»Det bli­ver umå­de­ligt sva­ert at slå Frank­rig i Frank­rig«

Frank­rig har i man­ge år sid­det på hånd­bold­tro­nen på her­re­si­den. Nu skal det he­le – igen – kul­mi­ne­re ved VM på hjem­me­ba­ne.

Berlingske Tidende - - SPORTEN VM I HÅNDBOLD - Af Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@spor­ten.dk og Sø­ren Paa­ske spa@spor­ten.dk

Den sva­e­re­ste slut­run­de i et år­ti. Så­dan ser ud­sig­ten ud, når man lod­der stem­nin­gen blandt de dan­ske lands­holds­spil­le­re in­den VM i Frank­rig. For det bli­ver helt spe­ci­elt, når »Les Ex­perts« får ae­ren af at va­e­re va­er­ter for VM. De fem­dob­bel­te ver­dens­me­stre er de ab­so­lut­te stor­fa­vo­rit­ter på en hjem­me­ba­ne, hvor hjem­me­pu­bli­kum­met kun for­ven­ter én ting. Guld.

»Jeg tror, der bli­ver så me­get tryk på – og­så på la­eg­ter­ne. De vil vin­de den her, de vil ik­ke vi­ge en tom­me. Det bli­ver umå­de­ligt sva­ert at slå Frank­rig i Frank­rig. Da vi kom til­ba­ge på klubhol­det ef­ter OL, var de hur­ti­ge til at mel­de ud, at når vi nu hav­de ta­get OL, så har de alt­så ta­enkt sig at ta­ge VM på hjem­me­ba­ne,« si­ger Hen­rik Møl­l­gaard, der til dag­lig selv har hjem­me i Frank­rig som hold­kam­me­rat med Mik­kel Han­sen i stor­klub­ben PSG.

Han har selv kun­net ma­er­ke, hvor me­get net­op den­ne slut­run­de be­ty­der for Frank­rig.

»Der er byg­get stort op til det. Der har va­e­ret ned­ta­el­ling og shows. Der er selv­føl­ge­lig nog­le spil­le­re, der li­der rig­tig me­get ef­ter OL, og som er tra­et­te, men de kom­mer vir­ke­lig til at ae­de sig igen­nem det her for at vin­de VM på hjem­me­ba­ne.«

Stikpil­ler og et wa­ke-up-call

Bar­ce­lo­na-spil­le­ren Jes­per Nød­des­bo nik­ker og­så gen­ken­den­de til Frank­rigs sto­re for­vent­nin­ger. Til dag­lig spil­ler han sam­men med fran­ske Cedric Sor­hain­do, og de har stuk­ket lidt til hin­an­den, ef­ter Dan­mark brød den fran­ske do­mi­nans og vandt OLgul­det i som­mer over Frank­rig.

»Vi har snak­ket lidt sam­men, og jeg ved, der har va­e­ret stor skuf­fel­se i den fran­ske lejr ef­ter ne­der­la­get til os. Men jeg ved, at de har brugt det som mo­ti­va­tion. Det har va­e­ret et me­get godt wa­keupcall, at de ik­ke kan vin­de hver gang. Nu ved de, hvor me­get der skal til. At det ik­ke kom­mer af sig selv. De har og­så en del un­ge spil­le­re med, der kom­mer til at se, hvor me­get det kra­e­ver at va­e­re med på top­pen, og det er nok me­get godt for dem. Der er lagt op til et ka­em­pe­brag på hjem­me­ba­ne for dem,« spår Nød­des­bo, der bak­kes op af Møl­l­gaard.

»Det er uden tvivl den sva­e­re­ste slut­run­de at vin­de det se­ne­ste år­ti. Det er et hold, som ef­ter­hån­den har top­pet i man­ge år, og som må­ske og­så har den ek­stra sult nu. Én ting er, at de ger­ne vil vin­de på hjem­me­ba­ne, men de har og­så prø­vet at ta­be en fi­na­le for før­ste gang nu, og de vil ger­ne vi­se, at det ik­ke er slut end­nu,« si­ger han.

Me­stre i pres

Men fa­vo­ritva­er-dig­he­den kom­mer ik­ke uden et pres, me­ner den dan­ske stor­skyt­te Mik­kel Han­sen.

»Frank­rig er jo en me­get for­va­ent hånd­bold­na­tion. Folk er vant til, at man vin­der det. Så der er me­get pres på. Det er et hold, som har le­ve­ret på så højt et ni­veau i en år­ra­ek­ke nu og har vun­det så man­ge tit­ler på en for­holds­vis kort pe­ri­o­de,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»De se­ne­ste ti år har de vir­ke­lig do­mi­ne­ret og le­ve­ret sto­re re­sul­ta­ter til stort set hver slut­run­de. Der er et stort, stort, pres på dem – at de kom­mer langt, og at de ger­ne skal vin­de det he­le.« Hvad be­ty­der det pres for dem? »Op­pe i ho­ve­d­et på en selv be­ty­der det må­ske ek­stra me­get at vin­de. Det ved vi al­le sam­men, vi har og­så prø­vet at spil­le slut­run­de på hjem­me­ba­ne. Det er en stor fest, hver evig ene­ste gang du spil­ler, der er der mas­ser af men­ne­sker, og al­le for­ven­ter, man vin­der. Og det er klart, det er ik­ke al­le, der ta­ck­ler det på sam­me må­de. Men når man har set et fransk hold over ti år, som har haft ek­stremt me­get pres på sig og har på­ta­get sig ansva­ret gang ef­ter gang, så er det vel dem, der kan kla­re det, hvis no­gen kan.«

Og­så Mik­kel Han­sens hjem­me­ba­ne

Frank­rig spil­ler al­le si­ne kam­pe i Nan­tes – bort­set fra åb­nings­kam­pen mod Bra­si­li­en, som fo­re­går i Pa­ris, hvor Dan­mark har ba­se i grup­pe­spil­let. Og her gla­e­der Mik­kel Han­sen sig til at op­tra­e­de på hjem­me­ba­ne.

»Det bli­ver in­ter­es­sant. Det er al­tid sjovt at spil­le i det land, du spil­ler i til hver­dag – det bli­ver da fedt. Jeg hå­ber da, at vi, nu hvor vi ik­ke er i pul­je med Frank­rig, har en lil­le smu­le til­sku­erta­ek­ke. Og så hå­ber jeg først og frem­mest, at der er en mas­se dan­ske­re, der gi­der ta­ge der­ned. Jeg sy­nes jo per­son­ligt, at Pa­ris er en ek­stremt in­ter­es­sant by, og at det kan kom­bi­ne­res at va­e­re i en by med så me­get kul­tur om da­gen og sport om af­te­nen. Det hå­ber jeg, der er en mas­se dan­ske­re, der gi­der.«

Frank­rig har én gang tid­li­ge­re vun­det VM på hjem­me­ba­ne. Det var til­ba­ge i 2001.

De fem­dob­bel­te fran­ske ver­dens­me­stre bli­ver ik­ke let­te at slå på de­res hjem­me­ba­ne. Men alt kan som be­kendt ske. Her sti­ger Dan­marks Mik­kel Han­sen ek­sem­pel­vis til vej­rs un­der de dan­ske hånd­bold­her­rers sejr over net­op fransk­ma­en­de­ne ved OL-fi­na­len i au­gust. Fo­to: Da­mir Sa­golj/Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.