Chel­sea Man­ning er en rød ba­de­d­ragt – og en rød klud

Lands­svi­ge­ren Chel­sea Man­ning op­tra­e­der i rød ba­de­d­ragt i Vogue, og høj­re­fløj­en er vred. »Hun får hel­te-be­hand­ling, for­di hun er trans­seksu­el.« Ven­stre­fløj­en er hel­ler ik­ke glad, for den har mi­stet et sym­bol.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Poul Høi hoi@ber­ling­s­ke.dk

Bil­le­det er på man­ge må­der sel­ve de­fi­ni­tio­nen af or­di­na­er. En sky­et him­mel, en tom strand, et rødt flag, kru­se­de bøl­ger og sand, som i sin hvid­hed går i ét med hu­den på per­so­nen midt i bil­le­det. Per­so­nen kun­ne va­e­re en sto­re­sø­ster, som kam­mer fin­gre­ne gen­nem et salt­vå­dt hår og for­sø­ger at spil­le fem­me fa­ta­le ved Fa­el­les­skov Strand.

Or­di­na­e­re kvin­der ap­pel­le­rer al­drig til fan­ta­si­en. De er be­gra­en­se­de til de­res tid og sted, de­res år­hund­re­de, sag­de Oscar Wil­de: »Der er in­tet myste­ri­um i dem.« Må­ske, men den­ne fem­me or­di­nai­re har ik­ke de­sto min­dre ført til bal­la­de. Hen­des navn er Chel­sea Man­ning, og hun fol­der sig ud i rød Nor­ma Ka­ma­li-ba­de­d­ragt i sep­tem­ber-ud­ga­ven af Vogue, og bå­de høj­re- og ven­stre­fløj­en er util­freds, af hver sin grund, men i sid­ste en­de over det sam­me.

Chel­sea Man­ning ud­send­te det­te twe­et med sit Vogue-fo­to: »Jeg tror, at det er så­dan, fri­hed fø­les,« skrev hun.

For Chel­sea Man­ning er ik­ke ba­re en smel­tet som­mer­stang på en strand.

Hun stod i 2010 bag den stør­ste og mest al­vor­li­ge la­e­ka­ge i ame­ri­kansk hi­sto­rie i knap 40 år. Hun hed den­gang Brad­ley Man­ning og var kor­poral på en ef­ter­ret­nings­ud­post i Irak, og hun la­ek­ke­de ta­et på en mil­li­on for­tro­li­ge do­ku­men­ter til Juli­an As­san­ge og Wikile­aks.

As­san­ge spej­le­de sit stor­heds­v­an­vid i do­ku­men­ter­ne og la­ek­ke­de dem al­le, ure­di­ge­re­de, usik­re­de, ukon­trol­le­re­de, og pra­esi­dent Oba­ma sat­te he­le sik­ker­heds­sy­ste­met i top­be­red­skab og be­gynd­te at red­de ame­ri­kan­ske agen­ter og in­for­man­ter i land.

I 2013 blev Man­ning idømt 35 års fa­engsel for at spio­ne­re mod sit eget land.

I fa­engs­let sprang hun ud som trans­seksu­el og aen­dre­de navn til sit nu­va­e­ren­de navn.

Som en af si­ne sid­ste em­beds­hand­lin­ger be­or­dre­de pra­esi­dent Oba­ma hen­de prø­ve­løsladt, og i for­som­me­ren var hun blandt os igen.

Trans er chik

Og hvad skal vi så gø­re ved Chel­sea Man­ning? Vogu­es svar er at ha­el­de hen­de i en ba­de- dragt og sen­de ken­dis­fo­to­gra­fen An­nie Lei­bovitz ud på fa­el­les­stran­den og ta­ge bil­le­der af hen­de til ma­ga­si­nets ju­bila­e­ums­ud­ga­ve – uden fil­ter, Pho­tos­hop og selv­bru­ner. Bil­le­der­ne er em­bal­le­ret i en ukri­tisk ar­ti­kel om Man­ning, hvor man bl.a. kan la­e­se, hvor­dan for­bi­pas­se­ren­de fal­der i svi­me over hen­de.

Det har i den grad få­et høj­re­fløj­en til at skum­me, for­di – si­ger den – Vogue gør en lands­for­ra­e­der til helt, og for­di Man­nings seksu­a­li­tet gi­ver hen­de po­si­tiv sa­er­be­hand­ling.

Om det sid­ste skri­ver kom­men­ta­to­ren David French i Na­tio­nal Re­view, at hvis »Brad­ley Man­ning var for­ble­vet Brad­ley Man­ning, vil­le hun sta­dig va­e­re i fa­engsel og ik­ke »ba­de sig i be­røm­mel­se og le­f­len­de fo­to­ar­tik­ler«. Så vil­le han ik­ke va­e­re an­det end, hvad han i vir­ke­lig­he­den er – en gan­ske al­min­de­lig for­ra­e­der, en tro­løs sol­dat.«

Man­ning blev kun en sag for de go­de hjer­ter, for­di hun kom ud som kvin­de, og for­di hun der­med – som trans­seksu­el – ram­te ind i ti­dens store kor­rek­t­heds­åre, me­ner David French.

