Robotten Er­na er ny kol­le­ga i Nor­dea Liv & Pen­sion

I kun­de­ser­vi­ce hos Nor­dea Liv & Pen­sion ar­bej­der en ro­bot ved navn Er­na, som dog blot er et styk­ke softwa­re. Kol­le­ger­ne har ta­get godt imod den nye me­d­ar­bej­der. Pen­sions­sel­ska­bet for­ven­ter, at ro­bot­ter vil re­du­ce­re om­kost­nin­ger­ne, un­der­støt­te va­ekst­må­le­ne

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Vibe Hylt­oft vh@ber­ling­s­ke.dk

For knap et år si­den ryk­ke­de en ro­bot ind på kon­to­rer­ne i Nor­dea Liv & Pen­sion i Bal­lerup. Robotten ar­bej­der i kun­de­ser­vi­ce, har eget log-in og kan selv hen­te de op­ga­ver fra ar­bejds­li­sten, den er pro­gram­me­ret til at ud­fø­re. Robotten er ik­ke en fy­sisk ro­bot. Den er blot et styk­ke softwa­re, der er lagt ind i virk­som­he­dens IT-sy­stem. Men når de an­sat­te mø­der robotten i sy­ste­met, duk­ker den op un­der nav­net Er­na.

»Vi har gi­vet den et navn for at gø­re den en smu­le me­re men­ne­ske­lig. Er­na har i øv­rigt og­så få­et et fik­tivt CPR-num­mer, så hun kun­ne få ad­gangs­ret­tig­he­der til sy­ste­met,« forta­el­ler Kezia Nyrup An­ker­sen, der er af­de­lings­chef og lo­kal pro­jekt­le­der for ro­bot­pro­jek­tet i kun­de­ser­vi­ce i Nor­dea Liv & Pen­sion.

Er­na er pro­gram­me­ret til at lø­se nog­le af de ru­ti­ne­pra­e­ge­de op­ga­ver i kun­de­ser­vi­ce, og me­d­ar­bej­der­ne har iføl­ge af­de­lings­che­fen ta­get godt imod Er­na.

»Det øger mo­ti­va­tio­nen, for­di vi kan fjer­ne nog­le af de me­re ke­de­li­ge op­ga­ver. Me­d­ar­bej­der­ne ser Er­na som en vir­tu­el kol­le­ga og som en dag­lig hja­elp, og Er­na be­ty­der, at vi nu kan gi­ve plads til bed­re kun­de­op­le­vel­ser. Her i Dan­mark vok­ser vo­res for­ret­ning, og vi skal va­e­re sik­re på, at vi kan ta­ge os godt af nye kun­der. Det er Er­na et red­skab til,« si­ger Kezia Nyrup An­ker­sen.

Hun forta­el­ler, at me­d­ar­bej­der­ne i he­le or­ga­ni­sa­tio­nen blev in­tro­du­ce­ret til Er­na li­ge fra dag et.

»Man­ge i hu­set ken­der Er­na. Vi har va­e­ret me­get åb­ne med kom­mu­ni­ka­tio­nen helt fra star­ten, da vi be­gynd­te at ar­bej­de med ro­bot­ter. Vi be­gynd­te med et pi­lot­pro­jekt for at se, om det var no­get, vi kun­ne få gla­e­de af. Og det blev hur­tigt åben­lyst, at det var no­get, vi kun­ne bru­ge i vo­res dag­li­ge ar­bej­de, for­di vi kun­ne au­to­ma­ti­se­re fle­re af de ke­de­li­ge pro­ces­ser,« si­ger hun.

Det er iføl­ge Mads Raa­he­de, chef for fi­nan­ci­al ser­vi­ces i rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Ac- cen­tu­re, ik­ke til­fa­el­digt, at det net­op er i den fi­nan­si­el­le sek­tor, at ro­bot­ter­ne ryk­ker ind.

»Den fi­nan­si­el­le sek­tor i Nor­den er langt frem­me med bru­gen af ro­bot­ter. Sek­to­ren er un­der pres for at sa­en­ke om­kost­nin­ger­ne, men er og­så un­der pres fra nye ty­per af kon­kur­ren­ter. Sam­ti­dig er der kun­de­krav om bed­re ser­vi­ce og bed­re pro­duk­ter. Ro­bot­tek­no­lo­gi­en rum­mer sto­re mu­lig­he­der for at ef­fek­ti­vi­se­re mo­no­to­ne ar­bejds­pro­ces­ser og fri­gø­re res­sour­cer, så me­d­ar­bej­der­ne i ste­det kan bru­ge ti­den på va­er­di­ska­ben­de op­ga­ver,« si­ger Mads Raa­he­de.

