Først blev gu­ver­nør lam ef­ter til­fa­el­dig ulyk­ke: Nu skal han red­de Te­xas

Greg Ab­bott står over for sin stør­ste ud­for­dring no­gen­sin­de som gu­ver­nør i Te­xas. Selv har han prø­vet det va­er­ste på sin egen krop og sid­der i dag i kø­re­stol.

Berlingske Tidende - - PERSPEKTIV - Af Mi­cha­el Bjer­re mic@ber­ling­s­ke.dk Mi­cha­el Bjer­re er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i USA

Der er no­get ska­eb­nesvan­gert over, at Te­xas-gu­ver­nør Greg Ab­bott i dag står i spid­sen for den store red­nings­ak­tion ef­ter or­ka­nen Har­vey og de ef­ter­føl­gen­de hi­sto­risk store over­svøm­mel­ser i USAs na­est­stør­ste stat.

For hans eget liv blev og­så dra­ma­tisk aen­dret ef­ter en storm i 1984, hvor et ege­trae, va­el­te­de ned over ham, mens han var ude at jog­ge. Da ven­ner ile­de til for at hja­el­pe ham, kun­ne han ik­ke la­en­ge­re fø­le si­ne ben.

Han hav­de bra­ek­ket si­ne ri­b­ben, be­ska­di­get si­ne ny­rer og få­et knust sin rygsøj­le. La­e­ger­ne ope­re­re­de to stålsta­en­ger ind i hans ryg. Si­den har han brugt kø­re­stol.

Hans ulyk­ke stop­pe­de ham ik­ke, men blev der­i­mod en mo­tor for hans fag­li­ge og po­li­ti­ske kar­ri­e­re og am­bi­tio­ner.

»Du hø­rer of­te po­li­ti­ke­re ta­le om at ha­ve en ry­grad af stål. Jeg har fak­tisk en, og den vil jeg til­by­de at bru­ge for jer,« sag­de den ju­raud­dan­ne­de re­pu­bli­ka­ner, da han i 2013 an­non­ce­re­de sit kan­di­da­tur til at gu­ver­nør­po­sten ef­ter for­in­den at ha­ve va­e­ret den øver­ste rets­hånd­ha­e­ven­de em­beds­mand i Te­xas og før det hø­jeste­rets­dom­mer i del­sta­ten.

Som re­spons til de gi­gan­ti­ske over­svøm­mel­ser an­non­ce­re­de Greg Ab­bott søn­dag, at han vil­le mo­bi­li­se­re 3.000 med­lem­mer af Na­tio­nal­gar­den og Te­xas´ Na­tio­nal­gar­de for at hja­el­pe of­re i by­er­ne Hou­ston, Cor­pus Chri­sti, Vi­cto­ria og an­dre ram­te om­rå­der. 14 fly og he­li­kop­te­re og 500 red­nings­kø­re­tø­jer blev sat ind, og fem evaku­e­rings­cen­tre blev op­ret­tet.

Men al­le­re­de man­dag an­non­ce­re­de gu- ver­nø­ren, at han vil­le mo­bi­li­se­re re­sten af Te­xas´ Na­tio­nal­gar­de, hvor­med om­kring 12.000 blev sat til at hja­el­pe.

I op­tak­ten til over­svøm­mel­ser­ne var der dog strid mel­lem Greg Ab­bott som gu­ver­nør og borg­meste­ren i Hou­ston, Syl­ve­ster Tur­ner.

Syl­ve­ster Tur­ner be­slut­te­de sig for ik­ke at be­or­dre en evaku­e­ring af sin by. Han øn­ske­de ik­ke en gen­ta­gel­se af, hvad der ske­te før or­ka­nen Ri­ta ram­te Te­xas i 2005.

»Du sen­der bog­sta­ve­ligt 6,5 mil­li­o­ner men­ne­sker ud på ve­je­ne. Si­tu­a­tio­nen li­ge nu er dår­lig, men gi­ver du en or­dre om at evaku­e­re, ska­ber du et ma­re­ridt,« sag­de borg­meste­ren i we­e­ken­den.

Men Greg Ab­bott fandt, at Hou­ston bur­de ha­ve va­e­ret evaku­e­ret. I dag er »vi dog ude over, hvor­vidt der bur­de ha­ve va­e­ret en evaku­e­ring«, si­ger Ab­bott iføl­ge AP. For nu er ka­ta­stro­fen in­de i en ny fa­se, hvor det hand­ler om at red­de så man­ge men­ne­ske­liv som mu­ligt.

Når van­det tra­ek­ker sig til­ba­ge, kom­mer spørgs­må­let om genop­byg­ning og er­stat­nin­ger. Her kan Greg Ab­bott bli­ve kon­fron­te­ret med sin egen per­son­li­ge sag fra 1984, for den­gang fik han kon­tant for­del af USAs man­ge juri­di­ske mu­lig­he­der for er­stat­ning. Han sagsøg­te eje­ren af ste­det, hvor tra­e­et ram­te ham, og er­stat­nin­gen me­nes at ha­ve va­e­ret på ti mio. dol­lar skat­te­frit. Der­for blev Ab­bott og­så an­kla­get for dob­belt­moral, da han i 2002 for­døm­te ad­vo­ka­ter for at dra­ge for­del af store ud­be­ta­lin­ger for per­sonska­der. En sag, der kan for­føl­ge ham, hvis han ik­ke ka­em­per for store er­stat­nin­ger ef­ter na­tur­ka­ta­stro­fen i Te­xas, der har gjort ti­tu­sind­vis hjem­lø­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.