Om­fat­ten­de ef­ter­søg­ning af niårig fransk pi­ge

He­li­kop­te­re, hund­e­pa­trul­jer og fle­re end 100 po­li­ti­folk le­der ef­ter den niåri­ge fran­ske pi­ge Ma­e­lys de Araujo.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Julie Dal­gas juli@ber­ling­s­ke.dk

Dyk­ke­re, po­li­ti­hunde og he­li­kop­te­re har ta­get del i den mas­si­ve ef­ter­søg­ning af den niårig pi­ge Ma­e­lys de Araujo, der ik­ke er set si­den klok­ken tre nat­ten til søn­dag, da hun var til bryl­lup med si­ne fora­el­dre og re­sten af sin fa­mi­lie i by­en Pont-de-Bea­u­voi­sin i de fran­ske al­per na­er by­en Cham­be­ry.

Over 100 po­li­ti­folk er in­vol­ve­re­de i ef­ter­søg­nin­gen, og den lo­ka­le ef­ter­for­sker Diet­lind Bau­dion si­ger iføl­ge The Gu­ar­di­an, at »det ik­ke la­en­ge­re kan ude­luk­kes, at der er ta­le om en kri­mi­nel hand­ling«.

Bryl­lups­fe­sten slut­te­de brat om nat­ten, hvor ga­ester­ne i en ti­me led­te ef­ter Ma­e­lys, før po­li­ti­et blev kon­tak­tet. Det var fe­stens DJ, der op­da­ge­de, at pi­gen var for­s­vun­det, op­ly­ser lo­ka­le repor­te­re.

Den re­gio­na­le po­li­ti­chef, Yves Marzin, har for­talt, at tre spor­hunde al­le hav­de mi­stet fa­er­ten af Ma­e­lys tøj­bam­se på pra­e­cis sam­me sted på par­ke­rings­plad­sen uden for lo­ka­let, hvor bryl­lups­fe­sten blev af­holdt.

»En af de mu­li­ge te­o­ri­er er, at lil­le Ma­e­lys blev ta­get ind i en bil,« si­ger po­li­ti­che­fen iføl­ge The Gu­ar­di­an.

En kil­de ta­et på ef­ter­forsk­nin­gen forta­el­ler iføl­ge The Gu­ar­di­an, at det bli­ver me­re sand­syn­ligt for hver ti­me, der går, at den niåri­ge fran­ske pi­ge er ble­vet kid­nap­pet frem for, at hun har va­e­ret in­vol­ve­ret i en ulyk­ke el­ler er lø­bet hjem­me­fra.

Der er sat pla­ka­ter op af den brun­hå­re­de pi­ge med bru­ne øj­ne i he­le by­en og de om­kring­lig­gen­de om­rå­der. Dyk­ke­re søg­te tirs­dag ef­ter hen­de i sø­en Gu­i­ers, der lig­ger ta­et på ste­det, hvor hun for­svandt.

Den fran­ske pi­ge er for­s­vun­det på tiå­ret for den fi­re­åri­ge en­gel­ske pi­ge Ma­de­le­i­ne McCanns for­svin­den 3. maj 2007 på en fe­rie i Al­gar­ve i Portu­gal. Ma­de­le­i­ne McCann sav­nes sta­dig.

Ma­e­lys de Araujo er ik­ke set si­den klok­ken tre nat­ten til søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.