Skal der fy­res?

Er­na er na­e­sten tre gan­ge hur­ti­ge­re til en op­ga­ve end si­ne men­ne­ske­kol­le­ger. Så spørgs­må­let er, om der nu skal fy­res me­d­ar­bej­de­re? Det kor­te svar er nej. Sven­ske Mat­ti­as Fras, der er he­ad of pro­cess & au­to­ma­tion på nor­disk plan i Nor­dea Liv & Pen­sion, ud­dy­ber hvor­for.

»Jeg får of­te det spørgs­mål. Om ro­bot­ter vil er­stat­te men­ne­sker. Nog­le virksomheder går

all in. De hy­rer en ha­er af ro­bot­ter og fy­rer me­d­ar­bej­de­re for at dri­ve om­kost­nin­ger­ne ned. Vi har en an­der­le­des til­gang. Vi er i for­sik­rings­bran­chen ud­for­dret af en ts­u­na­mi af nye reg­ler, lav ind­tje­ning på vo­res pro­duk­ter og mu­lig dis­rup­tion af vo­res for­ret­ning fra små startups. Men hvis du ta­ler med top­che­fer i vo­res or­ga­ni­sa­tion om, hvad de vil gø­re med den­ne nye, vir­tu­el­le ar­bejds­styr­ke, så hand­ler det selv­føl­ge­lig og­så om om­kost­nings­ef­fek­ti­vi­tet. Men først og frem­mest hand­ler det om at trans­for­me­re for­ret­nin­gen, om at gø­re me­re for kun­der­ne, om at øge kva­li­te­ten af vo­res com­pli­an­ce og om at nå vo­res am­bi­tiø­se va­ekst­mål. Og hvor­dan gør du det hur­tigt og flek­si­belt uden at til­fø­je en ha­er af men­ne­sker? Ro­bot­tek­no­lo­gi­en er nu så mo­den, at den kan hja­el­pe os med at imø­de­gå bran­chens ud­for­drin­ger og sam­ti­dig nå vo­res mål,« si­ger han.

Et eks­pe­ri­ment

I star­ten mød­te Mat­ti­as Fras dog en del skep­sis fra top­che­fer­ne i Nor­dea Liv & Pen­sion, da han prø­ve­de at over­be­vi­se dem om, at virk­som­he­den bur­de eks­pe­ri­men­te­re med ro­bot­ter. For det var re­elt et eks­pe­ri­ment.

»Vi be­gynd­te med ro­bot­pro­jek­tet uden helt at vi­de, hvad det vil­le brin­ge. Så­dan er det med den her nye tek­no­lo­gi. Vi ved, at den kom­mer, og vi ved, at den vil for­an­dre os, men vi ved ik­ke hvor­dan. Det er ik­ke før, man går i gang, at man kan be­gyn­de at ta­en­ke over, hvor­dan det vil trans­for­me­re ens for­ret­ning,« si­ger Mat­ti­as Fras.

Til gen­ga­eld er ro­bot­tek­no­lo­gi­en iføl­ge Mat­ti­as Fras nu på et sta­de, hvor det er nemt og re­la­tivt bil­ligt at eks­pe­ri­men­te­re og se re­sul­ta­ter­ne.

»Ro­bot­tek­no­lo­gi­en er nu så mo­den, at den fak­tisk er brug­bar, og ro­bot­ter­ne er me­get hur­ti­ge at im­ple­men­te­re. Du kan få en ro­bot op at kø­re i lø­bet af nog­le uger, og så er de bil­li­ge. Du be­ta­ler en li­cens for en ro­bot, må­ske 10.000 eu­ro om året. Men en ro­bot kan ud­fø­re ar­bej­de for ti fuld­tids­an­sat­te, så bu­si­ness ca­sen er op­lagt,« si­ger Mat­ti­as Fras.

In­tel­li­gen­te ro­bot­ter på vej

Er­na er en så­kaldt pro­ces­ro­bot, men snart kom­mer der og­så in­tel­li­gen­te ro­bot­ter i kun­de­ser­vi­ce.

»Vi kig­ger på, hvil­ke mu­lig­he­der der er med Wat­son, Ame­lia, Ni­na og an­dre kog­ni­ti­ve com­pu­te­re. Jeg for­ven­ter, at kun­de­ser­vi­ce in­den for den na­er­me­ste frem­tid vil få sin før­ste kun­de­vend­te ro­bot ba­se­ret på kun­stig in­tel­li­gens. Så når du kon­tak­ter os som kun­de, kun­ne det va­e­re en ro­bot, som sva­rer og hja­el­per med det mest ba­sa­le,« si­ger Mat­ti­as Fras.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.