Kraf­tig mons­un­regn i Asi­en ko­ster mindst 1.200 men­ne­sker li­vet

Mens me­di­er­ne har blik­ket ret­tet mod ka­ta­stro­fen i Te­xas, ud­spil­ler der sig i In­di­en, Bang­la­desh og Ne­pal en langt va­er­re ka­ta­stro­fe.

Berlingske Tidende - - PERSPEKTIV - Af Kri­sti­an Mouritzen kr­mo@ber­ling­s­ke.dk

Me­di­er­ne pu­bli­ce­rer bil­le­der i en lind strøm fra ka­ta­stro­fe­om­rå­der­ne i Te­xas. Al­le kan for­hol­de sig til en ka­ta­stro­fe, der ram­mer et ve­st­ligt land. Det kun­ne va­e­re os selv, der blev ramt. Og selv om det uden tvivl er en af de va­er­ste ka­ta­stro­fer, der har ramt USA i år­ti­er, ud­spil­ler der sig lig­nen­de scener i tre asi­a­ti­ske lan­de, In­di­en, Bang­la­desh og Ne­pal. Over 1.200 men­ne­sker er om­kom­met i de tre lan­de ef­ter en us­a­ed­van­lig kraf­tig mons­un­regn, der har over­svøm­met store om­rå­der, by­er, land­brugs­om­rå­der og in­fra­struk­tu­rer­ne.

»Hvis man sam­men­lig­ner mu­lig­he­der­ne for at sø­ge ly i Bang­la­desh med Te­xas – og det uan­set hvor slemt det ser ud i Te­xas – har man i USA i det mind­ste sik­re struk­tu­rer på sik­ker grund. Ik­ke i flo­d­om­rå­der. USA har et godt fø­de­ralt ka­ta­stro­fe­be­red­skab. Det ser man ik­ke i de tre asi­a­ti­ske lan­de. Re­ge­rin­ger­ne har ihvert­fald i Bang­la­desh og Ne­pal over­ho­ve­det ik­ke de res­sour­cer, som USA har«, si­ger vi­ce­pra­esi­den­ten for den in­ter­na­tio­na­le af­de­ling i det ame­ri­kan­ske Rø­de Kors, Jo­no An­za­lo­ne til den ame­ri­kan­ske ra­dio­sta­tion NPR.

Og hvis man ser på tal­le­ne for ka­ta­stro­fen i de tre asi­a­ti­ske lan­de, aner man ka­ta­stro­fens san­de om­fang. Ud over mindst 1.000 dø­de, er fle­re end 700.000 hjem ble­vet øde­lagt i Bang­la­desh. FNs fø­de­va­re­or­ga­ni­sa­tion FAO reg­ner med, at der er øde­lagt så me­get land­brugs­jord, at lan­det står over for store pro­ble­mer med fø­de­va­re­for­sy­nin­ger. 200.000 men­ne­sker står i akut nød med man­gel på mad. I Ne­pal har 460.000 men­ne­sker mi­stet de­res hjem, og i In­di­en si­ger FN, at op mod 32 mio. men­ne­sker er ramt af mons­un­reg­nen, der og­så li­ge­som i Te­xas har va­ret i fle­re døgn.

Og hvis man spør­ger In­di­ens pre­mi­er­mi­ni­ster, Na­ren­dra Mo­di, vi­ser dis­se over­svøm­mel­ser, at kli­ma­for­an­drin­ger­ne nu sker med ka­ta­stro­fa­le re­sul­ta­ter.

Hø­sten er øde­lagt

Men lang­tid­s­ef­fek­ter­ne er og­så slem­me. Årets høst er øde­lagt, og der vil og­så ske en stejl stig­ning i ar­bejds­løs­he­den, si­ger Anir­udh Ku­mar, ka­ta­stro­fe­le­der i den in­di­ske del­stats­ho­vedstad, Pat­na, i Bi­har-provin­sen. Provin­sen er kendt for en i for­vej­en høj ar­bejds­løs­hed, som be­ty­der, at mil­li­o­ner i for­vej­en sø­ger ind mod de store by­er i håb om at få et ar­bej­de.

I Bang­la­desh reg­ner myn­dig­he­der­ne med, at me­re end 600.000 hektar land­brugs­jord er ble­vet del­vis øde­lagt, og 10.000 hektar er helt skyl­let va­ek af regn­vand. Si­tu­a­tio­nens al­vor­lig skal ses i ly­set af, at man i april mi­ste­de 100.000 ton ris ved en lig­nen­de over­svøm­mel­se, .

»Land­ma­en­de­ne har in­tet, ik­ke en­gang rent drik­ke­vand«, si­ger Mat­t­hew Ma­rek, som er le­der af Rø­de Kors i om­rå­det til den bri­ti­ske avis The In­de­pen­dent.

Og ja, det er nor­malt, at der fal­der me­get vand i dis­se om­rå­der, og at Bang­la­desh som re­gel bli­ver hår­de­re ramt end an­dre lan­de, for­di det lig­ger me­get lavt og har et om­fat­ten­de flod­sy­stem. Men in­ter­na­tio­na­le hja­el­pe­ar­bej­de­re i om­rå­det, FN og de lo­ka­le myn­dig­he­der er eni­ge om én ting. Det har va­e­ret den va­er­ste mons­un i mands min­de.

Uover­sku­e­li­ge over­svøm­mel­ser har og­så ramt Vest­ben­ga­len. Fo­to: Dip­ten­du Dut­ta

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.