Re­ge­rin­gen vil bru­ge fle­re mil­li­ar­der på nyt skat­te­va­e­sen

Genop­ret­nin­gen ef­ter Skats skan­da­ler bli­ver end­nu dy­re­re. Vi skal und­gå for­ti­dens fejl, me­ner skat­te­mi­ni­ste­ren.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Kas­per Kil­de­gaard ks­re@ber­ling­s­ke.dk Mor­ten Munk­holm monu@ber­ling­s­ke.dk og Sø­ren Do­mi­no sdo@ber­ling­s­ke.dk

Det er al­de­les af­gø­ren­de for dan­sker­nes skat­te­moral, at det nye skat­te­va­e­sen kom­mer til at fun­ge­re bed­re end det gam­le og skan­da­le­ram­te – og i den pro­ces skal der ik­ke spa­res. Med det bud­skab la­eg­ger re­ge­rin­gen nu op til at til­fø­re yder­li­ge­re mil­li­ar­der til det nye skat­te­va­e­sen. Det skal ske med for­sla­get til fi­nans­lov for 2018, som frem­la­eg­ges i dag, tors­dag.

I 2016 blev et bredt fler­tal på Chri­sti­ans­borg enigt om et in­ve­ste­rings­pro­gram, der skul­le af­sa­et­te 6,7 mil­li­ar­der kro­ner frem mod 2020 til genop­ret­nin­gen af det dan­ske skat­te­va­e­sen.

Det be­løb la­eg­ger re­ge­rin­gen nu op til at ha­e­ve med cir­ka 1,7 mil­li­ar­der kro­ner frem mod 2020. Sam­ti­dig af­sa­et­tes yder­li­ge­re 2,1 mia. kro­ner i 2021, hvil­ket brin­ger pri­sen på det sam­le­de in­ve­ste­rings­pro­gram op på 10,5 mil­li­ar­der kro­ner frem mod 2021.

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) si­ger, at man med ma­nøv­ren vil brin­ge be­vil­lin­ger­ne til skat­te­va­e­se­net til­ba­ge på det ni­veau, som det var på, før de om­fat­ten­de og – iføl­ge fle­re eks­per­ter – øde­la­eg­gen­de be­spa­rel­ser blev rul­let ud fra mid­ten af 00er­ne og frem.

»Fej­len, da man la­ve­de Skat for over et år­ti si­den, var, at man lag­de nog­le ef­fek­ti­vi­se­rin­ger og be­spa­rel­ser ned, som før­te til, at folk skul­le lø­be lidt hur­ti­ge­re. Det har jo desva­er­re bi­dra­get til, at cen­tra­le om­rå­der er brudt ned med store om­kost­nin­ger for sta­ten og for fa­el­les­ska­bet til føl­ge. Den fejl vil vi ik­ke be­gå igen,« si­ger mi­ni­ste­ren.

Kar­sten Lauritzen til­fø­jer, at han og­så ef­ter 2021 »tror, at der er be­hov for at bru­ge fle­re pen­ge på at sik­re, at skat­te­va­e­se­net fun­ge­rer ef­fek­tivt«.

Ads­purgt, om der er duk­ket nye in­for­ma­tio­ner op, si­den re­ge­rin­gen nu la­eg­ger op til at af­sa­et­te end­nu fle­re pen­ge, sva­rer mi­ni­ste­ren:

»Vi har kig­get på, om der er det rig­ti­ge an­tal an­sat­te og den rig­ti­ge IT-un­der­støt­tel­se. Vi er kom­met nog­le spa­destik dy­be­re, der gør, at vi me­ner, det er nød­ven­digt at af­sa­et­te yder­li­ge­re knap fi­re mil­li­ar­der kro­ner.«

De ek­stra mil­li­ar­der skal ik­ke kun bru­ges på nye me­d­ar­bej­de­re og IT, men vil – som re­ge­rin­gen be­bu­de­de i sid­ste uge – og­så in­de­hol­de en sa­er­lig pul­je på 400 mil­li­o­ner kro­ner til ska­er­pet skat­te­kon­trol med blandt an­det moms­svin­del i små- og mel­lem­sto­re virk­som­he­der.

Stor plan, men sta­dig fa­er­re ha­en­der

Iføl­ge re­ge­rin­gen vil de nye mil­li­ar­der sva­re til i om­eg­nen af 800 ek­stra an­sat­te oveni det løft på 1.000 an­sat­te, som hidtil har va­e­ret for­ud­sat i pla­nen for genop­ret­nin­gen af skat­te­va­e­se­net. Det sam­le­de løft i me­d­ar­bej­der­sta­ben vil alt­så va­e­re på 1.800 me­d­ar­bej­de­re.

I 2021 ven­tes der sam­let set at va­e­re i om­eg­nen af 8.700 an­sat­te i skat­te­for­valt­nin­gen. Det er dog sta­dig cir­ka 500 fa­er­re, end der var i 2006.

Kar­sten Lauritzen, der vil sta­dig va­e­re fa­er­re ha­en­der, når den­ne in­ve­ste­rings­plan er rul­let ud, end der har va­e­ret. Er det ik­ke et pro­blem?

