice čerpá svou sílu jen ze své legitimity, tedy důvěry občanů v její poctivou snahu dopídit se spravedlnosti. Má-li kdokoli konkrétní informaci o tom, že „lze objednat trestní stíhání“, je jeho občanskou povinností informace o těchto zkušenostech předat orgánům činným v trestním řízení. Bez konkretizace zmíněného podezření je to jen jedovatá slina, která ničemu nepomůže a všechny pracovité a poctivé soudce, státní zástupce i advokáty urazí a znechutí. Pracuji v justici deset let, předtím jsem byla dlouho advokátka – vidím, kolik poctivých, chytrých a pracovitých lidí na soudy, státní zastupitelství i do advokacie za tu dobu přišlo. Jak už se kauzy přestaly zametat pod koberec. Pořád jsou nám předhazováni „zařizovači“či „zametači“, kteří naše řady dávno opustili. Trestní stíhání několika soudců a advokátů i přísná kárná řízení se státními zástupci a soudci ukazují, že justice má samočisticí mechanismy. Dříve lidem vadilo, že státní zástupci nestíhají vysoce postavené osoby, a teď je za to necháme skandalizovat? V naší zemi máme skoro 1300 státních zástupců a jako v každé profesi mezi nimi najdete hvězdy, průměr i ty, kteří by měli odejít. Z pozice Ústavního soudu jim někdy vytkneme nedostatečné vyšetření případu či přílišné zásahy do základních práv obviněných. Jsem si však jista, že drtivá většina z nich se snaží dělat svou práci co nejlépe a nedají se od nikoho koupit ani zastrašit. Urážky jim mají odebrat důvěru, kterou v některé z nich začínají lidé mít. Mocní zase chtějí mít justici slabou. Proč tomu tak asi je?

JAn KySelA expert na ústavní právo

Slova předsedy vlády jsou pro mě dalším dokladem jeho necitlivosti v chápání omezení vyplývajících ze sociálních rolí, v nichž vystupuje. Myslím, že co do nároků na své jednání nevidí žádný rozdíl mezi tím, když je velkopodnikatelem, mediálním magnátem, parlamentním politikem, ministrem nebo předsedou vlády, protože ve svých vlastních očích je nejspíše pořád především stejnou obětí matrixu. V tomto případě se brání trestnímu stíhání způsobem, který by patrně mohl zvolit leckdo, v případě předsedy vlády je však systémově destruktivní. Pokud by mohl čelný politik, t. č. v postavení hlavy výkonné moci, být objektem zaplaceného či politicky objednaného trestního stíhání, a to až do stadia odsouzení, nemůže si být jist nikdo ničím. Celý propracovaný systém trestní spravedlnosti se tak najednou stává jen zástěrkou pro ochranu zájmů těch, kdo skutečně drží moc někde za oponou. Je-li někdo politikem s ambicí zbourat celý ústavní řád, je samozřejmě efektivní podrýt důvěru v to, že vůbec o nějaký řád jde, protože pak jej nikdo slušný nemůže hájit. Je však takovým politikem předseda vlády? Kritikou výroku samozřejmě nechci vyloučit selhání jednotlivých policistů, státních zástupců, ba i soudců. Taková selhání jsou na základě důkazů postižitelná a mají být postihována přísně, právě kvůli té důvěře v řád. Co se ministra spravedlnosti týče, bylo by namístě, aby se vyslovil k tomu, jak fungování aparátu trestní spravedlnosti vnímá, zda pozoruje systémové defekty či existenci zájmových klik.

JOSef BAxA předseda nejvyššího správního soudu

Úlohou ústavních činitelů, zejména těch vrcholných, je posilovat důvěru v demokratický právní stát, v jeho ústavní systém a instituce. To lze činit mnohými způsoby – přijetím dobrých a stabilních právních norem, zejména v oblasti spravedlivého procesu, zajištěním materiálním a personálním, vytvářením záruk proti nedovoleným zásahům do činnosti orgánů prosazujících zákon, v neposlední řadě pak respektováním procesních úkonů prováděných těmito orgány vůči vlastní osobě. „Objednání“trestního stíhání konkrétní osoby bez zákonných důvodů je bezesporu trestným činem. Objednat si lze cokoli. Mají-li však státní orgány a jejich představitelé podezření na spáchání takového činu, mají oznamovací povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení. Pokud ovšem takové prohlášení učiní vrcholný představitel exekutivy veřejně na parlamentní půdě bez doložení přinejmenším relevantních indicií, zesílené s nemístným zevšeobecněním „jen tak“, jde o výrok, který je způsobilý ohrozit důvěru společnosti v řádné fungování orgánů činných v trestním řízení, včetně nezávislých soudů, a poškodit pověst těchto institucí a dobré jméno České republiky i v zahraničí. Tím spíše, že jde o čelného představitele politického hnutí podílejícího se na vládě v uplynulých letech, a disponujícího tedy informacemi a prostředky k případné nápravě stavu, který je kritizován. Uvedený výrok nelze omluvit ani tím, že jde zároveň o osobu obviněnou z trestného činu v rámci její obhajoby. Příkladem pro ostatní by bylo spíše respektování ústavně garantované rovnosti občanů před zákonem a v řízení před soudem, tedy podrobení se trestnímu řízení v důvěře v jeho zákonný průběh a spravedlivý výsledek dosažený nezávislým a nestranným soudem. Kdyby obdobně vrcholný představitel justice veřejně a paušalizujícím způsobem prohlásil, že v Česku si lze „objednat“usnesení vlády nebo schválení zákona či prezidentskou milost, byl by to výrok stejně nemístný a špatný. Od ministra spravedlnosti (a vnitra) bych očekával důrazné ohrazení a ne mlčení, nebo dokonce zlehčování výroku jako projev stranické loajality.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.