Der­for prø­ve­løslod pra­esi­dent Oba­ma hen­de, der­for fal­der Vogue og de so­ci­a­le me­di­er for hen­de, der­for ar­bej­der in­struk­tø­ren Lau­ra Poi­tras i øje­blik­ket på en film om hen­de, og der­for bli­ver hun i LGBT-mil­jø­et kørt i Pri­de­pa­ra­de gen­nem New York. At Man­ning er en kri­mi­nel og prø­ve­løsladt, gør kun det he­le bed­re, for det ap­pel­le­rer til ven­stre­flø­jens for­nem­mel­se for »ra­di­kal chik,« hvor man til­be­der de mest ra­di­ka­le mest, skri­ver han.

Til­be­del­sen af Man­ning er det bed­ste ek­sem­pel på, at ven­stre­fløj­en har øde­lagt sig selv, me­ner en an­den to­ne­an­gi­ven­de kom­men­ta­tor, Ben Sha­piro.

Man­ning er et pra­e­mie-ek­sem­pel på, hvor­dan alt for ven­stre­fløj­en hand­ler om »of­fer­gø­rel­se,« og som med­lem af LGBT-fa­el­les­ska­bet er hun et of­fer, og hen­des »sta­tus som trans­seksu­el kvin­de be­ty­der, at hun skal ta­ges på med fløjls­hand­sker, og al­le hen­des for­bry­del­ser må til­gi­ves,« skri­ver Sha­piro hos Daily Wi­re.

Bil­le­det og ar­tik­len i Vogue fun­ge­rer der­for som en hel­gen­kåring af St. Chel­sea, me­ner han.

Rød klud

Men hvis det er til­fa­el­det, hvor­for er ven­stre­fløj­en så ik­ke me­re jub­len­de?

For­di Chel­sea Man­ning i rød ba­de­d­ragt i Vogue og­så aen­drer dens bil­le­de af Chel­sea Man­ning, som den bri­ti­ske ak­ti­vist Ma­rilyn Misan­dry skri­ver i In­de­pen­dent.

»Vogue-ifi­ce­rin­gen af Man­ning fjer­ner al­le skar­pe kan­ter. Nu er Man­ning »ik­ke la­en­ge­re den far­li­ge og iha­er­di­ge an­ti-im­pe­ri­a­list«. Hun er ble­vet om­kal­fa­tret til en nemt for­dø­je­lig hi­sto­rie om gen­løs­ning, og hun lin­drer den fø­lel­se af me­dansvar, som Vogu­es for­modent­li­ge ven­stre­o­ri­en­te­re­de la­e­se­re måt­te ha­ve.«

Hun er ble­vet en rød ba­de­d­ragt i ste­det for en rød klud, og det er, me­ner Misan­dry, »uri­me­ligt over for den rig­ti­ge Chel­sea Man­nings be­tyd­ning og mod.«

Og det er her, ven­stre­fløj­en og høj­re­fløj­en mø­des i de­res vre­de over Vogue.

For med bil­le­der­ne i ma­ga­si­net og lø­beil­den gen­nem de so­ci­a­le me­di­er har beg­ge flø­je mi­stet en del af den Chel­sea Man­ning, som de kun­ne bru­ge til no­get.

Høj­re­fløj­en har mi­stet den ubod­fa­er­di­ge lands­for­ra­e­der, en ny tids Et­hel Ro­sen­berg, og ven­stre­fløj­en har mi­stet sit kna­eg­te­de of­fer, en ny tids Rosa Parks, for Chel­sea Man­ning lig­ner in­gen af de­le­ne. Hun ly­der i in­ter­viewet som en 29-årig, der er me­re in­ter­es­se­ret i at fin­de sig selv end i at va­e­re, hvad an­dre vil ha­ve hen­de til at va­e­re, og på bil­le­det lig­ner hun hver­ken en lands­for­ra­e­der el­ler et of­fer.

Hun lig­ner en fem­me or­di­nai­re, som har godt af lidt me­re sol og en lidt sun­de­re kost, og som har en god und­skyld­ning for beg­ge de­le.

Hen­des sta­tus som trans­seksu­el kvin­de be­ty­der, at al­le hen­des for­bry­del­ser må til­gi­ves. Kom­men­ta­tor Ben Sha­piro i Daily Wi­re

Det før­ste bil­le­de, som Chel­sea Man­ning twe­e­te­de ud, ef­ter at hun i slut­nin­gen af maj blev løsladt fra for­bunds­fa­engs­let i Kansas. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.