Nu op­trap­per Tys­kland kam­pen mod had og ek­stre­mis­me

En ven­stre­ek­stre­mi­stisk in­ter­net­si­de blev brugt til at ko­or­di­ne­re op­tø­jer ved G20-top­mø­det i Ham­borg. Nu har Tys­klands in­den­rigs­mi­ni­ster for­budt hjem­mesi­den.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Tro­els He­e­ger krja@ber­ling­s­ke.dk

Ef­ter G20-top­mø­det i Ham­borg lo­ve­de den ty­ske in­den­rigs­mi­ni­ster at slå hårdt ned på ra­di­ka­le ven­stre­ek­stre­mi­ster, der smadre­de store de­le af by­ens ga­der og bu­tik­ker og gik til an­greb på po­li­ti­et. Syv uger ef­ter de vol­de­li­ge op­tø­jer har in­den­rigs­mi­ni­ster Thomas de Maizière truk­ket stik­ket på ty­ske ven­stre­ek­stre­mi­sters fo­re­truk­ne si­de på net­tet.

Fre­dag med­del­te Thomas de Maizière, at hjem­mesi­den links­un­ten.in­dy­me­dia.org med øje­blik­ke­lig virk­ning er ble­vet for­budt.

»Op­for­drin­ger til vold mod po­li­ti­be­tjen­te og be­teg­nel­sen af dem som »svin« og »mor­de­re« tje­ner til at le­gi­ti­me­re volds­hand­lin­ger mod po­li­ti­et. Det er ab­so­lut uac­cep­ta­belt og i strid med den frie de­mo­kra­ti­ske or­den,« sag­de in­den­rigs­mi­ni­ste­ren på en pres­se­kon­fe­ren­ce.

De ano­ny­me op­for­drin­ger til bran­dat­ten­ta­ter, trus­ler mod navn­giv­ne po­li­ti­ke­re og an­greb på po­li­ti­be­tjen­te har la­en­ge va­e­ret en torn i øjet på de ty­ske myn­dig­he­der. Da au­to­no­me og ven­stre­ra­di­ka­le sym­pa­ti­sø­rer i juli ra­se­re­de Ham­borgs ga­der og an­greb po­li­ti­be­tjen­te un­der G20-top­mø­det, blev fle­re af op­tø­jer­ne iføl­ge myn­dig­he­der­ne af­talt på si­den links­un­ten. in­dy­me­dia.org.

For­bud­det er ik­ke de­sto min­dre ble­vet skar­pt kri­ti­se­ret af bå­de op­po­si­tions­po­li­ti­ke­re og uaf­ha­en­gi­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, der ser luk­nin­gen som et over­greb mod yt­rings­fri­he­den. Fore­nin­gen Repor­te­re uden Gra­en­ser be­teg­ner luk­nin­gen som »en ud­vik­ling, der er far­lig for rets­sta­ten«.

»For pres­se­fri­hed ga­el­der og­så for ube­kvem- me, ja, selv for sva­ert ud­hol­de­li­ge pu­bli­ka­tio­ner,« si­ger Chri­sti­an Mi­hr fra Repor­te­re uden Gra­en­ser til ty­ske me­di­er.

»Der fin­des min­dre ind­gri­ben­de me­to­der til at skri­de ind over for straf­bart ind­hold på links­un­ten.in­dy­me­dia.org.«

In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et be­grun­der for­bud­det med hen­vis­ning til en pa­ra­graf i den ty­ske for­e­nings­lov, der kan an­ven­des til at op­lø­se og for­by­de for­e­nin­ger. Tid­li­ge­re har myn­dig­he­der­ne an­vendt sam­me lov til at for­by­de sa­la­fi­sti­ske or­ga­ni­sa­tio­ner. I ja­nu­ar 2016 blev den høj­re­ek­stre­mi­sti­ske hjem­mesi­de Al­ter­me­dia Deut­schland luk­ket.

»Vi er snart til­ba­ge«

Hjem­mesi­den links­un­ten.in­dy­me­dia.org, der før­ste gang gik on­li­ne i 2009, er kendt som Tys­klands stør­ste in­ter­net­p­lat­form for ven­stre­ra­di­ka­le, re­vo­lu­tio­na­e­re grup­pe­rin­ger og au­to­no­me.

Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten Ver­fas­sungs­schutz be­teg­ne­de i en rap­port fra 2016 links­un­ten. in­dy­me­dia som »det vig­tig­ste me­die for den vol­de­li­ge ven­stre­ek­stre­mis­me«.

»Hvad en­ten det hand­ler om hus­be­sa­et­tel­ser, at­ten­ta­ter, de­bat­ter el­ler lønkamp, er der få ak­tu­el­le op­rør­ske em­ner, som der ik­ke bli­ver op­for­dret til el­ler rap­por­te­ret om på links­un­ten,« skrev bag­ma­en­de­ne på hjem­mesi­den iføl­ge Spie­gel i 2016.

For­u­den ud­veks­ling af po­li­ti­ske ide­er har hjem­mesi­dens bru­ge­re lø­ben­de til­skyn­det til at­ten­ta­ter mod po­li­ti­be­tjen­te og of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner. For­ud for G20-top­mø­det kun­ne bru­ger­ne la­e­se vej­led­nin­ger til at la­ve mo­lo­tovco­ck­tails og an­dre vå­ben.

Ven­stre­ek­stre­mi­sti­ske grup­pe­rin­ger har og­så re­gel­ma­es­sigt brugt si­den til at of­fent­lig­gø­re pres­se­med­del­el­ser i kølvan­det på po­li­tisk mo­ti­ve­ret sa­bo­ta­ge mod blandt an­det Deut­sche Ba­hn, der i en år­ra­ek­ke har va­e­ret ud­sat for ha­er­va­erk fra ven­stre­ra­di­ka­le ak­ti­vi­ster.

»I nat kl. fi­re blev en del af Berl­ins tog­sy­stem lam­met ved hja­elp af en smu­le ben­zin og to tids­indstil­le­de ta­en­dings­sat­ser,« skrev en ano­nym bru­ger iføl­ge Spie­gel på links­un­ten.in­dy­me­dia.org.

Fre­dag fo­re­tog tysk po­li­ti en ra­zzia mod tre for­mode­de be­sty­re­re og an­dre ak­ti­vi­ster med til­knyt­ning til web­s­i­tet i del­sta­ten Ba­den-Würt­tem­berg. Her fandt de kni­ve, slag­vå­ben og slan­gebøs­ser.

Hver­ken ra­zzi­a­er el­ler for­bud har dog ta­get pip­pet fra bag­ma­en­de­ne.

»Vi er snart til­ba­ge,« lød bud­ska­bet på links­un­ten.in­dy­me­dia.org fre­dag ef­ter­mid­dag.

Tro­els He­e­ger er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i Tys­kland.

Op­tø­jer­ne un­der G20-top­mø­det i Ham­borg blev i vid ud­stra­ek­ning af­talt mel­lem vol­de­li­ge au­to­no­me på en ven­stre­ra­di­kal in­ter­net­por­tal.Fo­to: Chri­stof Sta­che

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.