Af­må­lt be­gej­string for for­slag, der styr­ker iva­er­ksa­et­ter­mil­jø

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - THOMAS LARSEN Thomas Larsen er Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor

Tom­my Ah­lers, se­ri­ei­va­er­ksa­et­ter og for­mand for Iva­er­ksa­et­ter­pa­ne­let, er godt til­freds med re­ge­rin­gens pla­ner om me­d­ar­bej­derak­tier og in­ve­stor­fradrag, men ef­ter­ly­ser stør­re am­bi­tio­ner på veg­ne af iva­er­ksa­et­ter­mil­jø­et.

Det er det tun­ge skyts, som fag­be­va­e­gel­sen og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et kø­re­ri stil­ling mod re­ge­rin­gen: Til­lids­folk fra blandt an­det fag­for­bun­de­ne 3F, HK, FOA, Dan­marks La­e­rer­for­e­ning, BU P Log Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver for­e­ning har ind­kaldt til stormø­de for at pro­teste­re mod re­ge­rin­gens skat­teud­spil, og med slet skjult be­gej­string frem­ha­e­ver ar­bejds­mar­keds­for­sker Hen­ning Jør­gen­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet, at der er ved at kom­me ny selv­til­lid i fag­for­e­nin­ger­ne. »Jeg vil kal­de det et po­li­tisk co­me­ba­ck,« ly­der det fra Jør­gen­sen.

Og­så i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er ka­no­ner­ne ble­vet af­sik­ret. Fle­re af par­tiets le­den­de po­li­ti­ke­re sky­der så­le­des med skar­pt mod re­ge­rin­gens ud­spil, end­nu in­den al­le pla­ner er lagt frem. I et ind­la­eg på Tv2.dk la­eg­ger par­tiets po­li­ti­ske ord­fø­rer, Ni­co­lai Wam­men, af­stand til »Løk­kes Lam­borg­hini-re­form«, der vil for­gyl­de Dan­marks ri­ge­ste og vil va­e­re »den mest ulig­heds­ska­ben­de re­form« si­den årtu­sin­de­skif­tet:

»Mens Cepos jub­ler over end­nu stør­re top­skat­te­let­tel­se rend ven­tet, kan vi an­dre se frem til nedska­e­rin­ger og smal­hals i ae­l­dreplej­en, på ho­spi­ta­ler­ne, i bør­ne­ha­ver­ne og i fol­ke­sko­len,« skri­ver han.

Ord­fø­re­ren kal­der det for fup, når re­ge­rin­gen prø­ver at bil­de dan­sker­ne ind, at den kan »gi­ve ka­em­pe­sto­re skat­te­let­tel­ser uden at skul­le ska­e­re hi­sto­risk dybt i vo­res fa­el­les vel­fa­erd«.

»Der er nem­lig al­le­re­de ble­vet skå­ret i vel­fa­er­den, og det ma­er­ker dan­sker­ne. Der­for er det uklogt og uret­fa­er­digt, at Løk­ke & Samu­el­sen va­el­ger at bru­ge pen­ge­ne på skat­te­let­tel­ser frem for at pas­se på vo­res sy­ge, børn og ae­l­dre,« ly­der an­kla­gen mod re­ge­rin­gen.

Hvor vidt kampag­ner­ne fra fag­be­va­e­gel­sen og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vil ap­pel­le­re til et fler­tal af dan­sker­ne, er ik­ke til at si­ge. Må­ske vil det lyk­kes for S at få over­hån­den i den vel­kend­te – og sta­er­kt for­enk­le­de – de­bat om skat­te­let­tel­ser kon­tra vel­fa­erd. Må­ske vil kampag­ner­ne gi­ve par­ti­et et ryg­stød frem mod kom­mu­nalval­get 21. novem­ber, hvor par­ti­et står til at ero­bre borg­mester­po­ster. Men det er ik­ke sik­kert, for S-le­del­sen ri­si­ke­rer at sky­de over må­let, og det er der fle­re grun­de til:

Ser vi først på re­ge­rin­gens skat­teud­spil, har So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ret i, at det­te og­så vil be­gun­sti­ge dan­ske­re med hø­je løn­nin­ger. Ud­spil­let åb­ner – ad bag­dø­ren – for de top­skat­te­let­tel­ser, som re­ge­rin­gen el­lers for ny­lig op­gav, da Li­be­ral Al­li­an­ce i fuld of­fent­lig­hed måt­te er­ken­de, at det ik­ke er til at op­dri­ve et fler­tal for top­skat­te­let­tel­ser på Chri­sti­ans­borg.

Sa­gen er, at så­dan er vir­ke­lig­he­den i Fol­ke­tin­get sta­dig, og der­for vil selv bag­dø­ren til top­skat­te­let­tel­ser snart bli­ve knal­det i med et brag af Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og DF-le­del­sen.

