Nord­korea er ved at ud­ma­nøv­re­re bå­de Ki­na og USA

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Kri­sti­an Mouritzen kr­mo@ber­ling­s­ke.dk

Nord­korea har ik­ke ta­enkt sig at indstil­le for­sø­ge­ne med mel­lem- og lang­di­stan­ce­mis­si­ler­ne. Det gjor­de Nord­koreas le­der, Kim Jong-un, klart, da­gen ef­ter at re­gi­met end­nu en­gang hav­de sendt et mis­sil af sted – den­ne gang ved at af­fy­re det hen over det nord­li­ge Ja­pan.

»Af­fy­rin­gen var en me­nings­fuld op­takt til at iso­le­re det ame­ri­kan­ske Gu­am (en ø i Stil­le­ha­vet, red.). Det­te er det før­ste skridt,« sag­de Kim Jong-un iføl­ge Nord­koreas of­fi­ci­el­le TV-sta­tion, KCNA.

Det er ty­de­ligt, at Nord­korea ik­ke bø­jer sig for in­ter­na­tio­nalt pres. USAs håb om, at Ki­na mu­lig­vis kan pres­se Nord­korea til for­hand­lings­bor­det, ser ik­ke ud til at ba­e­re frugt. Men den vir­ke­ligt far­li­ge si­tu­a­tion i for­hold til Nord­korea lig­ger i den ind­vir­ken, som kon­flik­ten har på for­hol­det mel­lem Ki­na og USA.

År­sa­gen er, at kon­flik­ten aen­drer magt­ba­lan­cen i Asi­en, og her er der ta­le om et magtspil med man­ge ube­kend­te. Ik­ke mindst med hen­syn til Ja­pan, som hi­sto­risk har et me­get an­strengt for­hold til Ki­na, og med hen­syn til Syd­korea, der ind­går i et sta­digt ta­et­te­re par­løb med USA.

»Det­te er den vir­ke­li­ge test for Ki­na, for Ki­na ved ud­ma­er­ket, at Nord­korea i høj grad har rok­ket ved den sik­ker­heds­po­li­ti­ske si­tu­a­tion og har flyt­tet gra­en­ser­ne for, hvad der er i spil,« si­ger den ame­ri­kan­ske for­sker Ro­bert Man­ning fra ta­en­ket­an­ken At­lan­tic Co­un­cil til TV-sta­tio­nen CNBC.

An­dre ame­ri­kan­ske for­ske­re me­ner, at det ud over fryg­ten for, hvad Ja­pan kan fin­de på, og­så spil­ler ind for Ki­na, at Syd­korea grad­vist bli­ver ta­et­te­re knyt­tet til USA og der­med får let­te­re ad­gang til sa­er­de­les høj­tek­no­lo­gi­ske vå­ben, som kan over­vå­ge Ki­nas eget mi­li­ta­er. Ek­sem­pel­vis er de ra­dar­sy­ste­mer, der fulg­te med de ame­ri­kan­ske THAAD-an­ti­mis­sil-mis­si­ler, som ame­ri­ka­ner­ne har op­stil­let i Syd­korea, så lang­tra­ek­ken­de, at de uden pro­ble­mer kan hol­de øje med ki­ne­ser­ne og­så.

Nog­le iagt­ta­ge­re af si­tu­a­tio­nen i om­rå­det pe­ger på, at Ki­na for blot nog­le få år si­den tro­e­de, at det sty­re­de Nord­korea og kun­ne bru­ge lan­det til at øge sin po­li­ti­ske ind­fly­del­se i re­gio­nen. Spørgs­må­let er dog, om Ki­na re­elt har kon­trol over Nord­korea. Det me­ner as­si­ste­ren­de pro­fes­sor i statskund­skab ved Ya­le-NUS-uni­ver­si­te­tet i Sin­ga­po­re Chin­Hao Hu­ang ik­ke, at det har. De se­ne­ste ud­ta­lel­ser fra Ki­na om, at si­tu­a­tio­nen er ved at nå et punkt, hvor det be­gyn­der at bli­ve vir­ke­ligt far­ligt, ty­der på, at Ki­na har mi­stet kon­trol­len.

»An­ta­gel­sen har va­e­ret, at Ki­na hav­de fuld kon­trol over Nord­korea. Den an­ta­gel­se kan va­e­re for­kert, for Ki­na kan ha­ve op­da­get, at lan­det ik­ke kan kon­trol­le­re Kim Jong-un,« si­ger Chin-Hao Hu­ang til CNBC.

Kim Jong-un har spil­let si­ne kort så godt, at han grad­vist har sat alt og al­le skak­mat og nu står i en ide­el si­tu­a­tion. USA og Syd­korea tør ik­ke an­gri­be Nord­korea mi­li­ta­ert, for­di det­te kan ko­ste 100.000 li­vet – og det selv i til­fa­el­de af, at der »kun« bli­ver ta­le om en kon­ven­tio­nel krig.

Ki­na øn­sker ik­ke for al­vor, at re­gi­met i Nord­korea fal­der fra hin­an­den, for så står Bei­jing med et al­vor­ligt pro­blem på fle­re fron­ter: Dels et flygt­nin­ge­pro­blem og dels en frygt for, hvem der over­ta­ger mag­ten i Nord­korea. Bli­ver det et sty­re, der »over­gi­ver« sig til USA, så har Ki­na mi­stet den buf­ferzo­ne, lan­det hidtil har nydt godt af.

Midt i alt det­te står Nord­korea for­del­ag­tigt. På den ene si­de har kri­sen sva­ek­ket Ki­na, for­di en ra­ek­ke lan­de, der får støt­te af USA, er ryk­ket ta­et­te­re sam­men. På den an­den si­de be­ty­der det­te og­så, at Ki­na er sår­bar, for­di sty­ret i Bei­jing så ty­de­ligt har støt­tet Kim Jong-un igen­nem alt for man­ge år og har luk­ket øj­ne­ne for den fa­re, der lig­ger i, at Nord­korea bli­ver en re­el atom­magt og der­med er uaf­ha­en­gig af Ki­na.

I så fald bli­ver Nord­korea en gan­ske an­der­le­des magtspil­ler. Kri­sti­an Mouritzen er Ber­ling­s­kes sik­ker­heds­po­li­ti­ske me­d­ar­bej­der

Kim Jong-un har spil­let si­ne kort så godt, at han grad­vist har sat alt og al­le skak­mat og nu står i en ide­el si­tu­a­tion.

Nord­koreas le­der, Kim Jong-un, er her på be­søg på en mis­sil­ba­se uden for lan­dets ho­ved­stad, Py­on­gy­ang. På skri­ve­bor­det ses et kort over Sy­døst­a­si­en. Fo­to: KCNA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.