Mil­li­o­nin­ve­ste­ring i Kø­ben­havns fol­ke­sko­ler skal brem­se elev­flug­ten

Kø­ben­havns over­borg­me­ster går til bud­get­for­hand­lin­ger med en plan for at ha­e­ve ni­veau­et i fol­ke­sko­lens ae­ld­ste klas­ser og brem­se siv­ning af ele­ver. En mil­li­on­pul­je skal sik­re fle­re pro­fil­linjer, ta­lentcamp og in­ten­si­ve la­e­rings­til­bud.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Bo­dil Jes­sen boj@ber­ling­s­ke.dk

Der er for man­ge børn, der mi­ster mo­ti­va­tio­nen for at gå i sko­le. Frank Jen­sen, over­borg­me­ster (S)

Fle­re kø­ben­havn­ske fora­el­dre va­el­ger fol­ke­sko­len, når de­res børn ef­ter bør­ne­ha­ven skal i sko­le. Men som bør­ne­ne vok­ser til, køl­nes be­gej­strin­gen, og der bli­ver sta­dig la­en­ge­re mel­lem ele­ver­ne i de ae­ld­ste sko­le­klas­ser. Fak­tisk for­la­der hver tien­de elev i Kø­ben­havn sin fol­ke­sko­le i lø­bet af 7., 8. el­ler 9. klas­se til for­del for en an­den fol­ke­sko­le, en pri­vatsko­le el­ler en ef­ter­sko­le.

Nu la­eg­ger over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S) med et nyt skoleud­spil op til at in­ve­ste­re en kvart mil­li­ard kro­ner over fi­re år for at sik­re, at fol­ke­sko­ler­ne bli­ver me­re at­trak­ti­ve for de ae­ld­ste ele­ver.

»Der er for man­ge børn, der mi­ster mo­ti­va­tio­nen for at gå i sko­le, når de kom­mer i 7., 8. el­ler 9. klas­se – man­ge sy­nes, det er ke­de­ligt at gå i sko­le. Sam­ti­dig er der alt for stor siv­ning fra vo­res fol­ke­sko­ler. Nog­le børn har brug for et mil­jøskift og nye kam­me­ra­ter, når de bli­ver te­e­na­ge­re – det be­hov skal vi va­e­re bed­re til at imø­de­kom­me,« si­ger Frank Jen­sen.

Ud­spil­let bli­ver en del af bud­get­for­hand­lin­ger­ne i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, der be­gyn­der fre­dag.

»I bør­ne­ha­ve­klas­sen står al­le på ta­e­er for at vi­se fora­el­der­ne, at vi vil gø­re de­res børn så dyg­ti­ge, som de kan bli­ve. Jeg tror, man­ge har en for­nem­mel­se af, at når bør­ne­ne bli­ver ae­l­dre, så fla­der am­bi­tions­ni­veau­et ud. Det må det ik­ke,« si­ger Frank Jen­sen.

Over­borg­meste­ren me­ner, at de ae­ld­ste ele­ver vil bli­ve til­truk­ket af mu­lig­he­den for fle­re valg­fag og pro­fil­linjer på fol­ke­sko­ler­ne, hvor de kan få mu­lig­hed for at bru­ge de­res in­ter­es­ser til bed­re la­e­ring i de bog­li­ge fag. Der skal va­e­re må­l­ret­te­de til­bud til de dyg­tig­ste ele­ver, men og­så for dem, der har sva­ert ved at la­e­re. In­ten­si­ve la­e­rings­for­løb på camps som Kø­ben­hav­ner-aka­de­mi­et skal boo­ste fle­re fag­ligt sva­ge ele­vers la­e­ring i dansk og ma­te­ma­tik, mens ta­lent­for­løb og -camps i fag som ma­te­ma­tik, dansk, na­tur­fag og mu­sik skal sik­re, at de dyg­tig­ste ele­ver ik­ke ke­der sig.

