Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet la­der nye studerende gå fri af karakterer

Nye an­tro­po­lo­gi studerende på K U slip­per som nog­le af de før­ste for at få karakterer på før­ste se­me­ster. På statskund­skab har de go­de er­fa­rin­ger med at drop­pe ka­rak­te­rer­ne – det gi­ver øget fo­kus på fag­lig­hed.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Jens Ejsing ejs@ber­ling­s­ke.dk

De rundt reg­net 100 nye studerende på an­tro­po­lo­gi­stu­di­et på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet (KU) kan se frem til et før­ste stu­di­e­år uden karakterer. Stu­di­e­le­del­sen på an­tro­po­lo­gi har så­le­des be­slut­tet sig for at drop­pe karakterer til nye ba­chel­or­stu­de­ren­de og i ste­det gi­ve me­re fe­ed­ba­ck for at få studerende til at ta­en­ke me­re fag­ligt og aka­de­misk i pra­e­sta­tio­ner­ne frem for ale­ne at ta­en­ke på hø­je karakterer.

Be­slut­nin­gen er ik­ke mindst truf­fet af stu­di­e­le­de­ren, Hei­ko Hen­kel. Den be­ty­der, at de nye an­tro­po­lo­gi­stu­de­ren­de ik­ke vil få karakterer i for­bin­del­se med to stør­re prø­ver.

Be­slut­nin­gen kom­mer ef­ter, at de på na­bostu­di­et på Øster Fa­ri­mags­ga­de i det in­dre Kø­ben­havn, statskund­skab, gen­nem en år­ra­ek­ke har haft po­si­ti­ve er­fa­rin­ger med ik­ke at ud­de­le ka­rak­ter på før­ste se­me­ster. Der­med er de to stu­di­er blandt de før­ste på de lan­ge, vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser i Dan­mark til at drop­pe karakterer.

Iføl­ge le­del­sen på KU står det de en­kel­te ud­dan­nel­ser frit for at gø­re som an­tro­po­lo­gi og statskund­skab, så la­en­ge de over­hol­der stu­di­e­ord­nin­ger og ek­sa­mens­reg­ler.

Iføl­ge Hei­ko Hen­kel vil det­te års nye studerende slip­pe for karakterer de før­ste to se­me­stre – fra na­e­ste år bli­ver det med en ny stu­di­e­ord­ning kun det før­ste se­me­ster.

»Vi er ik­ke imod karakterer, og vi for­ven­ter, at vo­res studerende pra­este­rer og le­ve­rer,« si- ger Hei­ko Hen­kel om an­tro­po­lo­gi­stu­di­et, hvor det di­rek­te ad­gangs­krav i år har va­e­ret et gen­nem­snit på 10,8: »Vo­res op­le­vel­se er, at man­ge nye studerende har sva­ert ved at slip­pe til­gan­gen i gym­na­si­et, hvor det hand­ler om at op­fyl­de nog­le krav og få så hø­je karakterer som mu­ligt. På uni­ver­si­tet hand­ler det om selv at sa­et­te dags­or­de­nen for det, man gør. Vi vil ger­ne, at vo­res studerende tør no­get me­re – ta­en­ke me­re aka­de­misk end på karakterer.«

Iføl­ge Hei­ko Hen­kel kan en be­gyn­del­se på et stu­di­e­liv, hvor det ale­ne hand­ler om at be­stå og mod­ta­ge »sub­stan­ti­el fe­ed­ba­ck«, bi­dra­ge til at re­du­ce­re den hø­je fra­falds­pro­cent på om­kring 20 på an­tro­po­lo­gi.

»Vi vil ger­ne ska­be et rum, hvor studerende kan an­kom­me, ori­en­te­re sig og der­med bli­ve me­re klar på stu­di­et – et sted at be­gyn­de, hvor­ef­ter vi for al­vor går i gang,« si­ger han.

Den ka­rak­ter­frie stu­di­e­tid må ik­ke fyl­de me­re end 30 pro­cent af un­der­vis­nin­gen og kan be­døm­mes med be­stå­et/ik­ke be­stå­et. Re­sten skal be­døm­mes ef­ter 7-trin­s­ska­la­en.

»Det be­ty­der, at der se­ne­re på stu­di­et kan kom­me fle­re ka­rak­ter­belag­te prø­ver,« for­kla­rer Hei­ko Hen­kel.

»Fe­ed­ba­ck bed­re end karakterer«

På statskund­skab ser stu­di­e­le­der An­ders BergSø­ren­sen kun for­de­le ved, at studerende på før­ste se­me­ster si­den 2012 ik­ke har få­et karakterer.

