En di­va for ja­zzen

40 år i mor­gen. San­ge­r­in­den Sin­ne Eeg, der har si­ne rød­der i det ve­stjy­ske, har med sin per­son­li­ge stem­me og sin char­me­ren­de fremto­ning lagt ver­den for si­ne fød­der.

Berlingske Tidende - - NAVNE - Af Kjeld Frand­sen df@ber­ling­s­ke.dk

Ija­zzens ver­den er det dren­ge­ne, der spil­ler, og pi­ger­ne, der syn­ger, og selv om det er en for­dom, er der fortsat ik­ke så lidt om snak­ken. I sidst­na­evn­te ka­te­go­ri er der til­med nog­le styk­ker, der har så me­get »star qua­li­ty«, at de får be­teg­nel­sen di­va. Og det er her, at Sin­ne Eeg kom­mer ind i bil­le­det.

Hun ny­der ik­ke blot an­er­ken­del­se in­den for lan­dets gra­en­ser, men hun har så san­de­lig og­så ta­get så­vel pu­bli­kum som an­mel­de­re med storm langt ude i den store ver­den, her­un­der ja­zzens fø­de­land, USA. Hun ejer en na­tur­lig au­to­ri­tet og char­me, og med sin per­son­li­ge stem­me for­tol­ker hun så­vel eg­ne san­ge som va­er­ker fra den store ame­ri­kan­ske – og lej­lig­heds­vis og­så dan­ske – sang­bog. Der­til er hun en for­nem for­mid­ler af va­er­ker af den fran­ske film­kom­po­nist Mi­chel Le­grand, li­ge­som hun ube­sva­e­ret be­her­sker den ord­lø­se scatsang.

Helt fak­tu­elt er Sin­ne Eeg født og op­vok­set i Lemvig i Ve­stjyl­land, hvor hun i gym­na­sie­ti­den spil­le­de altsaxo­fon i fle­re big bands. I åre­ne 1997-2003 stu­de­re­de hun sang ved Ve­stjysk Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um i Es­b­jerg, og hun pla­de­de­bu­te­re­de i 2003.

Et egent­ligt gen­nem­brud fik hun dog først året ef­ter – og me­get langt fra Ve­stjyl­land, nem­lig i Ja­pan og Ki­na, hvor hun op­t­rå­d­te i en la­en­ge­re pe­ri­o­de, og hvor­til hun si­den hyp­pigt er vendt til­ba­ge.

Og det var i Tokyo, at bas­si­sten Chris Minh Doky hør­te den dan­ske san­ge­r­in­de, hvil­ket skul­le fø­re til et lang­va­rigt sam­ar­bej­de på så­vel pla­de som sce­ne. Og­så bas­si­stens bror, Ni­els Lan Doky, fik ører­ne op for Sin­ne Eeg, som na­tur­lig­vis skul­le bli­ve den før­ste vo­ka­list på sce­nen, da han i 2010 var mu­sik­chef for det genåb­ne­de Ja­zzhus Mont­mart­re.

Og an­er­ken­del­se, her­un­der di­ver­se pri­ser, har be­stemt ik­ke va­e­ret no­gen man­gelva­re. Da Sin­ne Eeg i 2014 modt­og Ben Web­s­ter Pri­sen, var det før­ste gang si­den pri­sens start i 1977, at den blev til­delt en vo­kal­so­list. Og li­ge­le­des var det før­ste gang, Dron­ning In­grids Ha­e­der­s­le­gat på 250.000 kro­ner blev gi­vet til en ik­ke­klas­sisk mu­sik­kunst­ner, da Sin­ne Eeg i 2016 modt­og den­ne kon­tan­te på­s­køn­nel­se.

Men selv om san­ge­r­in­den kan no­get med at bry­de gra­en­ser, har hun va­e­ret tro mod ja­zzen – uden af­stik­ke­re til ro­ck og pop. For­kla­rin­gen gav hun sid­ste ef­ter­år til Ber­ling­s­ke: »Det har no­get med min op­va­ekst at gø­re. Der var al­tid ja­zz i mit hjem, og det var der og­så på mu­siks­ko­len og gym­na­si­et i Lemvig. Det hand­ler og­så om, hvor­dan man er skru­et sam­men. Den im­pro­vi­sa­tion, der fin­des i ja­zz, fin­des jo ik­ke i sam­me grad i an­dre gen­rer. Det be­ty­der, at når man be­gyn­der på et num­mer, er det ik­ke pi­ne­død nød­ven­digt, at det ly­der som på pla­den el­ler som det lød i går. Det må det godt, men der skal va­e­re fri­hed til no­get an­det.«

Til Sin­ne Eegs store for­bil­le­der hø­rer den le­gen­da­ri­ske ame­ri­kan­ske san­ge­r­in­de Sa­rah Vaug­han, og sid­ste år i novem­ber var Sin­ne Eeg i New Jer­sey i USA, hvor hun var blandt de fem fi­na­li­ster i årets Sa­rah Vaug­han In­ter­na­tio­nal Ja­zz Vo­cal Com­pe­ti­tion. Og det blev til en flot an­den­plads til ja­zzens dan­ske di­va.

Sin­ne Eeg fejrer fød­sels­da­gen i USA, hvor hun op­tra­e­der i Col­ora­do og i Ca­li­for­ni­en.

Sin­ne Eeg og DR Big Band fejre­de ved årets Co­pen­ha­gen Ja­zz Festi­val 100-året for El­la Fitz­ge­rald med kon­cer­ten »We Love You Mad­ly« i DR Kon­cert­sa­len. Fo­to: Tor­ben Chri­sten­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.