Tør­ke­ramt Etio­pi­en får 25 mio. kro­ner af Dan­mark

Om­fat­ten­de tør­ke ha­er­ger store de­le af Etio­pi­en, hvor om­kring 8,5 mil­li­o­ner men­ne­sker skøn­nes at ha­ve be­hov for hu­ma­ni­ta­er fø­de­va­re­hja­elp.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Ole Dam­kja­er od@ber­ling­s­ke.dk Sø­ren Bid­strup sbi@ber­ling­s­ke.dk Ber­ling­s­kes tur til Etio­pi­en og Syds­u­dan er med­fi­nan­si­e­ret af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et

Det lug­ter af kli­ma­for­an­drin­ger i by­en Go­de i det syd­li­ge Etio­pi­en. I hvert fald er by­en og he­le re­gio­nen end­nu en­gang ramt af en al­vor­lig hu­ma­ni­ta­er kri­se som føl­ge af en sva­er tør­ke, som nu ha­er­ger det store østafri­kan­ske land for tred­je år i tra­ek.

I den syd­li­ge og øst­li­ge del af lan­det – kal­det So­ma­li­re­gio­nen – skøn­nes om­kring 8,5 mil­li­o­ner men­ne­sker at ha­ve be­hov for hu­ma­ni­ta­er fø­de­va­re­hja­elp. Na­e­sten halv­de­len er børn samt am­men­de og gravi­de kvin­der. Nu er der dansk hja­elp på vej i form af en to­cif­ret mil­li­onbe­vil­ling til et pro­jekt un­der FNs Ver­dens­fø­de­va­re­pro­gram, WFP. Pen­ge­ne skal bru­ges til at le­ve­re et ek­stra­or­di­na­ert fø­de­va­re­tilskud til børn un­der fem år samt am­men­de og gravi­de kvin­der for at af­va­er­ge akut un­de­rer­na­e­ring.

»Vi be­vil­ger 25 mil­li­o­ner kro­ner som et ek­stra­or­di­na­ert hu­ma­ni­ta­ert bi­drag. Pen­ge­ne vil kom­me knap 154.000 tør­ke­ram­te etio­pi­e­re til go­de,« si­ger mi­ni­ster for ud­vik­lings­sam­ar­bej­de Ul­la Tør­na­es (V), der i den­ne uge be­sø­ger Etio­pi­en samt na­bo­lan­det, Syds­u­dan, der og­så er ramt af en om­fat­ten­de hu­ma­ni­ta­er kri­se.

Be­vil­lin­gen på de 25 mil­li­o­ner kro­ner fi­nan­si­e­res over Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets bud­get for »øv­ri­ge bi­drag til aku­t­te og lang­va­ri­ge kri­ser«.

Bud­get­tet for det sam­le­de WFP-pro­jekt er 1,2 mil­li­ar­der dol­lar, og på nu­va­e­ren­de tids­punkt er ap­pel­len i FN-sam­men­ha­eng re­la­tiv pa­ent fi­nan­si­e­ret af do­nor­lan­de­ne, da WFP »kun« mang­ler knap 285 mil­li­o­ner dol­lar.

Iføl­ge Ul­la Tør­na­es har Etio­pi­en og­så selv bi­dra­get med mid­ler, selv om det store land på Afri­kas Horn er et af ver­dens fat­tig­ste med man­ge ud­for­drin­ger, her­un­der en af kon­ti­nen­tets stør­ste flygt­nin­ge­be­folk­nin­ger: Om­kring 850.000 flygt­nin­ge fra isa­er Syds­u­dan, So­ma­lia, Eri­trea og Su­dan be­fin­der sig i Etio­pi­en, og den tør­ke­ram­te So­ma­li­re­gion hu­ser ak­tu­elt knap 215.000 flygt­nin­ge. So­ma­li­re­gio­nen er blandt de om­rå­der i Etio­pi­en, der er hår­dest ramt af fø­de­va­reu­sik­ker­hed, og den hu­ma­ni­ta­e­re si­tu­a­tion for­va­er­res yder­li­ge­re på grund af tør­ke­re­la­te­re­de syg­doms­ud­brud så­som ko­le­ra, tab af le­ve­brød og et højt an­tal af in­ter­nt for­drev­ne.