»Vo­res studerende kom­mer ind med et sti­gen­de gen­nem­snit (di­rek­te ad­gangs­krav på 11,2 i ka­rak­ter­snit i år, red.), men i bund og grund hand­ler før­ste se­me­ster om at bli­ve fag­ligt og so­ci­alt in­te­gre­ret – ik­ke om at pra­este­re og ha­ve rundsa­ve på al­bu­er­ne. Der er så me­get nyt, un­ge skal for­hol­de sig til. Nye fag­lig­he­der, nye må­der at la­e­re på,« si­ger An­ders Berg-Sø­ren­sen:

»Vo­res ind­tryk er, at de studerende er gla­de for det. De bli­ver bed­re til at stu­de­re, til at sam­ar­bej­de og til at ta­en­ke i an­det end eg­ne, in­di­vi­du­el­le pra­e­sta­tio­ner.«

Det kan 21-åri­ge Oli­via Bo­e­sen be­kra­ef­te. Hun be­gyn­der nu på tred­je se­me­ster på statskund­skab og har der­med op­le­vet et før­ste se­me­ster, hvor hun ik­ke blev be­dømt ef­ter 7-trin­s­ska­la­en, kun be­stå­et/ik­ke be­stå­et.

»I gym­na­si­et er der rig­tigt stor fo­kus på go­de karakterer, så man kan kom­me ind på drøm­mestu­di­et. Her på uni­ver­si­tet er fo­kus på no­get an­det – fag­lig­hed og for­dy­bel­se – og så er det rart at be­gyn­de uden at skul­le ta­en­ke på karakterer. For når man ik­ke har karakterer ha­en­gen­de over ho­ve­d­et, så er der plads til fejl. Man bli­ver en bed­re uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de af det,« si­ger Oli­via Bo­e­sen:

»Jeg la­e­rer rig­tig me­get af mi­ne fejl. Det gjor­de, at der var plads til, at jeg kun­ne be­gå fejl, og der­med la­e­re mest mu­ligt på før­ste se­me­ster.«

Det med at få hø­je karakterer er dog »ik­ke no­get, man ba­re li­ge la­eg­ger fra sig« ef­ter gym­na­si­et, som hun si­ger.

»I ste­det for karakterer fik vi på før­ste se­me­ster fe­ed­ba­ck på al­le op­ga­ver. Det gi­ver me­get me­re. En ka­rak­ter si­ger i sig selv ik­ke no­get om, hvad man har gjort rig­tigt og for­kert,« me­ner Oli­via Bo­e­sen.

En ny stu­di­e­ord­ning på statskund­skab be­ty­der dog, at de studerende på før­ste se­me­ster fra i år skal til en en­kelt ek­sa­men i det, der bli­ver kaldt »et lil­le fag«. Om det er kom­met for at bli­ve, kan An­ders Berg-Sø­ren­sen ik­ke si­ge no­get om:

»Det kom­mer an på er­fa­rin­ger­ne de kom­men­de år,« som han si­ger.

Iføl­ge vi­ce­di­rek­tør for ud­dan­nel­se på KU, An­ni Sø­borg, ar­bej­der uni­ver­si­te­tet lø­ben­de på at for­bed­re stu­di­e­li­vet, re­du­ce­re stress blandt studerende og sik­re dem me­re fe­ed­ba­ck. Der­for vil hun ik­ke på for­hånd af­vi­se, at der frem­over vil kom­me fle­re ka­rak­ter­fri stu­di­er på KU.

»Det bli­ver spa­en­den­de at føl­ge, hvad det gi­ver på an­tro­po­lo­gi,« si­ger An­ni Sø­borg.

For­man­den for Dan­ske Uni­ver­si­te­ter og rek­tor på DTU, An­ders Bjark­lev, op­ly­ser, at han ik­ke har hørt om an­dre uni­ver­si­tets­stu­di­er uden karakterer.

»Vi har det ik­ke på DTU, og jeg tror hel­ler ik­ke, vi skal ha­ve det,« si­ger han:

»Vi bru­ger karakterer som en in­di­ka­tion på, hvad de un­ge har få­et ud af de­res la­e­ring, og det er vi så­dan set godt til­fred­se med.«

»I ste­det for karakterer fik vi på før­ste se­me­ster fe­ed­ba­ck på al­le op­ga­ver. Det gi­ver me­get me­re. En ka­rak­ter si­ger i sig selv ik­ke no­get om, hvad man har gjort rig­tigt og for­kert,« me­ner Oli­via Bo­e­sen. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.