Erik­sens for­vand­ling

Chri­sti­an Erik­sen er gå­et fra at va­e­re et ta­lent til at va­e­re lands­hol­dets vig­tig­ste spil­ler. Land­stra­e­ne­ren, an­fø­re­ren og Erik­sen selv for­kla­rer, hvad der lig­ger til grund for den po­si­ti­ve ud­vik­ling.

Berlingske Tidende - - SPORTEN - Af Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@spor­ten.dk og Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@spor­ten.dk

In­den Åge Ha­rei­de var ble­vet land­stra­e­ner for Dan­mark, så han en dansk land­skamp. Las­se Schö­ne og Mi­cha­el Kro­hn-De­hli spil­le­de på den cen­tra­le midt­ba­ne, og helt frem­me lå Ni­ck­las Bendt­ner. Mel­lem dem løb Chri­sti­an Erik­sen rundt og bur­de ha­ve va­e­ret det na­tur­li­ge om­drej­nings­punkt, men han kom kun sja­el­dent i bold­be­sid­del­se, og når han gjor­de, hav­de han alt for sja­el­dent plads til at ta­ge si­ne gli­den­de løb med bol­den el­ler til at spil­le den vi­de­re til en spil­ler i fri po­si­tion.

»Han hav­de brug for me­re plads om­kring sig,« forta­el­ler Åge Ha­rei­de.

»Han hav­de ik­ke brug for tre spil­le­re, der al­le sam­men søg­te bol­den og løb imod ham. Han har brug for bred­de og la­eng­de. Spil­le­re som Yus­suf Poul­sen for­an sig og me­re kon­trol­le­ren­de spil­le­re bag sig. Det er så­dan, han er bedst,« si­ger land­stra­e­ne­ren.

Da He­rei­de se­ne­re over­tog det dan­ske lands­hold, gjor­de han Chri­sti­an Erik­sen til om­drej­nings­punkt. Ryk­ke­de ham fra kan­ten og ind cen­tralt. Flyt­te­de med­spil­ler­ne la­en­ge­re va­ek fra ham.

Og dér er han så i dag: Som cen­trum for det he­le – og den vig­tig­ste spil­ler for det dan­ske lands­hold, hvis det skal til VM i Rusland na­e­ste som­mer.

»Ja, det er han. Selv­føl­ge­lig er he­le hol­det vig­tigt, men Chri­sti­an Erik­sen er den vig­tig­ste en­kelt­spil­ler, vi har,« si­ger Åge Ha­rei­de.

Ge­nert bold­be­ga­vel­se

I én sa­et­ning si­ger land­stra­e­ne­ren det me­re klart, end Chri­sti­an Erik­sen no­gen­sin­de selv har gjort og vel no­gen­sin­de selv kom­mer til.

Vi har skre­vet om den ge­ner­te bold­be­ga­vel­se med den sel­vud­s­let­ten­de at­ti­tu­de 100 gan­ge før – Chri­sti­an Erik­sen, den stil­le fyn­bo – men med Åge Ha­rei­des af­sa­et for­sø­ger vi al­li­ge­vel at få ham til at tra­e­de frem i støv­ler­ne:

Kø­ber du på­stan­den om, at hvis vi skal til VM, så skal du va­e­re god og va­e­re på dit hø­je­ste i hver ene­ste kamp?

»Jeg ved ik­ke, om jeg skal va­e­re på mit hø­je­ste hver gang, for når hol­det og­så har de kva­li­te­ter, det har, er der og­så an­dre, der kan ta­ge over. Men jeg vil selv­føl­ge­lig ger­ne spil­le en god kamp hver gang. Så om på­stan­den er sand el­ler ej, ved jeg ik­ke. Det må an­dre be­døm­me,« si­ger han med et af­va­eb­nen­de smil.

Fi­re mål i seks kam­pe, om­drej­nings­punk­tet i Åge Ha­rei­des sy­stem og en langt me­re af­gø­ren­de spil­ler end un­der Mor­ten Ol­sen, der søg­te og søg­te, men al­drig fandt det en­de­li­ge svar på, hvor­dan Chri­sti­an Erik­sen skul­le bli­ve en suc­ces.

Nu la­der det til at va­e­re lyk­ke­des, og ja, plad­sen, po­si­tio­nen og en spil­lestil med hø­je­re tem­po og kor­te­re fra ero­bring til af­slut­ning er en del af for­kla­rin­gen, me­ner han:

»Det kan godt va­e­re, det er, for­di jeg spil­ler me­re cen­tralt på ba­nen, at jeg fø­ler mig me­re til­pas. At jeg kan sty­re me­re selv, hvor­når jeg kan gå frem og til­ba­ge, men det er og­så, for­di vi er be­gyndt at spil­le me­re di­rek­te. Det pas­ser mig bedst. Det er og­så det, vi gør i Tot­ten­ham: Når vi ero­brer bol­den, er det fremad for at vin­de de se­kun­der, hvor det an­det hold er i uba­lan­ce. Sam­ti­dig gør vo­res hø­je­re pres og­så, at mod­stan­der­ne ik­ke ba­re spil­ler rundt om os,« for­kla­rer Chri­sti­an Erik­sen.

