Nykre­dit be­skyl­des for at ly­ve om for­hø­je­de bi­drags­sat­ser

Igen og igen har Nykre­dit hen­vist til nye ka­pi­tal­krav som be­grun­del­se for de om­strid­te pris­stig­nin­ger på bo­lig­lån, som trå­d­te i kraft sid­ste som­mer. Nu si­ger re­al­kre­dit­gi­gan­ten, at stig­nin­ger­ne ik­ke skyl­des de net­op ud­skud­te Ba­sel IV-krav.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Lou­i­se Kast­berg og Fre­de­rik M. Ju­el lo­ka@ber­ling­s­ke.dk og fmj@ber­ling­s­ke.dk

»Det ly­der som en lodret løgn og en ko­ven­ding«. For­man­den for fore­nin­gen Fair Bi­drags­sat­ser Chre­sten Ib­sen er al­de­les ufor­stå­en­de over for Nykre­dits nye for­kla­ring på, hvor­for bi­drags­sat­ser­ne på bo­lig­lån skul­le ha­e­ves sid­ste år. Nykre­dit af­vi­ser at ha­ve skif­tet for­kla­ring un­der­vejs.

Hvad var for­kla­rin­gen, da Nykre­dit i fe­bru­ar 2016 meld­te ud til kun­der­ne, at ge­by­rer­ne på re­al­kre­dit­kon­cer­nens bo­lig­lån – de så­kald­te bi­drags­sat­ser – skul­le sa­et­tes op? Fore­nin­gen Fair Bi­drags­sats ra­ser mod Nykre­dit og på­pe­ger, at re­al­kre­dit­ka­em­pen er ude i lidt af en ko­ven­ding, når man nu på­står, at be­grun­del­sen for de for­hø­je­de bi­drags­sat­ser skyl­des al­le­re­de ved­tag­ne ka­pi­tal­krav fra Ba­sel-ko­mi­te­en - og alt­så ik­ke frem­ti­di­ge end­nu ukend­te krav.

»Det ly­der som en lodret løgn og en ko­ven­ding. Der er i hvert fald det mod­sat­te af, hvad der blev sagt i for­å­ret 2016. Vi har de­bat­te­ret det rig­tigt me­get, og det er jo, for­di det er det ar­gu­ment, de har brugt. De frem­ti­di­ge Ba­sel­krav har helt klart va­e­ret en stor del af de­bat­ten,« si­ger Chre­sten Ib­sen, stif­ter og be­sty­rel­ses­med­lem i Fair Bi­drags­sats.

Re­ak­tio­nen kom­mer på bag­grund af føl­gen­de ud­ta­lel­se fra Nykre­dits di­rek­tør for ka­pi­tal, Dan Sø­ren­sen, i en ar­ti­kel i tirs­da­gens Ber­ling­s­ke Bu­si­ness:

»Det er helt fair at dis­ku­te­re bi­drags­for­hø­jel­ser. Men det er vig­tigt, at vi gør det på et

ret­vi­sen­de grund­lag. Der­for vil jeg min­de om, at bi­drags­for­hø­jel­sen først og frem­mest var be­grun­det i al­le­re­de kend­te og ved­tag­ne krav. Det er alt­så ik­ke kor­rekt, at bi­drags­for­hø­jel­sen byg­ge­de på det nu­va­e­ren­de ar­bej­de i Ba­sel­ko­mitéen.«

Be­grun­del­sen, der for­svandt

I ar­tik­len blev det be­skre­vet, at Ba­sel-ko­mi­te­en fo­re­lø­big har valgt at ud­sky­de de nye ka­pi­tal­krav i form af Ba­sel IV. Dis­se krav kun­ne be­ty­de, at de dan­ske re­al­kre­dit­sel­ska­ber og ban­ker skul­le pol­stre sig med ek­stra 130 mia. kro­ner.

Med ud­sky­del­sen af ved­ta­gel­sen af de nye ka­pi­tal­krav fal­der en stor del af Nykre­dits be­grun­del­se for øge­de bi­drags­sat­ser va­ek, me­ner bå­de EU-par­la­men­ta­ri­ker fra Dansk Fol­ke­par­ti Jørn Do­hr­mann og For­bru­ger­rå­det.

Og det har net­op va­e­ret he­le ker­nen i de­bat­ten om de sti­gen­de bi­drags­sat­ser, at de var ba­se­ret på end­nu ukend­te krav, på­pe­ger Chre­sten Ib­sen fra Fair Bi­drags­sats. Han me­ner der­for, at det vir­ker, som om Nykre­dit va­el­ger ar­gu­men­ter og prø­ver at over­be­vi­se om­ver­de­nen med de va­er­k­tø­jer, de li­ge har ved hån­den.

»Og nu na­eg­ter de så at ha­ve brugt det ar­gu­ment. Jeg sy­nes, det er ut­ro­va­er­digt. Det er ik­ke no­get, der gen­ska­ber til­li­den til dem. Jeg kan slet ik­ke for­stå, at de tør si­ge så­dan. Men må­ske er det, for­di de al­le­re­de ved, at de­res ry er i bund, og at de ik­ke har så me­get at ta­be. Men jeg hå­ber, at det er en for­ta­lel­se,« si­ger Chre­sten Ib­sen.

Nykre­dit hol­der fast i, at bi­drags­for­hø­jel­sen byg­ger på de al­le­re­de kend­te ka­pi­tal­krav.

