Im­pe­ri­et slår igen: Mur­do­ch­søn­nen tra­e­der i ka­rak­ter

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Bi­bi Chri­sten­sen bi­bi@ber­ling­s­ke.dk

For en fa­mi­lie­virk­som­hed kun­ne det na­e­sten ik­ke bli­ve va­er­re, end da Ru­pert Mur­doch og søn­nen Ja­mes sad dér, si­de om si­de i for­hør hos et bri­tisk par­la­ments­ud­valg i juli 2011. De skul­le for­kla­re, hvor­for de ik­ke var skre­det ind over for de ulov­li­ge me­to­der, der blev brugt til at skaf­fe stof til slad­de­ra­vi­sen News of the Wor­ld.

»Det er den mest yd­my­gen­de dag i mit liv,« er­kla­e­re­de Ru­pert.

Og Ja­mes, der da var chef for den bri­ti­ske avis­for­ret­ning i News Corp. og for­mand for TV-sel­ska­bet Sky, måt­te tra­ek­ke sig og slu­kø­ret for­duf­te til an­dre op­ga­ver i New York.

Men Ja­mes Mur­doch er ik­ke en Mur­doch for in­gen­ting. Han er til­ba­ge i front­linj­en. Må­ske er han og­så den Mur­doch, der skal fø­re me­di­e­virk­som­he­den vi­de­re, når den snart 86-åri­ge Ru­pert slip­per gre­bet.

Og 2017 kan bli­ve Ja­mes Mur­do­chs år. Ud­gan­gen af året er den de­ad­li­ne, han selv har sat for at over­ta­ge den re­ste­ren­de del af Sky, der blev grund­lagt af Ru­pert Mur­doch. Det har han før for­søgt, men den­gang blev det for­klud­ret af News of the Wor­ld-skan­da­len. Før den sad han selv som top­chef og se­ne­re for­mand for Sky, så han er på hjem­me­ba­ne.

Men det er en gan­ske an­der­le­des Mur­do­ch­kon­cern, Ja­mes Mur­doch nu sid­der helt op­pe i top­pen af. Det gam­le News Corp. om­fat­ter nu kun avis­me­di­er­ne – det af­spej­ler for­ment­lig de be­gra­en­se­de ind­tje­nings­mu­lig­he­der og et øn­ske om at ind­heg­ne skan­da­len – mens alt an­det er sam­let i 21st Cen­tury Fox, in­klu­si­ve TV-sta­tio­ner og et film­sel­skab i USA.

Jeg gør ba­re mit ar­bej­de

Blandt de tre af Ru­pert Mur­do­chs seks børn, der på skift er om­talt som mu­li­ge arv­ta­ge­re be­skri­ves Ja­mes Mur­doch som den mest top­chef-ag­ti­ge. Men og­så som den, der ud­strå­ler mindst per­son­lig var­me. Det si­ger må­ske lidt om hans ka­rak­ter, at han har det sor­te ba­el­te i ka­ra­te.

»Der er ba­re det ved mig, at jeg har et ar­bej­de, og det gør jeg. Jeg gør ba­re mit ar­bej­de,« sag­de han i 2003 til avi­sen The Gu­ar­di­an, der be­skrev ham som »char­me­ren­de på en indstu­de­ret må­de«.

I spe­ci­elt de bri­ti­ske me­di­er hja­el­per det hel­ler ik­ke på vel­vilj­en, at Ja­mes i be­gyn­del­sen af 2016 at­ter blev for­mand for Sky, som han alt­så li­ge nu gør et nyt for­søg på at over­ta­ge. Det har ud­løst an­kla­ger om dår­lig le­del­ses­skik og in­ter­es­se­kon­flik­ter.

Snak om ne­po­tis­me bry­der han sig hel­ler ik­ke om. I før­na­evn­te Gu­ar­di­an-ar­ti­kel sag­de han:

»Jeg er top­chef, og mit for­hold til ham (fa­de­ren, red.) er som det, en­hver top­chef har til sin for­mand og ho­ve­d­ak­tio­na­er.«

Der fin­des dår­li­ge men­ne­sker og dår­li­ge virksomheder. Li­ge­som der er go­de men­ne­sker og go­de virksomheder. Ja­mes Mur­doch til The Gu­ar­di­an, 2009

Ja­mes Mur­doch. Fo­to:Mi­ke Bla­ke/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.