»Min rol­le er me­re cen­tral og me­re fri, end den var un­der Ol­sen. Den­gang lå jeg til ven­stre og hav­de må­ske to spil­le­re at spil­le den op på, nu er der må­ske tre el­ler fi­re at spil­le bol­den op på. På den må­de ska­ber man over­tal, og det hand­ler så om at kom­me i de bed­ste po­si­tio­ner.«

Bur­de va­e­re me­re fan­de­ni­voldsk

I 2009 de­bu­te­re­de an­fø­rer Si­mon Kja­er mod Sve­ri­ge i en di­rek­te du­el mod Zla­tan Ibra­him­ovic. Dan­mark vandt med 1-0 på et mål af Thomas Ka­h­len­berg og sik­re­de sig na­e­sten med ga­ran­ti en plads ved VM i Syd­afri­ka den ef­ter­føl­gen­de som­mer. Her kom 18-åri­ge Chri­sti­an Erik­sen og­så med, og al­le, der så ham lø­be rundt på tra­e­nings­ba­nen i Knys­na, kun­ne se, at der ske­te no­get helt spe­ci­elt, når han kom i bold­kon­takt: Et gli­den­de løb, let­te fød­der, over­ra­sken­de be­slut­nin­ger.

Men der mang­le­de no­get, og først nu ser vi Chri­sti­an Erik­sen gø­re det, vi den­gang hå­be­de, han vil­le gø­re. Som Si­mon Kja­er for­mu­le­rer det: »Chri­sti­an Erik­sen er vok­set ut­ro­ligt me­get i den her kva­li­fi­ka­tion. Han kan til­fø­re no­get, som ik­ke man­ge i Eu­ro­pa kan. Hvis han ram­mer en god dag, ved vi og­så som hold, at vi spil­ler en god kamp. Det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at det he­le skal lig­ge på Chri­sti­ans skul­dre, for der er så me­get kva­li­tet på det her hold. Vi har al­drig va­e­ret i tvivl om, hvor store kva­li­te­ter Chri­sti­an be­sid­der, men det hand­ler og­så om at få dem ud. Der er sket så me­get med ham,« si­ger an­fø­re­ren.

»Jeg tror ik­ke, jeg har spil­let med man­ge spil­le­re, som er li­ge så kom­plet­te, som Chri­sti­an er. En gang imel­lem vil­le jeg sgu øn­ske, at han var lidt me­re fan­de­ni­voldsk og lidt me­re en an­den ty­pe – det skal for­stås på den rig­ti­ge må­de. Men han er dansk. Han er fra Mid­del­fart på Fyn, og det er for ek­sem­pel Javi­er Pa­sto­re (ar­gen­tinsk PSG-spil­ler, red.) ik­ke.

El­ler an­dre ty­per som ham. De er me­get, me­get egoi­sti­ske på en fod­bold­ba­ne. Jeg sy­nes, at Chri­sti­an bli­ver me­re og me­re mo­den som fod­bold­spil­ler, og det kan man godt ma­er­ke. Han ta­ger så me­get an­svar for spil­let,« si­ger Si­mon Kja­er.

I top­pen af hie­rar­ki­et

Chri­sti­an Erik­sen var ik­ke me­get me­re end 20 år gam­mel, da han kom med i lands­hol­dets spil­ler­råd, for­di den da­va­e­ren­de land­stra­e­ner, Mor­ten Ol­sen, vid­ste, at han en dag vil­le va­e­re den, det he­le skul­le for­mes om­kring.

Ved sit før­ste mø­de sag­de Erik­sen ik­ke så me­get som ét ene­ste ord, men åre­ne har for­met ham, fle­re af de gam­le le­der­ty­per er va­ek, og plud­se­lig er Chri­sti­an Erik­sen i top­pen af hie­rar­ki­et.

Er det og­så men­ne­ske­ligt ble­vet nem­me­re for dig at va­e­re på lands­hol­det, ef­ter at du er kom­met hø­je­re op i hie­rar­ki­et?

»Som per­son og med den er­fa­ring, jeg har få­et, er det ble­vet nem­me­re at spil­le en land­skamp. Det er nem­me­re at gø­re vis­se ting i en kamp­si­tu­a­tion end tid­li­ge­re. Jeg har og­så selv for­an­dret mig til at bli­ve me­re selvsik­ker, men jeg har nu al­drig gemt mig i en land­skamp. Det gjor­de jeg hel­ler ik­ke i be­gyn­del­sen. Det er man­ge år si­den, jeg kom med på lands­hol­det, og selv­føl­ge­lig for­an­drer man sig. Nu har jeg og­så va­e­ret med i Pre­mi­er Le­ague i man­ge sa­e­so­ner, og jeg ved, hvor­dan det he­le fo­re­går. Den per­son­li­ge suc­ces fra klubhol­det er jo og­så no­get, man ta­ger med på lands­hol­det,« si­ger Chri­sti­an Erik­sen, der ef­ter en år­ra­ek­ke i hol­land­ske Ajax Am­ster­dam i 2013 skif­te­de til Tot­ten­ham, hvor han – li­ge­som på lands­hol­det – er ble­vet en af hol­dets ba­e­ren­de kra­ef­ter.

Og du er og­så be­gyndt at sco­re fle­re mål (ot­te i 12 land­skam­pe un­der Ha­rei­de, red.).

»Man er ble­vet ae­l­dre og har må­ske få­et en stør­re kølig­hed. Man har må­ske få­et det over­blik, der gør, at man kom­mer de se­kun­der hur­ti­ge­re frem i fart. Det spil­ler og­så ind, at man har va­e­ret i si­tu­a­tio­nen før, og at man ved, hvil­ke red­ska­ber man skal bru­ge, når man kom­mer i de si­tu­a­tio­ner,« si­ger Chri­sti­an Erik­sen, der med »man« alt­så me­ner »jeg«, hvis no­gen skul­le va­e­re i tvivl.

Fre­dag af­ten skal man igen spil­le op til sit bed­ste, hvis Dan­mark skal hol­de liv i drøm­men om VM. Om »man« vil el­ler ej.

Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de har fra dag ét haft som plan, at Chri­sti­an Erik­sen skul­le va­e­re om­drej­nings­punk­tet på det dan­ske lands­hold. Fo­to: Per Kja­er­bye/Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.