De, der får gavn af den dan­ske hånds­ra­ek­ning, vil få ud­le­ve­ret sa­er­ligt na­e­rings­rig mad i tre må­ne­der, og be­vil­lin­gen kom­mer, ef­ter at den dan­ske re­ge­ring via am­bas­sa­den i Ad­dis Aba­ba har mod­ta­get en di­rek­te hen­ven­del­se fra FNs hu­ma­ni­ta­e­re chef i Etio­pi­en. Dan­mark er »ind­tra­en­gen­de« ble­vet bedt om at støt­te WFP-pro­jek­tet, der ka­rak­te­ri­se­res som »liv­red­den­de«, un­der­stre­ger Ul­la Tør­na­es.

»Det, jeg med eg­ne øj­ne har set i de tør­ke­ram­te om­rå­der, be­kra­ef­ter, at mil­li­o­ner af men­ne­sker står i en helt ek­strem si­tu­a­tion,« si­ger ud­vik­lings­mi­ni­ste­ren.

Kli­ma­for­an­drin­ger ta­ger fart

Tør­ke er ik­ke en ny pla­ge i Etio­pi­en. I mid­ten af 1980er­ne ko­ste­de mang­len på regn mindst 400.000 men­ne­sker li­vet i en om­fat­ten­de sult­ka­ta­stro­fe, men som føl­ge af kli­ma­for­an­drin­ger­ne sy­nes tør­ke­pe­ri­o­der­ne at bli­ve la­en­ge­re, sva­e­re­re og hyp­pi­ge­re.

»Der er in­gen tvivl om, at tør­ken her er en føl­ge af kli­ma­for­an­drin­ger, og sam­ti­dig er der et enormt pres på na­turre­s­sour­cer­ne på grund af be­folk­nings­tilva­ek­sten. Da jeg før­ste gang be­søg­te Etio­pi­en for ti år si­den var be­folk­nings­tal­let om­kring 80 mil­li­o­ner. I dag er den 100 mil­li­o­ner,« si­ger Ul­la Tør­na­es.

Hun har der­for og­så brugt be­sø­get til at slå på trom­me for en af si­ne ma­er­kesa­ger – at Afri­ka er nødt til at få ned­bragt be­folk­nings­tilva­ek­sten. Den go­de hi­sto­rie midt i den dår­li­ge, un­der­stre­ger Ul­la Tør­na­es, er dog, at den etio­pi­ske re­ge­ring selv gen­nem et na­tio­nalt pro­gram må­l­ret­tet for­sø­ger at mind­ske be­folk­nin­gens sår­bar­hed over for kli­ma­for­an­drin­ger­ne og den kro­ni­ske fø­de­va­reu­sik­ker­hed.

Den nu­va­e­ren­de kri­se kom­mer på et tids­punkt, hvor Etio­pi­en ik­ke til­na­er­mel­ses­vis er kom­met på fo­de igen, ef­ter at lan­det i 20152016 blev ramt af den va­er­ste tør­ke i de se­ne­ste 50 år. Tør­ken ram­mer ik­ke kun Etio­pi­en, men og­så So­ma­lia og an­dre lan­de på Afri­kas Horn samt Ye­men, og Dan­mark be­vil­ge­de først på året 300 mil­li­o­ner kro­ner til ind­sat­ser i lan­de­ne for at af­hja­el­pe den fø­de­va­re­kri­se, som tør­ken har ud­løst.

Ud­vik­lings­mi­ni­ster Ul­la Tør­na­es (V) be­søg­te en in­te­r­i­mi­stisk lejr for in­ter­nt for­drev­ne, der har mi­stet de­res le­ve­brød, for­di reg­nen er ude­ble­vet. Na­e­sten 500.000 men­ne­sker har iføl­ge de lo­ka­le myn­dig­he­der på den må­de va­e­ret nødt til for­la­de hus og hjem. Fo­to:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.