Det­te vil man­ge bor­ger­li­ge og li­be­ra­le va­el­ge­re selvsagt be­gra­e­de. Men det vil om­vendt gø­re det sva­ert for fag­be­va­e­gel­sen og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et at an­kla­ge re­ge­rin­gen for at gen­nem­fø­re en so­ci­alt ska­ev skat­tere­form. Tva­er­ti­mod vil Løk­ke og Thu­le­sen snart kun­ne stå i en po­si­tion, hvor de vil kun­ne let­te skat­ten for man­ge dan­ske­re med la­ve­re løn­nin­ger, og de vil oven i kø­bet kun­ne spør­ge Met­te Fre­de­rik­sen, om hun egent­lig vil rul­le dis­se let­tel­ser til­ba­ge, hvis hun bli­ver stats­mi­ni­ster?

Sam­me spørgs­mål blev til S-le­del­sens store ra­se­ri stil­let i we­e­ken­den af Hel­le Thor­ning-Sch­midts tid­li­ge­re rå­d­gi­ver, Noa Re­ding­ton, som der­med ud­stil­le­de, at S-le­del­sen me­get vel kan en­de med at adop­te­re de skat­te­let­tel­ser, som S li­ge nu har så travlt med at kri­ti­se­re og la­eg­ge af­stand til.

Og­så når det ga­el­der kri­tik­ken af re­ge­rin­gens udsu­lt­ning af vel­fa­er­den, kan S og fag­be­va­e­gel­sen kom­me til at sky­de over må­let og en­de med at frem­ma­ne skra­em­me­bil­le­der, som va­el­ger­ne ik­ke kan gen­ken­de.

Så­dan var det og­så i nul­ler­ne, da den da­va­e­ren­de SF-for­mand, Vil­ly Søvn­dal, men­te, at der blev be­gå­et »mas­sa­kre« på vel­fa­er­den, selv om stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sen (V) re­elt ud­vi­de­de den of­fent­li­ge sek­tor.

Da fag­be­va­e­gel­sen nog­le år se­ne­re – i ta­et kom­pag­ni­skab med tid­li­ge­re S-for­mand, Hel­le Thor­ning-Sch­midt – valg­te at kø­re ben­hår­de kampag­ner mod Lars Løk­ke Ras­mus­sens genop­ret­nings­pak­ke fra 2010 og til­ba­ge t r ae kni ng s re­form fra 2011, som blev ind­gå­et i kølvan­det på fi­nanskri­sen, end­te det he­le iro­nisk nok med, at Thor­ning som nyvalgt re­ge­rings­chef måt­te in­d­ar­bej­de de selvs am­mere­for­mer i sit re­ge­rings­grund­lag–og­så selv­om­hu n hav­de tord­net imod dem. Det­te var med til at slå store skår af hen­des tro­va­er­dig­hed og ka­ste S ud i en dyb til­lids­kri­se.

Ri­si­ko­en for Met­te Fre­de­rik­sen og S-le­del­sen er, at de på sam­me må­de over­dri­ver re­to­rik­ken, når de nu an­kla­ger Løk­ke og re­ge­rin­gen for at svig­te børn, sy­ge og gam­le. For re­ge­rin­gens for­slag til fi­nans­lov vil de fa­cto åb­ne for øget va­ekst i de of­fent­li­ge ud­gif­ter, og igen står Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til at spil­le sin nøg­lerol­le som po­li­ti­ke­ren, der ba­ner vej for in­ve­ste­rin­ger i sund­hed og ae­l­dreple­je.

Alt i alt kan so­ci­al­de­mo­kra­ter­nes an­greb der­for en­de med at styr­ke Thu­le­sens i for­vej­en unik­ke po­si­tion som man­den, der i den kom­men­de tid kan ju­ste­re re­ge­rin­gens pla­ner på en må­de, så en stor del af be­folk­nin­gen i sid­ste en­de vil kun­ne spej­le sig i de for­lig, som re­ge­rin­gen og DF ven­tes at ind­gå.

Et godt gam­melt ord­s­prog si­ger, at po­li­tik er en or­ga­ni­se­ret kamp om mag­ten. Det er rig­tigt. En an­den gam­mel ta­le­må­de si­ger, at det er klogt at hol­de kr­ud­tet tørt. Må­ske har S-le­del­sen af­fy­ret sin bredsi­de mod re­ge­rin­gen en po­st­gang for tid­ligt?

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes an­greb kan en­de med at styr­ke Thu­le­sens i for­vej­en unik­ke po­si­tion.

Par­ti­for­mand Met­te Fre­de­rik­sen og den øv­ri­ge S-le­del­se ri­si­ke­rer at over­dri­ve re­to­rik­ken, når de nu an­kla­ger re­ge­rin­gen for at svig­te børn, sy­ge og gam­le. For re­ge­rin­gens for­slag til fi­nans­lov vil de fa­cto åb­ne for øget va­ekst i de of­fent­li­ge ud­gif­ter. Fo­to: Jens Nør­gaard Larsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.