Nykre­dit kri­ti­se­res for ko­ven­ding om pris­for­hø­jel­ser

Igen og igen har Nykre­dit hen­vist til nye ka­pi­tal­krav som be­grun­del­se for de om­strid­te pris­stig­nin­ger på bo­lig­lån, som trå­d­te i kraft sid­ste som­mer. Nu si­ger re­al­kre­dit­gi­gan­ten, at stig­nin­ger­ne ik­ke skyl­des de ne­top ud­skud­te Ba­sel IV-krav.

Berlingske Tidende - - BUSINESS BIDRAGSSATSER - Af Lou­i­se Kast­berg og Fre­de­rik M. Ju­el lo­ka@ber­ling­s­ke.dk og fmj@ber­ling­s­ke.dk

Hvad var for­kla­rin­gen, da Nykre­dit i fe­bru­ar 2016 meld­te ud til kun­der­ne, at ge­by­rer­ne på re­al­kre­dit­kon­cer­nens bo­lig­lån – de så­kald­te bi­drags­sat­ser – skul­le sa­et­tes op? Fore­nin­gen Fair Bi­drags­sats ra­ser mod Nykre­dit og på­pe­ger, at re­al­kre­dit­ka­em­pen er ude i lidt af en ko­ven­ding, når man nu på­står, at be­grun­del­sen for de for­hø­je­de bi­drags­sat­ser skyl­des al­le­re­de ved­tag­ne ka­pi­tal­krav fra Ba­sel-ko­mi­te­en - og alt­så ik­ke frem­ti­di­ge end­nu ukend­te krav.

»Det ly­der som en lodret løgn og en ko­ven­ding. Der er i hvert fald det mod­sat­te af, hvad der blev sagt i for­å­ret 2016. Vi har de­bat­te­ret det rig­tigt me­get, og det er jo, for­di det er det ar­gu­ment, de har brugt. De frem­ti­di­ge Ba­sel­krav har helt klart va­e­ret en stor del af de­bat­ten,« si­ger Chre­sten Ib­sen, stif­ter og be­sty­rel­ses­med­lem i Fair Bi­drags­sats.

Re­ak­tio­nen kom­mer på bag­grund af følgende ud­ta­lel­se fra Nykre­dits di­rek­tør for ka­pi­tal, Dan Sø­ren­sen, i en ar­ti­kel i tirs­da­gens Ber­ling­s­ke Bu­si­ness:

»Det er helt fair at dis­ku­te­re bi­drags­for­hø­jel­ser. Men det er vig­tigt, at vi gør det på et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.