»Et af de om­rå­der, hvor der er fa­er­re an­sat­te end for ti år si­den, er på per­so­n­om­rå­det, hvor vi er gå­et så vidt som til at af­skaf­fe selvan­gi­vel­sen. Nu bli­ver det et op­lys­nings­ske­ma, som der er fa­er­re til at kon­trol­le­re, for­di vi kan gø­re det di­gi­talt, og for­di det er sva­ert at sny­de. Mit øn­ske er ik­ke et skat­te­va­e­sen med et be­stemt an­tal an­sat­te, men et skat­te­va­e­sen med det an­tal an­sat­te, der er be­hov for.«

Li­ge­som der må­ske skal fle­re pen­ge til på sigt, så kan der og­så bli­ve be­hov for fle­re an­sat­te til på sigt? »Ja.«

Mil­li­ar­der­ne fos­ser ud

Re­ge­rin­gens plan kom­mer som en di­rek­te kon­se­kvens af de se­ne­re års skan­da­lesa­ger i Skat.

Det er blandt an­det kom­met frem, at Skat i en år­ra­ek­ke op­kra­e­ve­de bo­ligskat på grund­lag af for­ker­te ejen­doms­vur­de­rin­ger. Ind­dri­vel­sen af dan­sker­nes ga­eld for op imod 100 mil­li­ar­der kro­ner gen­nem IT-sy­ste­met EFI er gå­et fuld­sta­en­dig i stå. Og sam­ti­dig er det lyk­ke­des uden­land­ske svind­le­re at sny­de Skat for 12,3 mil­li­ar­der kro­ner i ud­byt­teskat. Sam­let har skan­da­ler­ne ko­stet den dan­ske skat­te­kas­se et stør­re, to­cif­ret mil­li­ard­be­løb.

Et po­li­tisk fler­tal blev i som­mer eni­ge om at nedsa­et­te en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve for­lø­bet helt til­ba­ge fra 2002.

Der­u­d­over har re­ge­rin­gen be­slut­tet al­le­re­de

na­e­ste år helt at ned­la­eg­ge Skat blot 13 år ef­ter, at det blev etab­le­ret i 2005. I ste­det etab­le­res syv nye sty­rel­ser med hvert de­res spe­ci­fik­ke op­drag – ek­sem­pel­vis ejen­doms­vur­de­rin­ger og ind­dri­vel­se.

Ud af de fle­re end 10 mil­li­ar­der kro­ner, som skal in­ve­ste­res i det nye skat­te­va­e­sen, er der hidtil med sid­ste års fi­nans­lov kun fun­det fi­nan­si­e­ring til knap fem mil­li­ar­der kro­ner.

Med den nye fi­nans­lov vil re­ge­rin­gen alt­så fi­nan­si­e­re 5,5 mil­li­ar­der ek­stra frem mod 2021. Iføl­ge skat­te­mi­ni­ste­ren skal langt de fle­ste pen­ge ta­ges fra det så­kald­te rå­de­rum i dansk øko­no­mi, som er på 35,5 mil­li­ar­der kro­ner frem mod 2025.

»Så vil no­gen si­ge, at det er da ik­ke vel­fa­erd i al­min­de­lig for­stand. Men det er det jo på den må­de, at det er kol­de ha­en­der, der sø­ger for, at de 1.000 mil­li­ar­der, vi ind­kra­e­ver i skat, kom­mer ind, så vi har råd til de var­me ha­en­der,« si­ger skat­te­mi­ni­ste­ren. Kri­ti­ke­re vil ha­ev­de, at I nu gør op med et me­get dyrt selv­mål i 00er­ne. Hvad si­ger du til det?

»For den­ne re­ge­ring og for Ven­stre er der en bred an­er­ken­del­se af, at man­ge af de ting, vi gjor­de i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, har va­e­ret go­de. Men der er og­så fejl, der er be­gå­et. Dem ta­ger vi ved la­e­re af.«

Det er me­get dy­re la­e­re­pen­ge, er det ik­ke?

»Jeg vil­le da øn­ske, at det var bil­li­ge­re la­e­re­pen­ge, men det kan vi ik­ke gø­re no­get ved nu. For­ti­dens fejl kan man ik­ke gø­re an­det ved end at er­ken­de, og så må man la­e­re af dem, og det gør vi.«

I re­ge­rin­gens støt­te­par­ti, Dansk Fol­ke­par­ti, er der iføl­ge fi­nansord­fø­rer René Chri­sten­sen støt­te at hen­te til ini­ti­a­ti­vet.

»Det bak­ker vi selv­føl­ge­lig op om,« si­ger han.

René Chri­sten­sen ser den ek­stra mil­li­ar­din­ve­ste­ring som et en­de­ligt op­gør med en kurs for Skat, han be­teg­ner som »naiv«.

»Man har brugt pen­ge­ne og fy­ret per­so­na­le, in­den man har hen­tet ge­vin­sten hjem. Sat på spid­sen har man sagt, at nu kø­ber vi fi­re com­pu­te­re, og så fy­rer vi 100 mand i mor­gen. Det bør gi­ve stof til ef­tertan­ke, at man har over­vur­de­ret de po­si­ti­ve ef­fek­ter i for­bin­del­se med ny tek­no­lo­gi,« si­ger han.

Og­så So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ser po­si­tivt på at til­fø­re fle­re pen­ge og me­d­ar­bej­de­re til skat­te­va­e­se­net, hvil­ket par­ti­et og­så fo­re­slog i et ud­spil fra marts. Fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht vil dog først se re­ge­rin­gens kon­kre­te plan og fi­nan­si­e­ring, før han ud­ta­ler sig om det.

»Der er be­gå­et fejl. Dem ta­ger vi ved la­e­re af. Jeg vil­le da øn­ske, at det var bil­li­ge­re la­e­re­pen­ge, men det kan vi ik­ke gø­re no­get ved nu. For­ti­dens fejl kan man ik­ke gø­re an­det ved end at er­ken­de, og så må man la­e­re af dem, og det gør vi,« for­kla­rer...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.