Der­for ka­ster Frank Jen­sen sig ind i kam­pen om Ama­ger Fa­el­led

Berlingske Tidende - - NYHEDER - PE­TER BURHØI

En me­nings­må­ling i Ber­ling­s­ke i slut­nin­gen af ju­ni har i sja­el­den grad sat sce­nen for et kom­men­de kom­mu­nalvalg. Må­lin­gen spå­e­de dødt løb i Kø­ben­havn mel­lem­blå blok og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et på den enesi­de og En­heds­li­sten, de Ra­di­ka­le, Al­ter­na­ti­vet og S F på den an­den. De fi­re par­ti­er er til stor ir­ri­ta­tion for over­borg­me­ster Frank Jen­sen i me­di­er­ne ef­ter­føl­gen­de ble­vet døbt» grøn blok «. Foren så­dan blok in­de­hol­der selvsagt So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.

Med me­nings­må­lin­gen i bag­hån­den prok­la­me­re­de de fi­re par­ti­er nog­le da­ge se­ne­re, at de vil­le sa­et­te en stop­per for den sid­ste del af ud­byg­nin­gen af Øre­sta­den, hvis de skul­le få magt, som de hav­de agt.

Se­ne­re har de luf­tet tan­ker om en bil­fri mid­delal­der­by, li­ge­som en ud­byg­ning af den så­kald­te hav­ne­tun­nel ik­ke står på de­res øn­ske­li­ste. Alt det­te be­slut­tes først en­de­ligt ef­ter kom­mu­nalval­get.

Nyhe­den om må­lin­gen og et stop for byg­ge­ri­et på den gam­le eng på Ama­ger Fa­el­led run­ge­de ik­ke ba­re højt hos grøn­ne ildsja­e­le i Fa­ce­book-grup­pen Ama­ger Fa­el­leds Ven­ner, men og­så på over­borg­me­ster kon­to­ret på Kø­ben­havns Rå­d­hus.

Indtil vi­de­re har Frank Jen­sen sendt sin grup­pe­for­mand, Lars Wei­ss, for­re­st i for­sva­ret for Øre­stad Fa­el­led Kvar­ter, som det hed­der. Ho­ve­d­ar­gu­men­tet er, at pen­ge­ne for sal­get af grun­den for la­engst er in­dreg­net i fi­nan­si­e­rin­gen af me­tro­en. Me­tro­en fi­nan­si­e­res nem­lig via salg af grun­de fra ek­sem­pel­vis Øre­sta­den. Des­u­den ejer Kø­ben­havns Kom­mu­ne ik­ke an­dre grun­de her og nu, der kan bru­ges til for­må­let, har sva­ret lydt.

Ar­gu­men­ter­ne er de sam­me fra over­borg­meste­ren. Men tirs­dag be­slut­te­de Frank Jen­sen selv at tra­e­de di­rek­te ind i de­bat­ten. Af­slap­pet og i hvid skjor­te og med bla­ze­ren over skul­de­ren tog over­borg­meste­ren med Po­li­ti­ken ud på den kom­men­de byg­ge­plads. Må­let var at slå et par ting grun­digt fast. Og den hvi­de skjor­te var ik­ke et hvidt flag.

Frank Jen­sens før­ste og vig­tig­ste bud­skab til kø­ben­hav­ner­ne er, at byg­ge­ri­et ik­ke stop­per.

Øre­stad Fa­el­led Kvar­ter er en ga­ve, me­ner han. Et grønt og mil­jø­ven­ligt byg­ge­ri med plads til he­le 625 al­me­ne bo­li­ger til kø­ben­hav­ne­re uden mil­li­o­ner i fri­va­er­di. Byg­ge­ri­et på Ama­ger in­de­hol­der me­get af det, han net­op hol­der af: al­me­ne bo­li­ger med grøn pro­fil. En fair bo­lig­po­li­tik kom­mer til at stå højt på So­ci­al­de­mo­kra­tiets po­li­ti­ske­pro­gram­ti l valg­kam­pen.

Men in­ter­viewet med Po­li­ti­ken hav­de an­dre for­mål og­så.

Over borg­mester­po­ste­ni Kø­ben­hav­ner me­re på spil end la­en­ge set, og hos so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne tviv­ler ma nik­ke på, at blå blok vil el­ske at bry­de ra­ek­ken af so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske­borg me­stre i ho­ved­sta­den, skul­le mu­lig­he­den by­de sig un­der­kon­sti­tu­e­rin­gen på kom­mu­nalvalg af­te­nen 21. novem­ber.

Par­ti­er­ne le­ger li­ge nu med bog­sta­ver, men det er sva­ert, for der er man­ge ube­kend­te. Det gør par­ti­le­der­ne på rå­d­hu­set nervø­se.

Hos so­ci­al­de­mo­kra­ter net­r­or­man selvsagt på gen­valg af Frank Jen­sen til over borg­mester­po­sten. Al­li­ge­vel sni­ger usik­ker­hed sig ind. En­heds­li­sten står sta­er­kt i Kø­ben­havn, og jo­ke­ren, Al­ter­na­ti­vet, står til om­kring hver tien­de stem­me i by­en. Mens En­heds­li­sten har meldt ud, at man kon­kur­re­rer di­rek­te med Frank Jen­sen o mover borg­mester­po­sten, ser Al­ter­na­ti­vet ti­den an og pe­ger ik­ke på no­gen her og nu. Sik­kert er det, at par­ti­et vil pe­ge på en gra­es­grøn kan­di­dat. Men hvem?

Frank Jen­sen har for la­engst no­te­ret sig kø­ben­hav­ner­nes øge­de pra­e­fe­ren­ce for na­tu­ren og det grøn­ne. Der­for lo­ve­de han og­så, at det er slut med gra­ve­pro­jek­ter på Ama­ger Fa­el­led. Det er et løf­te, der ga­el­der hans tid ud som borg­me­ster, og som hja­el­per med at pud­se hans grøn­ne pro­fil. Det vil vi se me­re af i den kom­men­de tid, når bud­get­for­hand­lin­ger­ne be­gyn­der på rå­d­hu­set.

Den let­te­ste må­de for Frank Jen­sen at bli­ve sid­den­de på er at sik­re sit eget par­ti et bed­re valg, end den na­evn­te må­ling an­ty­de­de. Kam­pen for det be­gynd­te tirs­dag på Ama­ger Fa­el­led. Val­get bli­ver en grøn gy­ser.

Frank Jen­sens før­ste og vig­tig­ste bud­skab til kø­ben­hav­ner­ne er, at byg­ge­ri­et ik­ke stop­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.