Ik­ke ty­de­lig nok

»Der er en bag­grund for bi­drags­for­hø­jel­sen, og der er en bag­grund for børsno­te­rin­gen. Og der er for­skel på de to. Fak­tum er, at bi­drags­for­hø­jel­sen først og frem­mest er be­grun­det i al­le­re­de kend­te og ved­tag­ne krav. Det er og­så det, der frem­går af den be­grun­del­se, der er sendt til Fi­nan­stil­sy­net, og som er til­ga­en­ge­lig på vo­res hjem­mesi­de,« si­ger pres­se­chef Jens Theil.

Han er­ken­der, at re­al­kre­dit­kon­cer­nen ik­ke har va­e­ret ty­de­lig nok i sin kom­mu­ni­ka­tion.

»Der­u­d­over ar­bej­der in­ter­na­tio­na­le myn­dig­he­der – her­un­der Ba­sel-ko­mi­te­en – på en ra­ek­ke end­nu ik­ke en­de­ligt ved­tag­ne, frem­ti­di­ge ka­pi­tal­krav. Det er krav som dis­se, en børsno­te­ring blandt an­det skal for­be­re­de Nykre­dit til. Sam­ti­dig skal børsno­te­rin­gen sik­re ad­gang til at hen­te ka­pi­tal på børs­mar­ke­det, hvis det bli­ver nød­ven­digt. Så der er alt­så for­skel på, hvad bi­drags­for­hø­jel­sen først og frem­mest er be­grun­det i, og hvad børsno­te­rin­gen først og frem­mest er be­grun­det i. Her har vi sta­dig et styk­ke for­kla­rings­ar­bej­de for­an os,« ly­der det i et skrift­ligt svar fra pres­se­che­fen.

For me­get slør

Ber­ling­s­ke Bu­si­ness har gen­nem­gå­et en lang ra­ek­ke af de ud­ta­lel­ser, som er kom­met fra Nykre­dit i lø­bet af 2016 om­kring bi­drags­for­hø­jel­ser­ne og børsno­te­rin­gen.

De er ble­vet fo­re­lagt se­ni­o­r­ø­ko­nom i For­bru­ger­rå­det Mor­ten Bruun Pe­der­sen. Han si­ger på den bag­grund, at det er sva­ert at si­ge, at der er en 100 pro­cent sam­men­ha­eng med, at de øge­de bi­drags­sat­ser skyl­des nye krav fra Ba­sel IV.

»Men jeg har helt klart haft op­fat­tel­sen, at det er de kom­men­de ka­pi­tal­krav, selv om de på nu­va­e­ren­de tids­punkt er me­get usik­re,« si­ger Mor­ten Bruun Pe­der­sen.

Han er util­freds med Nykre­dits kom­mu­ni­ka­tion til kun­der­ne og om­ver­de­nen om spørgs­må­let.

»Der er ik­ke klar­hed over, hvad der er den ud­lø­sen­de år­sag til, at kun­der­ne får en bi­drags­stig­ning. Det har der va­e­ret me­get slør og uklar­hed om­kring. Har kun­der­ne be­talt reg­nin­gen for øge­de ka­pi­tal­krav, el­ler lig­ger der en reg­ning gemt? Det ved vi ik­ke,« si­ger Mor­ten Bruun Pe­der­sen.

»Hvis det er så­dan, at de hø­je­re bi­drag ik­ke er be­grun­det i kom­men­de ka­pi­tal­krav, så må kun­der­ne kun­ne for­ven­te nye pris­stig­nin­ger, når de ka­pi­tal­krav kom­mer,« si­ger Mor­ten Bruun Pe­der­sen.

Han lig­ger der­ved me­get på linje med se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Lars Krull fra In­sti­tut for Øko­no­mi og Le­del­se ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

»Det er min op­fat­tel­se ud fra det, som Nykre­dit har sagt, at de øge­de bi­drags­sat­ser kom­mer dels på grund af re­gu­le­ring, dels for­di Nykre­dit op til børsno­te­rin­gen vil vi­se, at sel­ska­bet kan tje­ne pen­ge. Det, som un­drer mig, er, at Nykre­dit går ind i den her de­bat nu. Børsno­te­rin­gen er be­slut­tet, og de hø­je­re bi­drag er trå­dt i kraft,« si­ger Lars Krull.

Han me­ner des­u­den, at Nykre­dit – al­le­re­de før de sat­te bi­dra­ge­ne op i fjor – tjen­te pen­ge nok til at kun­ne ho­no­re­re de ka­pi­tal­krav, der al­le­re­de er ved­ta­get, og som er en del af de så­kald­te Ba­sel III.

»Det nye er Ba­sel IV med gulv­krav og lig­nen­de,« si­ger Lars Krull, der der­ved hen­vi­ser til de krav, som er un­der for­hand­ling i Ba­sel­ko­mi­te­en i øje­blik­ket.

Kri­tik fra Na­tio­nal­ban­ken

Di­rek­tør for Dan­marks Na­tio­nal­bank Lars Ro­h­de lan­ge­de i ef­ter­å­ret og­så ud ef­ter re­al­kre­dit­tens be­grun­del­se for at ha­e­ve bi­drags­sat­ser­ne.

»I de­bat­ten blev stig­nin­ger­ne i stort om­fang di­rek­te knyt­tet til ska­er­pe­de ka­pi­tal­krav. Som sagt kan ska­er­pe­de ka­pi­tal­krav øge re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­nes om­kost­nin­ger, men ik­ke i et om­fang, som ale­ne kan for­kla­re de ob­ser­ve­re­de stig­nin­ger i bi­drags­sat­ser­ne,« lød det fra Lars Ro­h­de i en ta­le ved Re­al­kre­di­t­rå­dets års­mø­de i ok­to­ber.

Det ly­der som en lodret løgn. Chre­sten Ib­sen, stif­ter og be­sty­rel­ses­med­lem i Fair Bi­drags­sats.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.