Skats skan­da­ler

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Svind­len med ud­byt­teskat: I 2015 kom det frem, at Skat var ble­vet svind­let af uden­land­ske kri­mi­nel­le for 6,2 mil­li­ar­der kro­ner i ud­be­ta­ling af ud­byt­teskat. Be­lø­bet er si­den ste­get til 12,3 mil­li­ar­der kro­ner, og langt stør­ste­delen kom­mer for­ment­lig al­drig til­ba­ge. I maj kom det frem, at en tid­li­ge­re an­sat i Skat og en ud­lands­dan­sker var ble­vet fa­engs­let i sa­gen – her­u­d­over for­ven­tes tre an­dre at ha­ve med­vir­ket i svind­len, som po­li­ti­et ar­bej­der på at opkla­re. Den mang­len­de ind­dri­vel­se af mil­li­ar­der i skat: Det di­gi­ta­le ind­dri­vel­ses­sy­stem, EFI, der er­stat­te­de skat­te­o­p­kra­e­ve­re af kød og blod, kom al­drig til at fun­ge­re. Imens er ga­el­den ste­get fra 50 til 100 mil­li­ar­der kro­ner, og op mod 14 mil­li­ar­der kro­ner for­ven­tes tabt på den kon­to. Tid­li­ge­re skat­te­di­rek­tør Jes­per Røn­now Si­mon­sen er ble­vet fy­ret, og som en del af en genop­ret­nings­plan er det be­slut­tet, at ind­dri­vel­se af skat­te­ga­eld får sin egen sty­rel­se. De fejl­ag­ti­ge ejen­doms­vur­de­rin­ger: I åre­vis har 75 pro­cent af dan­ske bo­li­ge­je­re en­ten be­talt for me­get el­ler for lidt i skat som føl­ge af fejl i ejen­doms­vur­de­rin­ger­ne. Det fik i 2013 Rigs­re­vi­sio­nen til at ret­te en søn­der­lem­men­de kri­tik mod Skat, og det fik da­va­e­ren­de skat­te­mi­ni­ster, Hol­ger K. Ni­el­sen (SF), til at sus­pen­de­re ejen­doms­vur­de­rin­ger­ne, indtil et nyt sy­stem var ud­ar­bej­det. Det er nu sket, og et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get er enigt om at sa­et­te det i kraft i 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.