Bed­re fol­ke­sko­le for de ae­ld­ste ele­ver

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Ti pro­cent af de kø­ben­havn­ske sko­le­e­le­ver skif­ter sko­le i lø­bet af 7., 8. el­ler 9. klas­se. Ud af dis­se va­el­ger 22 pro­cent pri­vatsko­ler i Kø­ben­havn, 26 pro­cent va­el­ger en an­den fol­ke­sko­le i Kø­ben­havn, mens 52 pro­cent va­el­ger ef­ter­sko­le el­ler en fol­ke­sko­le el­ler pri­vatsko­le i en an­den kom­mu­ne. Fol­ke­sko­len skal va­e­re bed­re til at hol­de på de store ele­ver, me­ner over­borg­meste­ren, der i et nyt ud­spil fo­ku­se­rer på: - Udsko­lings­linjer på fle­re fol­ke­sko­ler, hvor ele­ver kan ar­bej­de med kod­ning, mu­sik og lig­nen­de. - Ung­doms­fol­ke­sko­ler for ele­ver i 7.-9. klas­se. - Åben sko­le. Part­ner­ska­ber med pri­va­te virk­som­he­der, kul­tur­til­bud med me­re. - In­ten­si­ve la­e­rings­for­løb for fag­ligt ud­for­dre­de ele­ver. - Fle­re sko­ler med til­bud som Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et. - Ta­lentcamps i ek­sem­pel­vis mu­sik, ma­te­ma­tik el­ler iva­er­ksa­et­te­ri for ele­ver, der har brug for fle­re ud­for­drin­ger. - Sta­er­ke­re bro­byg­ning til ung­doms­ud­dan­nel­ser, isa­er er­hvervs­sko­ler. - Un­der­vis­ning på er­hvervs­sko­ler­ne af for ek­sem­pel al­le 8. klas­ser i ud­valg­te fag. Er­hvervsprak­tik skal va­e­re ob­liga­to­risk, og go­de prak­tik­plad­ser skal ik­ke af­ha­en­ge af fora­el­dres net­va­erk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.