Sam­ti­dig skal der op­ret­tes fle­re sa­er­li­ge ung­doms­fol­ke­sko­ler, hvor ele­ver­ne fra fle­re sko­ler sam­les i en sko­le, der kun har ele­ver i 7.-9. klas­se.

»Den ung­doms­fol­ke­sko­le, vi har skabt på Ama­ger, in­spi­re­rer mig til at ar­bej­de for fle­re sko­ler for ud­sko­lings­e­le­ver. Sko­len blev i be­gyn­del­sen mødt med util­freds­hed og pro­test, men vi kan se, at ka­rak­te­rer­ne sti­ger, og at fle­re ele­ver nu bli­ver i det kom­mu­na­le fol­ke­sko­le­til­bud,« si­ger Frank Jen­sen.

Høj­de­van­gens Sko­le blev i 2012 ud­sko­lings­sko­le for sko­lens eg­ne ele­ver og for ele­ver fra tre an­dre fol­ke­sko­ler. Den be­slut­ning med­før­te en storm af fora­el­dre­pro­te­ster, og fle­re ele­ver for­lod sko­ler­ne for at und­gå den store over­byg­nings­sko­le. Ud­vik­lin­gen er dog ved at ven­de, forta­el­ler Ger­tr­ud Pe­ter­s­son, der har va­e­ret le­der på sko­len si­den april 2015.

På vej mod 11 spor på sam­me år­gang

»Vi har i øje­blik­ket syv spor på sy­ven­de år­gang, og vi kan kom­me op på 11 – om tre år reg­ner jeg med, at vi vil va­e­re godt derop­pe af. Vi får og­så ele­ver fra an­dre sko­ler, som er til­truk­ket af vo­res pro­fil­linjer,« for­kla­rer Ger­tr­ud Pe­ter­s­son.

Høj­de­van­gens Sko­le til­by­der fem pro­fil­linjer i for ek­sem­pel idra­et, na­tur­fag el­ler det ny­e­ste; E-sport og softwa­re­ud­vik­ling. Ud­over pro­fil­linjer­ne kan en ung­doms­fol­ke­sko­le til­by­de et an­det mil­jø end en sko­le, hvor der og­så er små børn, me­ner skole­le­de­ren.

»Vi har fle­re hold og klas­ser på hver år­gang, så vi bå­de kan la­ve pro­fil­linjer og spe­ci­a­li­se­re­de til­bud til ele­ver, der har brug for no­get ek­stra. Men vi bli­ver og­så nødt til at va­e­re lidt skrap­pe­re in­di­mel­lem, for når store un­ge men­ne­sker bli­ver vre­de på hin­an­den, så kan der kom­me nog­le vold­som­me re­ak­tio­ner, som ik­ke er ac­cep­tab­le. Det har jeg slå­et hårdt ned på,« si­ger Ger­tr­ud Pe­ter­s­son. Kan over­byg­nings­sko­ler va­e­re med til at brem­se siv­nin­gen af ele­ver fra fol­ke­sko­ler­ne?

»Det tror jeg. Men nog­le fora­el­dre bli­ver me­get be­kym­re­de for, om de­res børn kan kla­re over­gan­gen. Den be­kym­ring er helt be­ret­ti­get, for der er nog­le børn, der har sva­ert ved det skift. Men det er sand­syn­lig­vis de sam­me børn, der se­ne­re i li­vet vil ha­ve sva­ert ved an­dre skift og over­gan­ge, og her på sko­len har vi la­e­re­re og pa­e­da­go­ger, der hja­el­per bør­ne­ne i den sva­e­re fa­se. De kan gi­ve bør­ne­ne nog­le red­ska­ber til at hånd­te­re lig­nen­de si­tu­a­tio­ner frem­over, så de bli­ver bed­re ru­stet,« for­kla­rer Ger­tr­ud Pe­ter­s­son.

Høj­de­van­gens Sko­le på Ama­ger blev i 2012 ud­sko­lings­sko­le for sko­lens eg­ne ele­ver og for ele­ver fra tre an­dre fol­ke­sko­ler. Fo­to: An­ne Ba­ek

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.